شرح وظایف اختصاصی اداره‌كل نظارت بر صلاحيت‌هاي حرفه‌اي:

1. نظارت بر نحوه پذيرش و فعاليت نمايندگان بيمه در انطباق با قوانين و مقررات مربوطه

2. بررسي و رسيدگي به اختلاف ميان نماينده و موسسات بيمه و تشکيل جلسات رسيدگي به اختلاف في‌مابين و اعلام تصميمات هيأت به نماينده و موسسه بيمه ذي‌ربط

3. بررسي مستندات و پرونده شركت‌هاي خدمات بيمه‌اي در شرف تأسيس و تطبيق مدارك با قوانين و مقررات و ارسال به سازمان ثبت شرکت‌ها

4. بازديد از موسسات بيمه، شعب، دفاتر نمايندگان بيمه، كارگزاران رسمي بيمه، ارزيايان خسارت، آكچوئران و دفاتر ارتباطي به‌منظور حصول اطمينان از اجراي قوانين و مقررات مربوطه

5. نظارت بر پرداخت كارمزد، هزينه صدور و وصول و مشاركت در منافع مربوط به نمايندگان بيمه در انطباق با مقررات مربوط

6. اعمال ضمانت اجرايي لازم براي اشخاص حقيقي و حقوقي فاقد مجوزهاي فعاليت‌هاي بيمه‌اي

7. اعمال ضمانت‌هاي اجرايي مقرر در مورد نمايندگان، کارگزاران، ارزيابان، آکچوئران و دفاتر ارتباطي در صورت عدم رعايت مقررات مربوطه

8. نظارت بر صلاحيت موسسات آموزشي و مدرسان دروس بيمه‌اي

9. نظارت بر استمرار شرايط احراز و صلاحيت قانوني، فني و عمومي مديران موسسات بيمه و اعمال ضمانت‌هاي اجرايي لازم‌