(‌آيين‌نامه شماره ۲۱)

شرايط عمومي ‌بيمه‌نامه آتش‌سوزي، صاعقه، انفجار

تصويب ۲۷/۸/۶۶ اجرا ۱/۱/۶۷

 (با اصلاحات مصوب شوراي عالي بيمه تا تاريخ ۲۶/۲/۷۳)

 

فصل اول- كليات

ماده ۱- اساس قرارداد

اين ‌بيمه‌نامه براساس قانون بيمه مصوب ارديبهشت ماه سال ۱۳۱۶ و پيشنهاد كتبي ‌بيمه‌گذار (كه جزو لاينفك ‌بيمه‌نامه ‌مي‌باشد) تنظيم گرديده است و مورد توافق طرفين ‌مي‌باشد.آن قسمت از پيشنهاد كتبي ‌بيمه‌گذار كه مورد قبول ‌بيمه‌گر واقع نگرديده و كتباً به ‌بيمه‌گذار همزمان با صدور ‌بيمه‌نامه اعلام گرديده است جزو تعهدات ‌بيمه‌گر محسوب نمي‌‌گردد.

ماده ۲- ‌بيمه‌گر

‌بيمه‌گر شركت بيمه ايست كه مشخصات آن در اين ‌بيمه‌نامه قيد گرديده و جبران خسارت احتمالي را طبق شرايط مقرر در اين ‌بيمه‌نامه به عهده ‌مي‌گيرد.

ماده ۳- ‌بيمه‌گذار

‌بيمه‌گذار شخص حقيقي يا حقوقي مذكور در اين ‌بيمه‌نامه است كه بيمه را خريداري نموده و متعهد پرداخت ‌حق‌بيمه آن ‌مي‌باشد.

ماده ۴- ذي‌نفع

ذي‌نفع هر شخص حقيقي يا حقوقي مذكور در اين ‌بيمه‌نامه اعم از ‌بيمه‌گذار ‌مي‌باشد كه در تمام يا قسمتي از موضوع بيمه نفع داشته باشد.

ماده ۵- مورد بيمه

مورد بيمه اموال مندرج در جدول مشخصات اين ‌بيمه‌نامه است كه متعلق به ‌بيمه‌گذار و يا در تصرف وي در محل مورد بيمه باشد. اموال ساير اشخاص تا حدودي كه با نوع اشتغال ‌بيمه‌گذار ارتباط دارد و همچنين اثاثيه منزل و ساير اموال متعلق به اعضاي خانواده ‌بيمه‌گذار يا كارگراني كه در منزل وي به سر ‌مي‌برند، مشروط بر اين كه بهاي آنها در سرمايه بيمه شده منظور و در محل موردبيمه مستقر باشد بيمه‌شده محسوب مي‌شود.

ماده ۶- مدت بيمه

مدت بيمه از ساعت ۱۲ روزي كه به عنوان تاريخ شروع در ‌بيمه‌نامه قيد گرديده است آغاز و در ساعت ۱۲ روز تاريخ انقضاي ‌بيمه‌نامه خاتمه ‌مي‌يابد مگر آن كه خلاف آن در ‌بيمه‌نامه تصريح شده باشد.

ماده ۷- اعتبار ‌بيمه‌نامه

اعتبار ‌بيمه‌نامه و تعهد ‌بيمه‌گر بعد از پرداخت اولين قسط ‌حق‌بيمه آغاز ‌مي‌گردد و ‌بيمه‌گذار مديون باقيمانده ‌حق‌بيمه خواهد بود مگر آن كه تاريخ شروع مؤخري كتباً مورد توافق قرار گيرد. ولي در هر حال پايان مدت قرار داد در صورت نبودن شرط خلاف تاريخ مندرج در ‌بيمه‌نامه ‌مي‌باشد.

ماده ۸- اصل غرامت 

جبران خسارت در هيچ مورد از ميزان زيان وارده به ‌بيمه‌گذار نسبت به مورد بيمه در زمان وقوع خسارت تجاوز نمي‌‌نمايد.

فصل دوم - شرايط

ماده ۹- اصل حسن نيت

‌بيمه‌گذار مكلف است با رعايت دقت و صداقت در پاسخ به پرسش‌هاي ‌بيمه‌گر كليه اطلاعات راجع به موضوع بيمه را در اختيار ‌بيمه‌گر قرار دهد.

