آدرس : تهران خيايان نلسون ماندلا(آفريقا) نبش كوچه مريم پلاك ۲ برج بيمه،بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران

معاونت نظارت :۲۴۵۵۱۱۳۰
اداره كل نظارت مالي :۲۴۵۵۱۳۱۰
اداره كل نظارت فني بر بیمه های غیرزندگی :۲۴۵۵۱۳۲۰
اداره كل نظارت بر صلاحيت هاي حرفه اي :۲۴۵۵۱۳۷۰

اداره کل نظارت بر بیمه های زندگی: 24551440