شرايط عمومي بيمه‌نامه عيوب اساسي و پنهان ساختمان‌هاي مسكوني

نامه شماره ۳۷۷۶ مورخ ۸۷.۰۲.۱۵ بيمه مركزي

در اجراي جزو ۳ از بند ب ماده ۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه مبني بر صدور گواهي پايان كار براي ساختمان‌هاي عمومي و مجتمع‌هاي مسكوني آپارتماني منوط به ارائه بيمه‌نامه كيفيت ساختمان (عيوب اساسي و پنهان ساختمان)، بيمه مركزي ايران"شرايط عمومي بيمه‌نامه عيوب اساسي و پنهان ساختمان‌هاي مسكوني" و "دستورالعمل نحوه بازرسي، نظارت و ارزيابي بازرس فني منتخب شركت بيمه بر عمليات طراحي و ساخت و ساز ساختمان" را كه حاصل جمع‌بندي نظركارشناسان شركت‌هاي بيمه مي‌باشد تهيه و تدوين نموده است كه براي اجراي آزمايشي طي يك دوره پنج ساله با شرايط زير ابلاغ مي‌نمايد:

۱- آن شركت مجاز مي‌‌باشد در چارچوب قوانين و مقررات بيمه اين طرح را به متقاضيان عرضه نمايند.

۲- مدت پوشش بيمه‌نامه ده سال پس از تاريخ شروع اعتبار آن خواهد بود.

۳- شركت‌هاي بيمه مجازند ساير خطرات مربوط از جمله خطر زلزله را به عنوان پوشش‌هاي اضافي اين بيمه‌نامه طبق نرخ و ضوابط مصوب شوراي‌عالي‌بيمه ارائه نمايند.

۴- شركت‌هاي بيمه موظفند از خدمات بازرس فني به منظور ارزيابي و تصميم‌گيري در مورد ريسك طبق دستور‌العمل پيوست بيمه‌نامه استفاده نمايند.

۵- اعمال حداقل نرخ بيمه ۵/۱ درصد مبلغ بيمه‌شده براي يك دوره ده ساله بر اساس ارزيابي بازرس فني منتخب بيمه‌گر بلامانع مي‌باشد.

۶- شركت‌هاي بيمه موظفند خسارت ناشي از عيوب اساسي و پنهان ساختمان تحت پوشش را بدون‌ نياز به اثبات تقصير مسئول حادثه طبق شرايط بيمه‌نامه به ذي‌نفع پرداخت نمايند.

۷- شركت‌هاي بيمه موظفند حداكثر دو ماه قبل از اتمام دوره آزمايشي گزارش عملكرد اين طرح را به بيمه مركزي ايران اعلام نمايند تا اقدام بعدي صورت گيرد.

اضافه مي‌نمايد اين بيمه در دسته‌بندي بيمه‌هاي اموال قرار مي‌گيرد و بيمه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گر مي‌تواند پس از پرداخت خسارت به مسؤول حادثه (در صورت احراز) مراجعه نمايد.

شرايط عمومي

بيمه نامه عيوب اساسي و پنهان ساختمان‌هاي مسكوني

فصل اول : كليات

ماده ۱- اساس قرارداد

اين بيمه‌‌نامه براساس قانون بيمه مصوب ارديبهشت ماه ۱۳۱۶ و پيشنهاد بيمه‌گزار (كه جزو لاينفك بيمه نامه مي‌باشد) تنظيم گرديده است و مورد توافق طرفين مي‌باشد.آن قسمت از پيشنهاد كتبي بيمه‌گزار كه مورد قبول بيمه‌گر نبوده و همزمان با صدور بيمه‌نامه يا قبل از آن كتباً به بيمه‌گزار اعلام گرديده است جزو تعهدات بيمه‌گر محسوب نمي‌شود.

ماده ۲. تعاريف و اصطلاحات

اصطلاحات زير صرف‌نظر از هر معني و مفهوم ديگري كه ممكن است داشته باشند در اين شرايط عمومي با تعريف مقابل آن به كار رفته است:

۱- بيمه‌گر: شركت بيمه‌اي است كه مشخصات آن در اين بيمه نامه درج گرديده است و در ازاي دريافت حق بيمه جبران خسارت احتمالي را طبق شرايط اين بيمه‌نامه به عهده مي‌گيرد.

۲- بيمه‌گزار: شخص حقيقي يا حقوقي است كه عمليات ساخت و ساز براي او انجام مي‌شود و ساختمان را پس از اتمام تحويل مي‌گيرد يا بعداً مالك خواهد شد يا نماينده قانوني هر يك از اشخاص مذكور كه قرارداد بيمه را با بيمه‌گر منعقد مي‌كند و متعهد پرداخت حق بيمه آن مي‌باشد.

