درباره ما

در چارت سازماني بيمه مركزي، حوزه نظارت از ساختار زير تشكيل شده است :

·         معاون نظارت و عضو هيات عامل

·         اداره كل نظارت فني

اداره نظارت بر بيمه هاي اشخاص
اداره نظارت بر بيمه هاي اموال
اداره نظارت بر بيمه هاي مسئوليت و زيان هاي پولي
اداره نظارت بر بيمه هاي اتومبيل
اداره رسيدگي و پاسخگويي به شكايات بيمه اي

·         اداره كل نظارت مالي

اداره نظارت بر سرمايه گذاري ها و دارايي ها
اداره تحليل هاي مالي
اداره نظارت بر امور بيمه هاي اتكايي
اداره نظارت بر ذخاير فني و بدهي ها

·         اداره كل نظارت بر صلاحيت هاي حرفه اي

اداره نظارت بر نمايندگان بيمه
اداره نظارت بر كارگزاران رسمي بيمه
اداره نظارت بر ارزيابان خسارت بيمه اي و ساير دفاتر بيمه اي
اداره نظارت بر مديران

اجراي بخش عمده اي  از وظايف نظارتي بيمه مركزي در قوانين و مقررات موجود را معاونت نظارت به عهده دارد .اهم قوانين، مقررات و آيين نامه هاي نظارتي به شرح زير است :

-  قانون تأسيس بيمه مركزي‌ايران و بيمه‌گري

قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث

آيين نامه شماره ۴۰ مصوب شورايعالي بيمه در زمينه ضوابط تأسيس مؤسسات بيمه غيردولتي

مقررات تأسيس و فعاليت مؤسسات بيمه در مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران

اساسنامه هاي  نمونه شركتهاي بيمه دولتي و غيردولتي

  - آيين نامه ها و مقررات مصوب شوراي عالي بيمه
  - تصويب نامه ها و آيين نامه هاي مصوب هيات دولت