اگر ‌بيمه‌گذار در پاسخ به پرسش ‌بيمه‌گر عمداً از اظهار مطلبي خودداري نمايد و يا عمداً بر خلاف واقع اظهاري بنمايد قرارداد بيمه باطل و بلااثر خواهد بود ولو مطلبي كه كتمان شده يا بر خلاف واقع اظهار شده هيچ گونه تاثيري در وقوع حادثه نداشته باشد. در اين صورت نه فقط وجوه پرداختي ‌بيمه‌گذار به وي مسترد نخواهد شد بلكه ‌بيمه‌گر ‌مي‌تواند مانده ‌حق‌بيمه را نيز مطالبه نمايد.

ماده ۱۰- خطرات بيمه شده

تأمين ‌بيمه‌گر با رعايت استثنائات و محدوديت‌هاي مندرج در ‌بيمه‌نامه شامل تحقق خسارت ناشي از خطرات زير خواهد بود.

۱- آتش

در اين ‌بيمه‌نامه منظور از آتش عبارت است از تركيب هر ماده با اكسيژن به شرط آن كه با شعله همراه باشد.

۲- صاعقه

در اين ‌بيمه‌نامه صاعقه عبارت است از تخليه بار الكتريكي بين دو ابر يا بين ابر و زمين كه بر اثر القاي دوبار مخالف به وجود ‌مي‌آيد.

۳- انفجار

 در اين ‌بيمه‌نامه انفجار به مفهوم هر نوع آزاد شدن ناگهاني انرژي حاصل از انبساط گاز و يا بخار است.

ماده ۱۱ خسارت و هزينه‌هاي قابل تأمين 

اين ‌بيمه‌نامه خسارت مشروحه زير را تأمين ‌مي‌نمايد:

۱- خسارت مستقيم ناشي از آتش، صاعقه و انفجار.

۲- خسارت و هزينه ناشي از اقدامات لازم كه به منظور جلوگيري از توسعه خسارت صورت ‌مي‌گيرد. همچنين خسارت و هزينه ناشي از نقل مكان ضروري مورد بيمه به منظور نجات آن از خطرات بيمه شده.

ماده ۱۲- حدود خسارت قابل تأمين

اين ‌بيمه‌نامه خسارت مستقيم به مورد بيمه را كه ناشي از آتش، صاعقه و انفجار در مكان و محل مورد بيمه باشد به شرح مندرج در ‌بيمه‌نامه و به ميزان زيان وارده به ‌بيمه‌گذار نسبت به مال بيمه شده جبران خواهد نمود. خسارت قابل پرداخت نمي‌‌تواند از مابه‌التفاوت ارزش هر يك از اقلام بيمه شده بلافاصله قبل و بعد از وقوع خسارت و يا در صورت خسارت كلي از مبلغ بيمه‌شده هر يك از اقلام خسارت ديده تجاوز نمايد. زيان حاصله از وقفه در كار و توليد و زيان ناشي از افزايش هزينه تعمير، بازسازي و تأسيس مجدد بيمه نمي‌‌باشد.

تبصره سرمايه بيمه در صورت وقوع خسارت، به ميزان خسارت تقليل ‌مي‌يابد، لكن ‌بيمه‌گذار ‌مي‌تواند با پرداخت ‌حق‌بيمه اضافي سرمايه بيمه را افزايش دهد. شركت‌هاي بيمه ‌مي‌توانند از تقليل سرمايه تا ۵ درصد بدون دريافت ‌حق‌بيمه اضافي صرف‌نظر نمايند. (۲۸/۱۱/۷۰-۲/۲۱)

ماده ۱۳- خطرات اضافي 

در صورت موافقت ‌بيمه‌گر و دريافت ‌حق‌بيمه اضافي ‌مي‌توان خطرات ديگري را مضاف به آنچه تحت عنوان خطرات بيمه شده آمده است بيمه نمود. تأمين خطرات اضافي منوط به صدور الحاقيه خواهد بود.

