چارچوب  شرايط عمومي بيمه نامه عيوب اساسي و پنهان ساختمان

 

فصل اول: کلیات

ماده 1- اساس قرارداد

اين بيمه‌‌نامه براساس قانون بيمه مصوب ۱۳۱۶ و پيشنهاد بيمه‌گذار (كه جزو لاينفك بيمه نامه مي‌باشد) تنظيم گرديده است و مورد توافق طرفين مي‌باشد.آن قسمت از پيشنهاد كتبي  بيمه‌گذار كه مورد قبول  بيمه‌گر نبوده و همزمان با صدور بيمه‌نامه يا قبل از آن كتباً به  بيمه‌گذار اعلام گرديده است جزو تعهدات بيمه‌گر محسوب نمي‌شود.

ماده 2. تعاریف و اصطلاحات

اصطلاحات زير صرفنظر از هر معني و مفهوم ديگري كه ممكن است داشته باشند در اين شرايط عمومي برابر تعريف مقابل آن به كار رفته است:

1-    بيمه‌گر: شركت بيمه‌اي است كه مشخصات آن در اين بيمه نامه درج گرديده است و در ازاي دريافت حق بيمه جبران خسارت احتمالي را طبق شرايط اين بيمه‌نامه به عهده مي‌گيرد.

2-    بيمه‌گذار: شخصی است که قرارداد بیمه را با بیمه گر منعقد نموده و متعهد پرداخت حق بیمه می باشد.

3-    ذينفع:  شخصی است که در زمان تحقق خسارت موضوع بیمه مالک ساختمان باشد.

4-    حق‌بيمه:  مبلغي است كه  بیمه گذار موظف است در ازای تعهد بیمه گر جهت پرداخت خسارت های مشمول این بيمه‌نامه در هنگام صدور بيمه‌نامه يا به ترتيبي كه در بيمه‌نامه مشخص  شده است به بيمه‌گر پرداخت نمايد.

5-    مبلغ بيمه شده:‌ مبلغی است که در بیمه نامه درج شده است و حداکثر تعهد بیمه گر را تعیین می کند.

6-    ارزش واقعی: هزینه برآوردی ساخت موضوع بیمه شامل هزینه های مربوط به نوسازی یا بازسازی سازه های اصلی و جانبی، هزینه های طراحی مربوط، هزینه اخذ پروانه ساختمان، هزینه های مقاوم سازی، تخریب، پاکسازی و برداشت ضایعات و هزینه اخذ مجوزهای مربوط به نوسازی یا بازسازی.

7-    موضوع بيمه: کل بنا یا  هر ساختمان مسکونی، اداری و يا تجاری که مشخصات آن در اين بيمه‌نامه درج شده است.

8-    گواهی پایان کار کلی ساختمان:  اولین گواهي پايان كاري كه مراجع ذي‌صلاح مبني بر اتمام كار ساختمان صادر كرده باشند.

9-    مدت بيمه: دوره پوشش این بیمه است که  از تاریخ صدور اولین گواهی پایان کار کلی ساختمان آغاز  شده و پایان آن در بیمه نامه تعیین شده است.

10-           سازه‌هاي اصلی ساختمان: کلیه سازه‌هاي باربر اصلی كه برای پایداری  و استحکام ساختمان ضروري هستند شامل پي، اسكلت، سقف و سفت‌كاري ها.

11-           سازه‌‌های جانبی ساختمان: كليه اجزای غیر باربر ثابت ساختمان شامل  نماي ساختمان، عايق‌ها، تجهيزات و تاسيسات مكانيكي، تاسیسات برقي و آسانسورها.

12-           عیوب اساسي و پنهان: هرگونه نقص در سازه هاي اصلي و جانبي ساختمان ناشي از  طراحی نادرست،  كاربرد مواد يا مصالح معيوب و اجراي نادرست كار كه  پس از صدور گواهي پايان كار کلی ساختمان آشكار شود.

 

فصل دوم: خسارت‌ها و هزينه‌هاي تحت پوشش و نحوه پرداخت خسارت

ماده 3. خسارت ها و هزینه های تحت پوشش

تعهد بیمه گر جبران هزینه های مالی وارده به بیمه گذار/ ذینفع به علت وقوع خسارات فیزیکی ناشی از عیوب اساسی و پنهان ساختمان بر اساس ارزش واقعی به شرح زیر می باشد:

1-    ویرانی کل ساختمان یا بخشی از آن از آغاز مدت بیمه تا حداکثر 10 سال.

