شرح وظایف اختصاصی اداره‌كل نظارت مالي:

1.      نظارت بر اجراي مقررات توانگري مالي مؤسسات بيمه

2.      محاسبه شاخص­هاي مالي موسسات بيمه

3.      بررسي سرمايه­گذاري­هاي موسسات بيمه و انطباق آن با مقررات مربوط

4.      بررسي نحوه ذخيره­گيري و تعيين اندوخته­ها و انطباق آن با مقررات مربوط

5.      بررسي ساختار صورت­هاي مالي موسسات بيمه و صحت اطلاعات درج شده آن در انطباق با مقررات مربوط

6.       بررسي و نظارت بر ظرفيت نگهداري و قبولي ريسك مؤسسات بيمه

7.      بررسي و اظهار نظر در مورد انحلال، ورشكستگي، انتقال عمليات و ادغام مؤسسات بيمه وفق قوانين و مقررات مربوط

8.      نظارت بر رعايت مفاد اساسنامه، کنترل نصاب­هاي سهامداري و شرکت در مجمع عمومي سالانه مؤسسات بيمه

9.      نظارت بر اجراي برنامه جامع عملياتي پيش­بيني شده موسسات بيمه

 

10.      انجام بازديدهاي نظارتي ادواري و موردي.