نظارت هاي حقوقي ومديريتي قبل و بعد از تاسيس موسسات بيمه

 

الف ۱: بررسيها وكنترلهاي قبل ازتاسيس موسسات بيمه

رديف

عنوان وظيفه يا فعاليت

مستندات قانوني

۱

 

بررسي و احراز شرايط و صلاحيت‌هاي قانوني ، مالي ، تخصصي و عمومي متقاضيان تأسيس موسسه بيمه .

مواد ۳۸ و ۶۴ قانون تاسيس

ماده ۱۱ آئين نامه شماره ۴۰

۲

بررسي واحراز شرايط و صلاحيت‌هاي قانوني، فني ، تخصصي وعمومي اعضاي هيات مديره ، مدير عامل ، قائم مقام مديرعامل، معاونين فني ، مديران فني ، محاسبان فني، حسابرسان وبازرسان قانوني موسسات  بيمه .

مواد ۳۸ و ۶۴ قانون تاسيس

مواد مختلف آئين نامه شماره ۴۰

 

۳

كنترل حد نصاب هاي قانوني تعيين شده در مورد ميزان سهام اشخاص در موسسات بيمه.

مواد ۳۱ تا۳۵ قانون تاسيس

مواد ۴و ۵ آئين نامه شماره ۴۰

۴

بررسي و اعلام نظر در مورد اساسنامه پيشنهادي براي موسسات  بيمه.

ماده ۳۸ قانون تاسيس

ماده ۷ آئين نامه شماره ۴۰

۵

بررسي واعلام نظر در مورد برنامه جامع عملياتي پيشنهادي براي موسسات  بيمه

ماده ۷ آئين نامه شماره ۴۰

 

۶

 بررسي و اعلام نظر در مورد برنامه هاي رايانه اي و نرم افزارهاي پيشنهادي جهت استفاده در موسسات بيمه و انطباق آنها با استانداردهاي مربوط.

بند ۲ماده ۵ قانون تاسيس

مقررات شوراي انفورماتيك كشور

 

۷

بررسي و كنترل اعلاميه هاي پذيره نويسي موسسات بيمه و حضور در مجمع موسس آنها .

ماده۱۰ آئين نامه شماره ۴۰

قانون تجارت

۸

نظارت بر طي مراحل قانوني ثبت موسسات بيمه و شروع بكار آنها در مهلت قانوني تعيين شده .

ماده ۴۰ قانون تاسيس

قانون تجارت

ماده۲ آئين نامه شماره ۴۰

۹

انتشار اعلاميه صدور پروانه در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار با هزينه موسسه بيمه ذيربط

ماده ۴۳ قانون تاسيس

الف۲: كنترلها ونظارت هاي بعد از تاسيس موسسات بيمه

رديف

عنوان وظيفه يا فعاليت

مستندات قانوني

۱

نظارت براستقرار وحضور مدير عامل، قائم مقام مديرعامل، معاونين فني ، مديران فني ، محاسبان فني، حسابرسان وبازرسان قانوني تاييد صلاحيت شده درموسسه بيمه مربوط

قانون تاسيس ،آئين نامه شماره ۴۰ و مكمل هاي آن

۲

رسيدگي وانجام امور مربوط به تغييرات اعضاي هيات مديره، مدير عامل، قائم مقام مديرعامل، معاونين فني ، مديران فني ، محاسبان فني، حسابرسان وبازرسان قانوني موسسات بيمه واحراز شرائط وصلاحيت هاي لازم دراعضاي جديد

مواد ۳۸ و۶۴ قانون تاسيس

آئين نامه شماره ۴۰ و مكمل هاي آن

اساسنامه موسسات بيمه

۳

نظارت مستمر بررعايت حد نصاب هاي قانوني تعيين شده در مورد ميزان سهام اشخاص در موسسات بيمه و كنترل نقل و انتقال سهام سهامداران عمده ( داراي بيش از ۵ درصد سهام ).