ماده ۱۴- پرداخت ‌حق‌بيمه

در صورت نبودن شرط خلاف ‌بيمه‌گذار موظف است ‌حق‌بيمه را در مقابل دريافت ‌بيمه‌نامه نقداً بپردازد و قبض رسيدي كه به امضا مجاز ‌بيمه‌گر رسيده باشد اخذ نمايد.

ماده ۱۵- كتبي بودن اظهارات

پيشنهاد و اظهار ‌بيمه‌گذار و ‌بيمه‌گر بايستي كتباً به آخرين نشاني اعلام شده ارسال گردد.

 

ماده ۱۶ كاهش ارزش مورد بيمه

در صورتي كه بهاي اموال بيمه شده به طور محسوس از ارزش مورد بيمه كمتر شود ‌بيمه‌گذار موظف است موضوع را بدون تأخير به اطلاع ‌بيمه‌گر برساند. در صورتي كه كل و يا قسمتي از مورد بيمه به دليلي غير از تحقق خطرات بيمه شده زيان كلي ببيند ‌بيمه‌نامه در ارتباط با كل و يا آن قسمت از مورد بيمه از زمان وقوع زيان كلي منفسخ و ‌حق‌بيمه دوره اعتبار به صورت روز‌شمار محاسبه و مابه‌التفاوت به ‌بيمه‌گذار مسترد مي‌شود.

ماده ۱۷- بيمه مضاعف

اگر تمام يا قسمتي از اموال بيمه شده موضوع اين ‌بيمه‌نامه به موجب قرارداد ديگري و براي همان خطر و مدت نزد ‌بيمه‌گر ديگري بيمه شود ‌بيمه‌گذار ملزم است مراتب را بدون تأخير و با ذكر نام ‌بيمه‌گر جديد و مبلغ بيمه‌شده به اطلاع ‌بيمه‌گر برساند. در صورت وقوع حادثه مسؤوليت ‌بيمه‌گر به تناسب مبلغي كه خود بيمه كرده با مجموع مبالغ بيمه‌شده ‌مي‌باشد. چنانچه اموال بيمه شده تحت ‌بيمه‌نامه ديگري مانند ‌بيمه‌نامه باربري كه قبل از شروع ‌بيمه‌نامه حاضر تنظيم گرديده بيمه شده باشد مسؤوليت ‌بيمه‌گر فقط نسبت به قسمتي خواهد بود كه به وسيله ‌بيمه‌نامه مقدم تأمين نشده است.

ماده ۱۸ تشديد خطر

هر گاه در مدت بيمه تغييراتي در كيفيت و يا وضعيت مورد بيمه داده شود كه موجب تشديد خطر باشد ‌بيمه‌گذار موظف است بدون تأخير ‌بيمه‌گر را از تغييرات حاصله آگاه سازد و نيز در صورتي كه تغييرات نامبرده در اثر عمل ‌بيمه‌گذار نبوده ولي ‌بيمه‌گذار از حدوث آن اطلاع داشته باشد ملزم است ظرف مدت ده روز از تاريخ اطلاع ‌بيمه‌گر را آگاه نمايد. در صورت تشديد خطر ‌بيمه‌گر ‌مي‌تواند ‌حق‌بيمه اضافي متناسب با خطر را براي مدت باقيمانده مطالبه يا اينكه قرارداد بيمه را ظرف ده روز از تاريخ اعلام ‌بيمه‌گذار فسخ نمايد. در صورتي كه طرفين نتوانند در ميزان ‌حق‌بيمه اضافي توافق نمايند از تاريخ اعلام عدم قبول ‌بيمه‌گذار ‌بيمه‌نامه منفسخ ‌مي‌گردد. در هر صورت ‌بيمه‌گر حق دارد ‌حق‌بيمه اضافي را از هنگام تشديد خطر تا زمان فسخ و يا انقضاي مدت بيمه مطالبه نمايد. در صورت تحقق خطر هرگاه مسلم شود در حين اجراي قرارداد ‌بيمه‌گذار عوامل تشديد خطر را ‌مي‌دانسته و ‌بيمه‌گر را مطلع نكرده است ‌بيمه‌گر ‌مي‌تواند خسارت را به نسبت ‌حق‌بيمه دريافتي و ‌حق‌بيمه مشدد پرداخت كند.