2-    ویرانی سازه‌هاي اصلي ساختمان شامل پي، اسكلت، سقف و سفت‌كاري  از آغاز مدت بیمه تا حداکثر 10 سال.

3-    خرابی تمام یا بخشی از نماي ساختمان  از آغاز مدت بیمه تا حداکثر 5 سال.

4-    خرابی عايق‌ها  از آغاز مدت بیمه تا حداکثر 5 سال.

5-    خرابی تجهيزات و تاسيسات مكانيكي، تاسیسات برقي و آسانسورها از آغاز مدت بیمه تا حداکثر 3 سال.

6-      هزينههايي كه به منظور جلوگيري از توسعه خسارت صورت ميگيرد حداکثر تا 10 درصد مبلغ بیمه شده.

7-    هزينههاي لازم براي تخريب، پاكسازي محل آسیب دیده و برداشت ضايعات حداکثر تا 10 درصد مبلغ بیمه شده.

ماده 4. مهلت و نحوه پرداخت خسارت

بيمه‌گر موظف است حداكثر پانزده روز بعد از تكميل مدارك و توافق طرفين در خصوص ميزان خسارت قابل پرداخت يا اعلام راي هيئت كارشناسي يا دادگاه (موضوع ماده 22) خسارت را پرداخت كند.

حداکثر تعهد بیمه‌گر در ارتباط با هر قسمت از ساختمان، مبلغی است که در بیمه‌نامه درج شده است، مگر اینکه سقف تعهد بعداً از طریق الحاقیه تعدیل و حق‌بیمه اضافی آن نیز پرداخت شده باشد. در هر حال هزینه استهلاك به عهده بيمه‌گذار / ذينفع خواهد بود.

 

ماده 5- بازیافت خسارت

 بیمه گر می تواند خسارت ها و هزینه های تحت پوشش بیمه (موضوع ماده 3 این آیین نامه) را تا میزان خسارت پرداختی از مسئول خسارت بازیافت نماید.

 

فصل سوم: خسارت‌هاي مستثناء شده

ماده 6. خسارت‌هاي زير تحت پوشش اين بيمه‌نامه نيست:

1-    خسارتهای ناشی از حوادث طبیعی.

تبصره- در صورت توافق بیمه گر و بیمه گذار، خسارت های ناشی از زلزله، سیل و طوفان می تواند تحت پوشش بیمه قرار  گیرد.

2-    خسارت های ناشی از تعمیرات، تغييرات و اضافاتی که در مدت بیمه انجام شود.

3-    خسارت‌هايي كه عمداً يا سهواً توسط بيمه‌گذار / ذینفع به موضوع بيمه وارد مي‌شود.

4-    خسارت ناشي از ساختمان‌هاي مجاور، نشت لولههاي آب و فاضلاب عمومي يا آب‌هاي زيرزميني.

5-    خسارتهای مربوط به ترک خوردگی متعارف و نازك‌كاري ساختمان به تنهایی.

 

فصل چهارم: وظايف و تعهدات بيمه‌گذار

ماده 7 . رعايت اصل حد اعلاي حسن نيت

بیمه گذار مكلف است پرسش هاي كتبي بيمه‌گر را با دقت و صداقت و به طور كامل پاسخ دهد. هرگاه بیمه گذار در پاسخ به پرسش هاي بيمه‌گر عمداً از اظهار مطلبي خودداري و يا عمداً اظهار خلاف واقع بنمايد به نحوي كه مطالب اظهار نشده و يا اظهارات خلاف واقع، موضوع خطر را تغيير دهد و يا از اهميت آن در نظر بيمه‌گر بكاهد بيمه‌نامه از تاريخ انعقاد باطل و بلااثر خواهد بود حتي اگر مطلبي كه كتمان شده يا بر خلاف واقع اظهار شده است هيچ گونه تاثيري در وقوع حادثه نداشته باشد. در اين صورت نه فقط وجوه پرداختي بیمه گذار به وي مسترد نخواهد شد بلكه بيمه‌گر مي‌تواند اقساط معوق حق بيمه تا آن تاريخ را نيز از وي مطالبه نمايد.

