مديران عامل محترم شركتهاي بيمه ملت/پارسيان/اتكايي ايرانيان/پاسارگاد/دي/البرز/ آرمان/آسيا/توسعه/كارآفرين/سينا/معلم/كوثر/ميهن/ما/نوين/رازي/سامان/دانا

با سلام و تحيات الهي؛

بدين وسيله در اجراي ماده ۳۶ قانون تأسيس و بند ب تصويب نامه شماره ۱۸۱۰۷۰/ت۴۷۹۰۵هـ مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۱ هيـئت وزيران ،برنامه زمانبندي افزايش سرمايه آن شركت مصوب جلسه مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۲ شوراي عالي بيمه به شرح ذيل جهت اقدام لازم، ابلاغ مي­گردد.

 

نام شركت

سرمايه شركت (ميليارد ريال)

سرمايه فعلي

تا پاپان سال ۱۳۹۲

تا پايان سال۱۳۹۳

تا پايان سال۱۳۹۴

تا پايان سال۱۳۹۵

آسيا

۴۵۵

۲۳۰۰

۲۵۰۰

-

پارسيان

۱۱۰۰

۱۵۶۲

۲۰۰۰

۲۵۰۰

البرز

۶۰۰

۳۰۰۰

۴۰۰۰

ملت

۱۵۰۰

۲۳۰۰

۳۰۰۰

۴۰۰۰

-

كارآفرين

۴۰۰

۱۰۰۰

۲۵۰۰

دانا

۱۰۵

۲۰۰۰

۲۵۰۰

-

دي

۶۱۱

۱۰۰۰

۱۵۰۰

۲۰۰۰

۲۵۰۰

توسعه

۴۲۰

۱۰۵۰

۱۶۸۰

۲۱۰۰

۲۵۲۰

پاسارگاد

۶۳۰

۹۰۷/۲

۱۱۳۴

۲۵۰۰

سينا

۴۰۰

۱۰۰۰

۱۵۰۰

۲۰۰۰

۲۵۰۰

معلم

۴۰۰

۱۰۰۰

۱۴۰۰

۱۹۰۰

۲۵۰۰

نوين

۲۸۰

۱۰۰۰

۲۵۰۰

اتكايي ايرانيان

۱۰۵۹

۱۵۳۵

۴۰۰۰

رازي

۲۸۰

۱۰۰۰

۱۵۰۰

۲۰۰۰

۲۵۰۰

سامان

۲۸۰

۷۱۵

۱۰۳۰

۱۶۶۰

۲۵۰۰

كوثر

۴۰۰

۱۰۰۰

۱۴۰۰

۲۰۰۰

۲۵۰۰

آرمان

۶۰۰

۲۶۴۰(طي سه مرحله تا پايان سال ۱۳۹۵)

ميهن

۴۰۰

۸۶۰

۱۲۹۰

۱۸۳۰

۲۵۰۰

ما

۴۰۰

۱۰۰۰

۲۰۰۰

۲۵۰۰

-