ماده ۱۹- حقوق مرتهن

‌بيمه‌گر مكلف است حقوق قانوني مرتهن را در مورد اموال بيمه شده اعم از منقول و غيرمنقول تا حدود حداكثر تعهد خود در پرداخت خسارت رعايت نمايد. حقوق مرتهن نسبت به اموال بيمه شده مزبور بايد به اطلاع ‌بيمه‌گر رسيده باشد.

ماده ۲۰- تغيير مالكيت

در صورتي كه مالكيت مورد بيمه به ديگري انتقال داده شود مراتب ‌مي‌بايستي در اسرع وقت به اطلاع ‌بيمه‌گر برسد. در اين صورت انتقال حقوق و تعهدات ناشي از قرارداد بيمه به انتقال گيرنده منوط به موافقت كتبي شخص اخير ‌مي‌باشد. خسارت به نسبت ميزان استحقاق به ذوي‌الحقوق اعم از ذي‌نفع مندرج در ‌بيمه‌نامه پرداخت مي‌شود.

ماده ۲۱- فسخ ‌بيمه‌نامه (۲۸/۱۱/۷۰-۲/۲۱)

‌بيمه‌گذار ‌مي‌تواند در هر زمان ‌بيمه‌نامه را فسخ نمايد . در اين صور ت ‌بيمه‌گر با در نظر گرفتن تعرفه كوتاه‌مدت، ‌حق‌بيمه را محاسبه و مابه‌التفاوت دريافتي را به ‌بيمه‌گذار مسترد ‌مي‌نمايد. ‌بيمه‌نامه‌هايي كه به موجب قانون يا قرارداد به نفع ثالث صادر ‌مي‌شوند از شمول اين حكم مستثني ‌مي‌باشند. ‌بيمه‌گر در مواردي كه قانون بيمه اجازه فسخ به او داده است ‌مي‌تواند ‌بيمه‌نامه را با يك اخطار ده روزه فسخ نمايد و اعلاميه آن را با پست سفارشي به آخرين نشاني اعلام شده ‌بيمه‌گذار ارسال نمايد. در اين صورت ‌بيمه‌گر بايستي ‌حق‌بيمه دريافتي باقيمانده مدت را پس از انقضاي ده روز از تاريخ اعلام اخطار مزبور به ‌بيمه‌گذار به صورت روز‌شمار مسترد نمايد.

ماده ۲۲ مواردي كه ‌بيمه‌گذار حقوق خود را از دست ‌مي‌دهد

در موارد زير قرارداد بيمه باطل است و ‌حق‌بيمه دريافتي قابل استرداد نمي‌‌باشد. در صورتي كه قسمتي از ‌حق‌بيمه وصول نشده و يا خسارتي پرداخت شده باشد ‌بيمه‌گر محق در مطالبه آن خواهد بود.

۱- كتمان حقايق يا اظهارات خلاف واقع عمدي ‌بيمه‌گذار در پيشنهاد بيمه به نحوي كه منجر به كاهش اهميت خطر در نظر ‌بيمه‌گر شده باشد.

۲- بيمه كردن اموال به ميزاني بيش از ارزش واقعي با قصد تقلب.

۳- بيمه مضاعف مورد بيمه در مقابل همان خطر و مدت در نزد ‌بيمه‌گر ديگر با قصد تقلب.

۴- مباشرت و يا مشاركت در ايجاد خسارت عمدي در موضوع بيمه توسط ذوي‌الحقوق اعم از ‌بيمه‌گذار و يا قائم‌مقام وي.

۵- بيمه خطري كه قبلاً تحقق يافته است.

ماده ۲۳ وظايف ‌بيمه‌گذار در صورت وقوع حادثه

در صورت وقوع حادثه ‌بيمه‌گذار موظف است:

۱- حداكثر ظرف پنج روز از زمان اطلاع وقوع حادثه ‌بيمه‌گر را مطلع نمايد.

۲- حداكثر ظرف ده روز از زمان اطلاع وقوع حادثه بايستي كيفيت حادثه، فهرست اشياي نجات داده‌شده، محل جديد آنها و مبلغ تقريبي خسارت را براي ‌بيمه‌گر ارسال دارد.