چنانچه خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی شود. در این صورت، هرگاه مطالب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بیمه گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه گذار در صورت رضایت او دریافت داشته قرارداد را ابقا کند و یا قرارداد بیمه را فسخ نماید. در صورتی که مطالب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع، بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی که بایستی در صورت اظهار خطر به طور کامل و واقع پرداخته شده باشد تقلیل خواهد یافت.

 

ماده 8. بیمه نمودن موضوع بیمه به ارزش واقعی.

 بیمه گذار موظف است موضوع بیمه را به ارزش واقعی نزد بیمه گر بیمه نماید.درصورتی که در زمان وقوع خسارت، مشخص شود که موضوع بیمه به مبلغی کمتر از ارزش واقعی بیمه شده است، خسارت با رعایت ماده 10 قانون بیمه محاسبه و پرداخت خواهد شد.

 

ماده 9. اعلام تشديد خطر 

هرگاه در طول مدت بيمه، بیمه گذار/ذینفع تغييراتي در كيفيت، وضعيت و يا كاربري موضوع بيمه بوجود آورد كه موجب تشديد خطر شود، موظف است بلافاصله مراتب را به اطلاع بيمه‌گر برساند و اگر تشديد خطر يا تغيير وضعيت در نتيجه عمل بيمه‌گذار/ ذینفع نباشد، مشاراليه بايد مراتب را ظرف ده روز از تاريخ اطلاع خود رسماً به بيمه‌گر اعلام نماید. در هر یک از حالات فوق، بيمه‌گر مي‌تواند حق‌بيمه اضافي متناسب با خطر را براي مدت باقيمانده مطالبه و دریافت نموده یا با رعایت ماده 16 قانون بیمه، بیمه نامه را فسخ کند. هرگاه پس از وقوع حادثه معلوم شود كه خسارت ناشي از تشديد خطری بوده است که ظرف مهلت مقرر به بیمه گر اعلام نشده است، بيمه‌گر مي‌تواند خسارت را به نسبت حق‌بيمه تعيين شده به حق‌بيمه متناسب با خطر مشدد پرداخت كند.

 

 

ماده 10. بازرسی و ارزیابی موضوع بیمه

بیمه گر می تواند در طول دوره ساخت، موضوع بیمه را مورد بازرسی و ارزیابی قرار داده و در هر زمان، مستندات مربوط به طراحی و ساخت موضوع بیمه را مطالبه نماید.  بیمه گذار موظف است امکان بازدید از موضوع بیمه را  برای بیمه گر فراهم نموده وکلیه اطلاعات ضروری مورد درخواست را در اختیار وی قرار دهد.

 

 

 

 

 

ماده 11 . اعلام خسارت

بیمه گذار/ ذينفع موظف است حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ اطلاع خود از وقوع حادثه يا خسارت به يكي از مراكز پرداخت خسارت بيمه‌گر مراجعه و با تكميل فرم اعلام خسارت، وقوع حادثه را اعلام نمايد يا مراتب را ظرف مدت مذكور از طرق مقتضی از قبیل مراجعه حضوری، اعلام از طریق پست یا پست الکترونیکی به اطلاع بيمه‌گر برساند.

همچنين  بیمه گذار/ ذينفع موظف است مدارك مثبته و ساير اطلاعاتي كه راجع به حادثه و تعيين ميزان خسارت از او خواسته مي‌شود را در اختيار بيمه‌گر قرار دهد. در صورتي كه  بیمه گذار/ ذينفع هر يك از تعهدات فوق را انجام ندهد بيمه‌گر مي‌تواند ادعاي خسارت را رد كند مگر اين كه  بیمه گذار/ ذينفع ثابت كند كه به واسطه امور غير‌قابل‌اجتناب از عهده انجام آنها برنيامده است.

 

ماده 12. جلوگيري از وقوع خطر و توسعه خسارت

بیمه گذار/ ذينفع بايد براي جلوگيري از خسارت مراقبتي را كه عادتاً هر كس از مال خود مي‌نمايد نسبت به موضوع بيمه نيز بنمايد و در صورت نزديك شدن حادثه يا وقوع آن اقداماتي را كه براي جلوگيري از سرايت و توسعه خسارت لازم است، به عمل آورد. هزینه هایی که  بیمه گذار/ ذينفع براي جلوگيري از توسعه خسارت انجام می دهد، بر فرض كه منتج به نتيجه نشود به عهده بيمه‌گر خواهد بود.

