مقررات مربوط به تركيب سهامداران شركت هاي بيمه

آئين نامه شماره ۴۰

ماده ۴.وزارتخانه ها ، مؤسسه هاي دولتي ، مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و شركتهاي موضوع ماده ۲ ‹‹قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت›› نمي توانند جزء مؤسسين مؤسسه بيمه باشند.
تبصره۱. وزارتخانه ها ، مؤسسات ، نهادها و شركت هاي موضوع اين ماده در مجموع نمي توانند بيش از ده درصد در مؤسسه بيمه سهم داشته باشند .

تبصره۲. شركت هاي موضوع تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومي كشور مشمول حكم اين ماده نمي باشند ولي در هر حال مجموع سهام آنها نبايد بيش از ۲۰ درصد سهام مؤسسه بيمه باشد.

ماده۵. اشخاص حقوقي كه وزارتخانه ها، شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي در آنها بيش از ۲۰ درصد سهم دارند نمي توانند در مجموع بيش از ۲۰ درصد در موسسه بيمه سهم داشته باشند .

ماده۶. در اجراي ماده (۳۳)  قانون تاسيس ، از نظر اين آيين نامه مجموع اشخاص زير در هر حالت يك شخص محسوب مي شود:

الف شخص حقيقي متقاضي به علاوه اقارب مندرج در ماده مذكور .
باشخاص حقوقي كه شخص حقيقي متقاضي و يا اقارب مندرج در ماده مذكور در آن بيش از ۲۰ درصد حق راي داشته باشند.
پشخص حقوقي متقاضي به علاوه ساير اشخاص حقوقي كه متقاضي به طور مستقيم يا با واسطه در آنها بيش از ۲۰ درصد حق راي داشته باشد.
تاشخاص حقوقي كه يك شخص حقيقي يا حقوقي همزمان به طور مستقيم يا با واسطه در آنها بيش از ۲۰ درصد حق راي داشته باشد.

آئين نامه شماره ۴۰.۲ ( مكمل آئين نامه ضوابط تاسيس موسسات بيمه غير دولتي )

شوراي عالي بيمه براساس بند ۵ ماده ۱۷ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري در جلسه مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۱ تصويب نمود متن زير به عنوان تبصره ۳ ، ذيل ماده ۴ آئين نامه شماره ۴۰ ( ضوابط تاسيس موسسات بيمه غير دولتي ) اضافه شود:

تبصره ۳ - صندوقهاي بازنشستگي كاركنان شركتها و موسسات دولتي به استثناي صندوق بازنشستگي كشوري و صندوق هاي بازنشستگي نيروهاي مسلح مشمول محدوديت اين ماده نمي باشند.

مقررات مربوط به انتخاب حسابرسان و بازرسان قانوني شركت هاي بيمه

آئين نامه شماره ۴۰

ماده ۱۲ ائين نامه شماره ۴۰ :حسابرس و بازرس قانوني مؤسسه بيمه بايد از ميان حسابداران رسمي موضوع ‹‹قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي›› انتخاب شوند.

آئين نامه شماره ۴۰.۲ (مكمل آئين نامه ضوابط تاسيس موسسات بيمه غير دولتي)

ماده ۱۲ آئين نامه شماره ۴۰.۴ - حسابرس و بازرس قانوني مؤسسه بيمه بايد از ميان حسابرسان مورد تاييد بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب شوند.