۳- براي جلوگيري از توسعه خسارت در موقع يا بعد از وقوع حادثه، كليه اقدامات لازم را به عمل آورد.

۴- بدون اجازه ‌بيمه‌گر در مورد بيمه تغييراتي ندهد كه تعيين علت حادثه يا ارزيابي خسارت را دچار اشكال نمايد. مگر آن كه تغييرات در جهت تقليل خسارت و يا رعايت منافع عمومي ضروري باشد.

۵- ضمن همه گونه همكاري كه ‌بيمه‌گر براي تعيين حدود تعهدات خود بدان نياز دارد حداكثر تا ۱۵ روز بعد از اطلاع از وقوع حادثه فهرست اموال موجود در روز حادثه، فهرست اموال از بين رفته و آسيب ديده و در صورت درخواست ‌بيمه‌گر بهاي آنها بلافاصله قبل از تاريخ حادثه در اختيار ‌بيمه‌گر قرار دهد.

ماده ۲۴- ارزيابي خسارت

۱- در صورتي كه مالي به كمتر از قيمت واقعي بيمه شده باشد ‌بيمه‌گر فقط به تناسب مبلغي كه بيمه كرده است با قيمت واقعي مال مسئول خسارت خواهد بود.

۲- قيمت واقعي مورد بيمه در زمان بروز خسارت بر اين اساس كه بيمه را نبايد وسيله انتفاع قرارداد، محاسبه خواهد شد.

۳- در صورتي كه مبلغ خسارت وارده مورد توافق نباشد ‌بيمه‌گر و ‌بيمه‌گذار حق دارند درخواست تعيين ميزان خسارت وارده را به وسيله هيأتي مركب از سه نفر كارشناس به شرح زير بنمايند:

الف هر يك از طرفين يك نفر كارشناس انتخاب و كتباً به طرف ديگر معرفي ‌مي‌نمايد.كارشناسان منتخب متفقاً نسبت به تعيين كارشناس سوم اقدام خواهند نمود. در صورتي كه يكي از طرفين كارشناس منتخب خود را در مدت ۱۴ روز از تاريخ اعلام طرف ديگر انتخاب ننمايد و يا كارشناسان منتخب در تعيين كارشناس سوم ظرف مدت يك ماه از تاريخ آخرين انتخاب و اعلام به توافق نرسند درخواست تعيين كارشناس يا كارشناسان تعيين نشده به دادگاه ذي‌صلاح تقديم خواهد شد.

ب هر يك از طرفين ‌مي‌تواند در صورتي كه كارشناس سوم نسبت خويشاوندي با طرف ديگر داشته باشد كارشناس مزبور را رد نمايد.

ج هر يك از طرفين حق‌الزحمه كارشناس منتخب خود را خواهد پرداخت و حق‌الزحمه كارشناس سوم بالمناصفه به عهده طرفين خواهد بود.

ماده ۲۵ اختيارات ‌بيمه‌گر در مورد اموال خسارت ديده

‌بيمه‌گر ‌مي‌تواند اموال خسارت ديده و نجات داده شده را تصاحب، تعمير و يا تعويض نمايد كه در اين صورت ‌مي‌بايستي تمايل خود را كتباً و حداكثر ظرف ۳۰ روز پس از دريافت مدارك مذكور در بند ۵ ماده ۲۳ به ‌بيمه‌گذار ابلاغ نمايد. بهاي اموال تصاحب شده براساس توافق و يا ارزيابي تعيين خواهد شد. تعمير و يا تعويض اموال مورد بيمه خسارت ديده توسط ‌بيمه‌گر ‌مي‌بايستي ظرف مدتي كه عرفاً كمتر از آن مقدور نمي‌‌باشد انجام پذيرد.

ماده ۲۶- مهلت پرداخت خسارت

‌بيمه‌گر مكلف است حداكثر ظرف چهار هفته پس از دريافت كليه اسناد و مداركي كه بتواند به وسيله آنها حدود مسؤوليت خود و ميزان خسارت وارده را تشخيص دهد، اقدام به تسويه و پرداخت خسارت نمايد.