 

ماده 13. خودداري از مصالحه

بیمه گذار/ ذينفع جز با موافقت قبلی و كتبي بیمهگر مجاز به مصالحه و توافق با اشخاص ثالث در رابطه با حادثه موضوع بيمه نيست. عدم توجه به اين شرط مي‌تواند موجب محروميت  بیمه گذار/ ذينفع از دريافت تمام يا بخشي از خسارت گردد. در هر حال بيمه‌گذار / ذينفع موظف است از هر عملي كه اقدام بيمه‌گر را عليه مسئول خسارت مشكل و يا نامقدور سازد خودداري نمايد.

 

ماده 14. انتقال حقوق   بیمه گذار/ ذينفع به بيمه‌گر

بيمه‌گر در حدودي كه خسارت وارده را قبول يا پرداخت مي‌كند در مقابل اشخاصي كه مسئول  خسارت هستند قائم مقام   بیمه گذار/ ذينفع خواهد بود.

 

 

 

ماده 15. پرداخت حق‌بيمه

حق‌بيمه در  زمان صدور بيمه‌نامه، براساس كل مبلغ بيمه‌شده محاسبه و طبق توافق بیمه گر و بیمه گذار پرداخت مي‌شود. در هر حال، حق بیمه باید قبل از شروع مدت بیمه پرداخت شده باشد.

 

فصل پنجم: فسخ و انفساخ بيمه‌نامه

ماده 16. فسخ بيمه‌نامه

در موارد زير بيمه‌گر يا  بیمه گذار مي‌تواند قبل از شروع مدت بیمه اين بيمه‌نامه را فسخ نمايد:

الف) موارد فسخ از طرف بيمه‌گر

1-  در صورتي كه  بیمه گذار حق‌بيمه را وفق توافق با بیمه گر نپردازد.

2-   در صورت تشديدخطر با رعایت ترتیبات مقرر در ماده 9 این آیین نامه.

3-  چنانچه  بیمه گذار  سهواً از اظهار مطالبي خودداري يا اظهارات خلاف واقع بنمايد و مطالب اعلام‌نشده يا اظهارات خلاف واقع در ارزيابي خطر مؤثر باشد.

4-در صورت فوت بيمه‌گذار و يا انتقال مالكيت موضوع بیمه به دیگری و عدم اجراي تعهدات بيمه‌گذار توسط ورثه يا انتقال گیرنده نسبت به بيمه‌گر.

5- در صورت عدم انجام وظایف مقرر در ماده 10 این آئین نامه توسط بیمه گذار.

6-در صورت عدم اصلاح نقص يا اشتباهی که در مراحل طراحي و ساخت کتباً توسط بيمه‌گر به بيمه‌گذار اعلام گرديده است.

ب) موارد فسخ از طرف بيمه‌گذار

1-    در صورتي كه خطر موضوع بيمه كاهش يابد و بيمه‌گر حاضر به تخفيف در حق‌بيمه نشود.

2-    در صورتي كه فعاليت بيمه‌گر به هر دليل متوقف شود.

3-    در صورتي كه بیمه گذار به هر دليل مايل به ادامه پوشش نباشد.

تبصره- در تمام موارد فسخ از طرف بيمهگذار، در صورت تعیین ذینفعی به جز بیمه گذار در بیمه نامه یا الحاقیه های صادره، اخذ موافقت كتبي وی ضروری ميباشد. در اين صورت، بيمهگر بايد مراتب فسخ بیمه نامه را علاوه بر بيمه‌گذار كتباً به اطلاع ذي‌نفع نيز برساند.

 

 

 

ماده 17.  انفساخ بيمه‌نامه

در صورتي كه موضوع بيمه به هر علتی غیر از وقوع خسارات تحت پوشش اين بيمه‌نامه از بين برود، بيمه‌نامه منفسخ مي‌گردد و حق بيمه مدت باقیمانده به صورت روز شمار محاسبه و به بيمه‌گذار مسترد خواهد شد.

 

ماده 18. نحوه  فسخ بیمه نامه

۱- چنانچه بيمه‌گر بخواهد به استناد ماده 16 بيمه نامه را فسخ كند بايد مراتب را كتباً و رسماً به بيمه‌گذار اطلاع دهد. اثر فسخ در تمام موارد ده روز پس از ابلاغ مراتب به اقامتگاه  بيمه‌گذار شروع مي‌شود.