مواد ۳۱ الي ۳۵ قانون تاسيس

ماده۵ آئين نامه شماره ۴۰

 

۴

جلوگيري از فعاليت موسسات بيمه در موارد خارج ازموضوعات مندرج در اساسنامه وپروانه فعاليت آنها ونيز خارج از محدوده جغرافيايي تعيين شده درقوانين ومقررات مربوط

مواد ۶۹ و ۷۰ قانون تاسيس

آئين نامه شماره ۴۰ و مكمل هاي آن

مقررات تاسيس و فعاليت موسسات بيمه در مناطق آزاد

۵

اعلام نظردرمورد جابجائي دفاترمركزي و تاسيس و انحلال شعب يا نمايندگي هاي موسسات بيمه در خارج از كشور.

قانون تاسيس

اساسنامه موسسات بيمه

۶

نظارت بر رعايت ساير ضوابط ومقررات مندرج دراساسنامه موسسات بيمه

قانون تاسيس ،اساسنامه موسسات بيمه

آئين نامه شماره ۴۰ و مكمل هاي آن

۷

بررسي واعلام نظردرمورد هرگونه تغييرات بعدي در اساسنامه موسسات بيمه

ماده ۳۷ قانون تاسيس

آئين نامه شماره ۴۰ و مكمل هاي آن

اساسنامه موسسات بيمه

۸

پيگيري پرداخت بخش باقيمانده از سرمايه تاسيس موسسات بيمه در مهلت مقرر قانوني.

ماده ۳۷ قانون تاسيس

آئين نامه شماره ۴۰ و مكمل هاي آن

اساسنامه موسسات بيمه

۹

نظارت بر انطباق عملكردها و فعاليتهاي موسسات بيمه با برنامه‌هاي پيش بيني شده در برنامه جامع عملياتي آنهاوبررسي واعلام نظر درمورد تغييرات پيشنهادي دربرنامه هاي جامع عملياتي.

قانون تاسيس

آئين نامه شماره ۴۰ و مكمل هاي آن

 

۱۰

بررسي واعلام نظردرمورد كارآمدي وبه روزبودن برنامه‌هاي رايانه اي ، شبكه ها و نرم افزارهاي مورد استفاده درموسسات بيمه ونظام جمع آوري وتجميع آمارو اطلاعات ونحوه ارسال آنها به بيمه مركزي

قانون تاسيس

مقررات شوراي عالي انفورماتيك

۱۱

نظارت كلي بر نحوه اداره شركت در جهت حصول اطمينان از رعايت اصول حاكميت شركتي ( از قبيل انضباط شركتي ، شفافيت ، استقلال ، مسئوليت پذيري پاسخگويي ، انصاف و مسئوليت اجتماعي ) .

مواد ۱ و ۵ قانون تاسيس

مقررات تاسيس و فعاليت موسسات بيمه در مناطق آزاد

قانون تاسيس موسسات بيمه غير دولتي

۱۲

نظارت بر حل وفصل اختلافات بيمه گذاران وشركت‌هاي بيمه ازطريق نهادهاي قانوني موجود

مواد ۱ و ۵ قانون تاسيس

۱۳

رسيدگي به شكايات بيمه اي بيمه گذاران ،زيانديدگان وساير اشخاص ذينفع ازعملكرد موسسات بيمه

مواد ۱ و ۵ قانون تاسيس

۱۴

جلوگيري از تبليغات گمراه‌كننده ، اغراق‌آميز و غير قانوني شركتهاي بيمه از طريق نظارت بر محتواي تبليغات آنها.