ماده ۲۷ مواردي كه موجب كاهش جبران خسارت مي‌شود

در موارد زير ‌بيمه‌گر ‌مي‌تواند پرداخت خسارت را رد نمايد يا اينكه آن را به نسبت درجه تقصير ذوي‌الحقوق اعم از ‌بيمه‌گذار يا قائم‌مقام وي كاهش دهد:

۱- هرگاه حادثه در اثر تقصير ذوي‌الحقوق اعم از ‌بيمه‌گذار و يا قائم‌مقام وي روي داده باشد.

۲- هرگاه ‌بيمه‌گذار به وظايف مندرج در ماده ۲۳ عمل ننموده باشد و در نتيجه ميزان خسارت افزايش يافته و يا به حقوق ‌بيمه‌گرخدشه وارد آيد.

ماده ۲۸ مهلت اقامه دعوا

‌بيمه‌گر و ‌بيمه‌گذار ضمن عقد خارج لازم شرط و توافق نمودند كه كليه دعاوي ناشي از اين ‌بيمه‌نامه را ظرف مدت دو سال از تاريخ بطلان، فسخ و يا انقضاي مدت ‌بيمه‌نامه و در صورت وقوع حادثه موضوع ‌بيمه‌نامه از تاريخ وقوع حادثه مزبور عليه يكديگر اقامه نمايند و هرگونه ادعاي احتمالي پس از انقضاي دو سال ياد‌شده را ازخود سلب و بلاعوض به طرف مقابل صلح نمودند. دعاوي ناشي از اين ‌بيمه‌نامه پس از دو سال مذكور مشمول مرور زمان و غير قابل استماع ‌مي‌باشد.

ماده ۲۹ اصل قائم‌مقامي

كليه حقوق ‌بيمه‌گذار عليه اشخاص ثالث به لحاظ تقصير يا مسؤوليت اشخاص مذكور در ايجاد حادثه تا ميزان خسارت پرداخت شده توسط ‌بيمه‌گر، به شخص اخير منتقل ‌مي‌گردد. شركا، كاركنان، همسر و بستگان نسبي و يا سببي درجه اول ‌بيمه‌گذار از لحاظ اجراي مقررات اين ماده شخص ثالث تلقي نمي‌‌گردند مگر آن كه خسارت ناشي از عمد آنان باشد.

فصل سوم استثنائات

ماده ۳۰- مسكوكات، پول، اوراق بهادار، اسناد، فلزات قيمتي به هر شكل، جواهرات و مرواريد، سنگ‌هاي قيمتي سوارنشده، هرگونه اسناد و نسخ خطي و همچنين هزينه بازسازي نقشه، جمع آوري مجدد اطلاعات و يا تنظيم دفاتر بازرگاني تحت اين ‌بيمه‌نامه پوشش ندارد مگر آن كه صراحتاً خلاف آن شرط شده باشد.

ماده ۳۱- تحقق خطرات موضوع اين ‌بيمه‌نامه چنانچه ناشي از هر يك از حوادث و وقايع ذيل باشد، تحت پوشش اين ‌بيمه‌نامه نخواهد بود. مگر آن كه صراحتاً خلاف آن شرط شده باشد:

۱- جنگ، جنگ داخلي، آشوب و بلوا، اعتصاب، قيام، انقلاب، كودتا، اغتشاشات داخلي و يا اقدامات احتياطي مقامات نظامي و انتظامي.

۲- آتش‌فشان، ريزش زمين، سيل، طغيان رودخانه‌ها، حريق تحت‌الارضي و يا آفات سماوي.

۳- انفجار مواد منفجره مانند ديناميت، تي ان تي و باروت.

۴- فعل و انفعالات هسته‌اي

ماده ۳۲- خسارت وارده به موتورها و ماشين‌هاي برقي در نتيجه اتفاقات زير كه در داخل موتورها و ماشين‌هاي مزبور بوقوع بپيوندد به هر علت مورد پوشش اين ‌بيمه‌نامه نمي‌‌باشد: اتصالات و اثرات ناشي از جريان برق، پاره شدن ‌هادي، جرقه زدن، امواج برقي ناشي از اين اتفاقات بار زياد و يا عدم كفايت عايق بندي. لكن خسارتي كه در نتيجه اتفاقات مذكور در ساير قسمت‌هاي مورد بيمه بروز نمايد، تحت پوشش خواهد بود.

