اين گزارش به ارزيابي پنج ساله شاخص هاي عملياتي، مالي، توانايي ايفاي تعهدات و شاخص هاي دسترسي مشتريان به خدمات بيمه اي و مشتري مداري صنعت بيمه مي‌پردازد. آمار و اطلاعات مورد اشاره در گزارش، مستند به صورتهاي مالي مصوب سالهاي ۱۳۸۷ الي۱۳۹۱و اطلاعات منتشره در سالنامه آماري صنعت بيمه است. شاخص ها در چهار گروه به شرح زير دسته بندي شده اند:

۱. شاخص‌هاي عملياتي- شاخص‌هاي اين بخش با تحليل عوامل موثر بر سود و زيان معاملات بيمه‌اي، مبناي مناسبي براي ارزيابي عمليات بيمه‌گري فراهم مي نمايد.

۲. شاخص‌هاي مالي- اين شاخص‌ها به نوعي ميزان كارايي شركت در استفاده بهينه از دارائي ها را مي سنجند.

۳. شاخص‌هاي توانائي ايفاي تعهدات- از مهمترين مسائل هر شركت بيمه توانائي ايفاي تعهدات و خصوصاً پرداخت بموقع، سريع و كامل خسارات مي باشد. در اين رابطه شاخص‌هاي تعيين شده بر مبناي قدرت نقد شوندگي دارائي ها و بدهي ها طراحي شده است.

۴. شاخص‌هاي دسترسي مشتريان به خدمات بيمه‌اي و مشتري مداري- اين شاخص‌ها شركت‌هاي بيمه را از نظر تعداد شعب، نمايندگان، كاركنان، ميزان تحصيلات، ميزان شكايت و پراكندگي جغرافيايي مورد بررسي قرار مي دهند.

نسبت توانگري شركت ها و اقدامات انجام شده در اين زمينه كه بر اساس مفاد آئين نامه نحوه محاسبه توانگري مالي ( شماره ۶۹) تهيه شده است نيز در انتهاي گزارش ذكر گرديده است.

لازم به ذكراست به دليل آنكه شاخص ها عمدتاً براي ارزيابي شركت‌هاي بيمه مستقيم قابل استفاده مي‌باشند، لذا شركت‌هاي بيمه اتكايي در آن لحاظ نشده است. به علاوه شركت‌هاي بيمه ايران، آسيا، دانا، البرز، معلم، پارسيان،كارآفرين، ملت، سينا، رازي، توسعه، سامان، دي، پاسارگاد، نوين، ميهن، حافظ، اميد و ايران معين براي دوره ۱۳۸۷ الي ۱۳۸۹ مورد بررسي قرار گرفته و شركت بيمه كوثر براي سال ۱۳۸۹ و نيز شركت‌هاي بيمه آرمان و ما براي سال ۱۳۹۰ ارزيابي شده‌اند.

براي دريافت متن كامل گزارش منتشر شده اينجا را كليك نمائيد .