مواد ۱ و ۵ قانون تاسيس

۱۵

ايجادبانكهاي اطلاعاتي متمركز درجهت شناسائي وجلوگيري ازوقوع تقلب سوءاستفاده وانجام ساير تخلفات بيمه اي ومالي در شركت هاي بيمه توسط كاركنان شركت ،شبكه فروش ،بيمه گذاران وسايراشخاص مرتبط

مواد ۵ ،۶۴،۶۵و ۶۶ قانون تاسيس

۱۶

انتشار اعلاميه لغو پروانه و اطلاعاتي كه از لحاظ حفظ منافع بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها لازم باشد در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار با هزينه موسسه بيمه ذيربط

ماده ۴۳ قانون تاسيس

۱۷

نظارت برمراحل انتقال پرتفوي موسسات بيمه كه پروانه آنها لغو شده است به شركت سهامي بيمه ايران و يا اتخاذ ترتيبات خاص ديگري كه متضمن منافع بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها باشد

ماده ۴۴ قانون تاسيس

۱۸

بررسي واعلام نظر درخصوص موارد اعلام ورشكستگي موسسات بيمه ونظارت برطي مراحل انحلال ، ورشكستگي و تصفيه آنها

مواد ۵۱ تا۵۳ قانون تاسيس

۱۹

بررسي واعلام نظر درخصوص واگذاري وانتقال تمام يا قسمتي از پرتفوي يك موسسه بيمه به ساير موسسات بيمه و نظارت براجراي مراحل قانوني آن

مواد ۵۴ تا۵۷ قانون تاسيس

۲۰

بررسي واعلام نظر درمورد ادغام موسسات بيمه بايكديگرو نظارت براجراي مراحل قانوني آن

 

ماده ۵۸ قانون تاسيس

۲۱

نظارت بر بيمه شدن اموال و دارائيهاي موجود در ايران و اشخاص مقيم ايران توسط موسسات بيمه اي كه بر اساس قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري فعاليت مي كنند

ماده ۷۰ قانون تاسيس

۲۲

نظارت بر رعايت اساسنامه سنديكاي بيمه گران ايران توسط موسسات بيمه.

 

ماده ۷۵ قانون تاسيس

۲۳

نظارت بر تصميمات سنديكاي بيمه گران ايران در جهت حصول اطمينان از انطباق آن با قوانين و مقررات مربوطه.

مواد ۱و۷۵ قانون تاسيس

۲۴

بررسي واعلام نظر درمورد نحوه عملكرد موسسات بيمه درمورد استراتژيها و برنامه هاي كلي صنعت بيمه كشوركه ازسوي بيمه مركزي ابلاغ مي گردد.

ماده ۷۶ قانون تاسيس

۲۵

نظارت بر رعايت دستورالعمل ها وبخشنامه هاي صادره ازسوي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران توسط موسسات بيمه

ماده ۷۶ قانون تاسيس

۲۶ تقدير وقدرداني از موسسات بيمه اي كه در زمينه هاي مختلف خدمات قابل ملاحظه وبرجسته انجام داده اند.

مواد ۱ و ۵ قانون تاسيس

۲۷

اعمال جرائم ومحدوديتهاي قانوني در مورد موسسات بيمه اي كه قوانين و مقررات مربوط را رعايت ننموده باشند و يا وضع مالي و اداري مناسبي نداشته باشند با توجه به نوع تخلف و با رعايت قوانين و مقررات مربوط .( از قبيل مكاتبه با موسسات بيمه و ارائه تذكركتبي ، احضار مديران و مسئولين موسسه بيمه ، سلب صلاحيت مديران و مسئولان متخلف ،اعمال جريمه مالي براي موسسه بيمه ،تعليق پروانه در يك و يا چند رشته بيمه اي ، لغو پروانه در يك يا كليه رشته ها ، اجبار به ادغام در موسسات بيمه و ... ) .

مواد مختلف قانون تاسيس

قانون اصلاح قانون

 بيمه شخص ثالث

مصوبات شورايعالي بيمه

۲۸

بررسي مستمر قوانين ومقررات جديد التصويب ونظارت برتعديل وانطباق عملكرد موسسات بيمه كشور با آنها

مواد ۵ و ۷۶ قانون تاسيس

۲۹

ارائه پيشنهاد بازنگري در قوانين و مقررات وآيين نامه ها ودستورالعمل هاي مرتبط با صنعت بيمه با توجه به قوانين ومقررات بالا دستي نظير چشم انداز بيست ساله كشور و قوانين برنامه پنجساله توسعه كشور .

ماده ۵ قانون تاسيس