ماده ۳۳- خسارت وارده به ظروف تحت فشار صنعتي ناشي از انفجار اين ظروف مورد پوشش اين ‌بيمه‌نامه نمي‌‌باشد. لكن خسارتي كه در نتيجه تحقق خطر مزبور در ساير قسمت‌هاي مورد بيمه بروز نمايد تحت پوشش خواهد بود.

ماده ۳۴- خسارت وارده به مورد بيمه در محدوده آتش كنترل شده تحت پوشش اين ‌بيمه‌نامه نخواهد بود.


 

 

(آيين‌نامه شماره ۱/۲۱)

الحاقيه بيمه ظروف تحت فشار صنعتي

منضم به ‌بيمه‌نامه آتش‌سوزي (شماره۲۱)

۷/۹/۶۷

شماره پيشنهاد:                         شماره الحاقيه:                                تاريخ صدور:

تاريخ شروع:                            تاريخ خاتمه:                                                        

‌بيمه‌گر براساس پيشنهاد ‌بيمه‌گذار با صدور اين الحاقيه و جدول مشخصات و شرايط پيوست كه مجموعاً جزو لاينفك ‌بيمه‌نامه آتش‌سوزي شماره فوق‌الذكر ‌مي‌باشد عليرغم آنچه در اين مورد در شرايط عمومي ‌بيمه‌نامه ذكر گرديده است، جبران خسارات و هزينه‌هاي قابل تأمين موضوع قسمت دوم شرايط منضم به اين الحاقيه را متعهد ‌مي‌گردد. ساير شرايط ‌بيمه‌نامه به قوت خود باقيست.                                                                         

جدول مشخصات الحاقيه بيمه ظروف تحت فشار صنعتي

رديف

مورد

بيمه

محل مورد بيمه

شماره سريال

مارك

 و تاريخ ساخت

نام سازنده

حداكثر فشار مجاز وارد بر سوپاپ اطمينان

مبلغ بيمه شده (ريال)

نرخ

(%)

‌حق‌بيمه

(ريال)

حداكثر تعهد

 ‌بيمه‌گر (ريال)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع

 

 

         

 

                             

                                                                                              امضاي ‌بيمه‌گر ....


شرايط بيمه ظروف تحت فشار صنعتي

 اول تعاريف

۱-    ظروف تحت فشار صنعتي عبارتست از:

۱/۱- ديگ بخار به مفهوم ماشين‌آلاتي كه بر اثر فعل و انفعالات ناشي از نيروي بخار و يا ساير عوامل نيروزا، بخار مرطوب و يا خشك را جهت استفاده در صنايع توليد ‌مي‌نمايد.

۲/۱- ظروفي كه به منظور نگهداري مواد و يا گازهاي تحت فشار، در صنعت مورد استفاده قرار ‌مي‌گيرد. ظروف تحت فشار صنعتي شامل قسمت‌هاي زير ‌مي‌باشد:

الف - دستگاه اصلي.

ب اجزا و قطعاتي كه بدون وجود دريچه‌هاي سوپاپ قطع كننده به دستگاه اصلي متصل ‌مي‌باشد.

ج - قطعات فلزي، درجات فشار آب و اتصالاتي كه آنها را به دستگاه اصلي وصل ‌مي‌كند، حتي اگر اين قطعات و اتصالات به وسيله دريچه سوپاپ‌ها ي اطمينان از اجزا ثابت جدا شده باشد.

 ۲- تركيدن و تلاشي، به مفهوم تغيير شكل ناگهاني و خطرناك ظروف تحت فشار صنعتي مورد بيمه است كه در اثر فشار نيروي بخار و يا ساير عوامل نيروزا ايجاد شود.[۱]

دوم خسارت قابل تأمين

اين بيمه خسارت وارده به ظروف تحت فشار صنعتي مورد بيمه را كه ناشي از تركيدن و تلاشي اين ظروف باشد با رعايت مفاد ‌بيمه‌نامه، تعاريف فوق و مفاد مندرج زير جبران ‌مي‌نمايد.