۲- در صورت فسخ بيمه‌نامه از طرف بيمه‌گر، حق بيمه مدت باقیمانده به صورت روز شمار محاسبه و به بيمه‌گذار مسترد خواهد شد.

3-در صورتي كه بيمه‌گذار متقاضي فسخ بيمه‌نامه باشد بيمه‌گر حق‌بيمه مدت استفاده شده از بيمه را براساس تعرفه کوتاه مدت مورد عمل بیمه گر محاسبه و باقيمانده را به بیمه گذار پرداخت مي‌كند.

 

ماده 19. انتقال مالكيت موضوع بیمه

در صورت انتقال موضوع بيمه به ديگري قبل از شروع مدت بیمه، اگر انتقال گیرنده کليه تعهداتي را كه به موجب بيمه‌نامه به عهده بيمه‌گذار بوده است در مقابل بيمه‌گر اجرا كند عقد بيمه به نفع انتقال گیرنده به اعتبار خود باقي مي‌ماند.

 

فصل ششم: ساير مقررات

ماده 20. بيمه مضاعف

چنانچه موضوع بيمه در طول مدت بيمه، بدون قصد تقلب به موجب بيمه‌نامه ديگري در مقابل تمام يا بخشي از خطرات مذكور بيمه شده باشد، در صورت وقوع خسارتهاي تحت پوشش، مسئوليت بيمهگر به  تناسب مبلغی كه خود بيمه كرده به مجموع مبالغ بيمه‌شده ميباشد.

 

ماده 21. تغییر سقف تعهد بیمه گر

۱- پس از پرداخت هر خسارت، مبلغ بيمه شده به میزان خسارت پرداخت شده تقلیل خواهد یافت. در این صورت ذينفع میتواند پس از تعمير ساختمان با درخواست كتبي و اخذ موافقت بیمهگر و پرداخت حق‌بیمه اضافی، مبلغ بيمه شده را به سقف اوليه بازگرداند.

۲- بيمه‌گذار / ذینفع مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند به طور كتبي از بيمه‌گر درخواست افزايش مبلغ بيمه شده را بنماید. در صورت موافقت بیمه گر با افزایش مبلغ بیمه شده، لازم است مراتب با صدور الحاقیه و دریافت حق‌بيمه اضافي مورد تایید قرار گیرد.

 

ماده 22. نحوه حل و فصل اختلافات

طرفين قرارداد بايد اختلاف خود را تا حد امكان از طريق مذاكره حل و فصل نمايند. اگر اختلاف از طريق مذاكره حل و فصل نشود، مي‌توانند از طريق ارجاع به كارشناسي يا مراجعه به دادگاه موضوع را حل و فصل كنند. در صورت توافق بر روش كارشناسي، هر يك از طرفين كارشناس منتخب خود را به صورت كتبي به طرف ديگر معرفي مي‌كند. كارشناسان منتخب، كارشناس سومي را انتخاب  و پس از رسيدگي به موضوع اختلاف با اكثريت آراء اقدام به صدور رأي كارشناسی مي‌كنند. در صورتي كه کارشناسان منتخب براي انتخاب كارشناس سوم به توافق نرسند، هر يك از طرفين قرارداد مي‌تواند تعيين كارشناس سوم را از دادگاه صالح خواستار شود. هر يك از طرفين حق الزحمه كارشناس  منتخب خود را مي‌پردازد و حق  الزحمه كارشناس سوم به تساوي تقسيم مي‌شود.

 

ماده 23. مهلت اقامه دعوي

هرگونه ادعاي ناشي از اين بيمه نامه بايد حداكثر ظرف مدت دو سال از تاريخ فسخ یا ابطال بیمه نامه و يا انقضاي مدت بيمه و در صورت وقوع خسارت تحت پوشش بیمه، از تاريخ وقوع حادثه اقامه شود. پس از گذشت مدت مذكور ادعاي ناشي از اين بيمه نامه مسموع نخواهد بود. در هر حال، هریک از طرفین می تواند قبل از انقضای مرور زمان با ارسال اظهارنامه رسمي مرور زمان را  قطع کند. در صورت قطع مرور زمان، به مدت باقيمانده از مرور زمان يك سال اضافه خواهد شد.

 

ماده 24. موارد پیش بینی نشده

مواردی که در این آیین نامه پیش بینی نشده است، به ترتیب تابع قانون بیمه، عرف بیمه گری و ساير مقررات و قوانين جاري  کشور جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.