سوم ساير مقررات

۱- بيمه‌گر ‌مي‌تواند بازديد و بررسي‌هاي دوره‌اي را از ظروف تحت فشار صنعتي موضوع اين ‌بيمه‌نامه انجام دهد. ‌بيمه‌گذار مكلف است تسهيلات لازم جهت بازديد و بررسي‌هاي دوره‌اي مزبور فراهم نموده و دستورات و ضوابط ايمني توصيه شده از طرف ‌بيمه‌گر را رعايت نمايد.

۲- شار يا بار بر روي سوپاپ‌هاي اطمينان نبايد از ميزان مجاز مقرر شده در حد استاندارد تجاوز نمايد، مگر آن كه توافق ديگري بين طرفين به عمل آمده باشد.

۳- چنانچه ‌بيمه‌گذار بخواهد اصلاحات و يا تغييراتي در ظروف تحت فشار صنعتي مورد بيمه به عمل آورد و يا قطعات و ادواتي را به ظروف مزبور اضافه و يا از آن جدا نمايد، ‌مي‌بايست مراتب را به ‌بيمه‌گر اطلاع دهد.

چهارم استثنائات

اين بيمه موارد زير را تحت پوشش قرار نمي‌‌دهد:

۱-  خسارت وارده به ظروف تحت فشار صنعتي مورد بيمه در اثر آزمايش هيدروليكي ظروف مزبور.

۲-  خسارت وارده به ظروف تحت فشار صنعتي مورد بيمه در دوره تعمير و راه‌اندازي مجدد اين ظروف در مواردي كه به علت تحقق خطر موضوع بيمه اين الحاقيه خسارت ديده است.

۳-  خسارت ناشي از موارد زير در صورتي كه منجر به تلاشي و يا تركيدن ظروف تحت فشار صنعتي مورد بيمه نگردد:

الف - خوردگي ناشي از سوخت يا موارد ديگر، زنگ‌زدگي و يا استهلاك قطعات ظروف تحت فشار صنعتي مورد بيمه.

ب - تغيير شكل تدريجي ظروف مزبور از قبيل:

ترك خوردن، شكستن، متورم شدن، لايه لايه شدن، درز پيدا كردن، شيار پيدا كردن (حتي اگر اين موارد همراه با نشت باشد).

ج نقص فني اتصالات ظروف مورد بيمه.

 

 

(آيين‌نامه شماره ۳/۲۱)

شرايط الحاقيه بيمه زلزله

از خطرات تبعي و ضميمه ‌بيمه‌نامه آتش‌سوزي

۲۶ /۲/۷۳

"با توجه به پيشنهاد مورخ............ ‌بيمه‌گذار و همچنين با عنايت به ماده ۱۳ شرايط عمومي ‌بيمه‌نامه آتش‌سوزي مصوب شوراي عالي بيمه بدين وسيله خسارات مستقيم ناشي از زلزله وارد به مورد بيمه به استثناي سرقت بيمه مي‌شود. از مبلغ هر خسارت ۱۵درصد به عنوان تعهد ‌بيمه‌گذار (فرانشيز ) كسر خواهد شد. ساير شروط الحاقيه مطابق با شرايط عمومي، خصوصي و پيوست عمومي ‌بيمه‌نامه آتش‌سوزي فوق‌الذكر ‌مي‌باشد.

۱. مبلغ بيمه‌شده :                  ۲. نرخ :                ۳. ‌حق‌بيمه :      

۴. تاريخ صدور:                     ۵. تاريخ شروع اعتبار الحاقيه :


۱. نامه ۱۰۱۸۳- ۴/۷/۷۸ بيمه مركزي ايران: با توجه به ماده ۲ و بند ۳ ماده ۴ شرايط بيمه ظروف تحت فشار صنعتي تعهد بيمه‌گر ناظر به مواردي است كه ظروف مذكور به طور ناگهاني تركيده و متلاشي شوند(انفجار) و تغيير شكل آنها اگر منجر به تركيدگي و تلاشي نشود تحت پوشش بيمه نمي‌باشد. معهذا تغيير شكل ناگهاني مخزن داخل ديگ به علت عمل نكردن سيستم ايمني به عنوان يك خطر مستقل مي‌تواند تحت پوشش بيمه قرار گيرد مشروط بر اينكه امكان بازديد مخزن و اطمينان از سلامت آن در زمان صدور بيمه‌نامه وجود داشته باشد.