۳- ذي‌نفع: مالك ساختمان يا هر شخصي كه بنا به درخواست مالك نام وي در اين بيمه نامه درج گرديده است و تمام يا بخشي از خسارت به وي پرداخت مي‌گردد و يا هر شخص ديگري كه بعداً مالك خواهد شد.

۴- حق‌بيمه: مبلغي است كه در بيمه‌نامه مشخص شده و بيمه‌گزار موظف است آن را هنگام عقد بيمه‌نامه يا به ترتيبي كه در بيمه‌نامه مشخص مي‌شود به بيمه‌گر پرداخت نمايد.

۵- سرمايه بيمه‌شده يا مبلغ بيمه:‌ سرمايه نهايي است كه توسط بيمه‌گزار پس از تأييد بازرس فني اعلام مي‌شود و شامل هزينه‌هاي مربوط به كارهاي سازه‌اي، ساير كارهاي ساختمان، تخريب، پاكسازي و برداشت ضايعات و هزينه‌هاي حرفه‌اي ‌مي‌باشد.

۶- موضوع بيمه: كل بنا يا هر ساختمان از بنا كه مشخصات آن در اين بيمه‌نامه درج شده است.

۷- فرانشيز: بخشي از هر خسارت كه به عهده بيمه‌گزار است و ميزان آن حداقل ۵ و حداكثر۱۰ درصد تعيين مي‌گردد.

۸- گواهي پايان كار كلي ساختمان: گواهي يا گواهي‌هاي پايان كاري كه مراجع ذي‌صلاح مبني بر اتمام كار ساختمان صادر كرده باشند.

۹- مدت اعتبار بيمه‌نامه: پوشش اين بيمه‌نامه از تاريخ صدور گواهي پايان كار كلي ساختمان آغاز و ده سال پس از آن تاريخ پايان خواهد يافت. مگر اينكه توافق ديگري صورت گيرد.

۱۰- سازه‌هاي اصلي ساختمان: كليه سازه‌هاي باربر اصلي براي پايداري يا استحكام ساختمان مانند پيها، ستون‌ها، كف‌ها، تيرها، بادبندها و تمام ديوارها و سقف‌ها.

۱۱- سازه‌‌هاي جانبي ساختمان: اجزاي غير باربر ساختمان‌ها مانند پنجره‌ها، گچ‌كاري‌ها، كاشي‌كاري‌ها، كف پوش‌ها، درها، نازك‌كاري‌ها، فاضلاب‌هاي داخلي و تأسيسات الكتريكي و مكانيكي ثابت به استثناي مواردي كه تحت عنوان سازه‌هاي اصلي تعريف شده‌اند.

۱۲- بازرس فني: اشخاص حقيقي يا حقوقي هستند كه از طرف بيمه‌گر وظيفه كنترل، بررسي و صدور گواهي تأييد آزمايشات، نقشهها، مقادير كار و اسناد مشابه مربوط به ساختمان و يا هر موضوع مورد نياز بيمه‌گر و ديگر مدارك مربوط به ساختمان به منظور ارزيابي و تعيين ميزان ريسك تحت پوشش اين بيمه‌نامه را به عهده دارند.

۱۳- عيوب اساسي و پنهان: هرگونه نقص در سازه‌هاي اصلي ساختمان ناشي از طراحي نادرست، ساخت معيوب، به كارگيري مواد و مصالح معيوب كه در طي مدت اعتبار بيمه‌نامه به بيمه‌گر اعلام مي‌شود و در زمان صدور گواهي پايان كار و گواهي تأييد بازرس فني آشكار نشده باشد.

فصل دوم : خسارت‌ها و هزينه‌هاي تحت پوشش

ماده ۳. خسارت و هزينههاي تحت پوشش

اين بيمه‌نامه خسارات مالي ناشي از عيوب پنهان را به شرح زير تأمين مينمايد:

۱- ويراني كل ساختمان يا خسارت وارده به ساختمان.

۲- هزينههايي كه به منظور جلوگيري از تخريب يا توسعه خسارت صورت ميگيرد.

۳- هزينههاي لازم براي پاكسازي محل و برداشت ضايعات.

تبصره پوشش اين بيمه نامه منوط به نظارت بازرس فني منتخب بيمه‌گر بر عمليات اجرايي ساختمان است. اين نظارت از زمان شروع عمليات ساختمان آغاز مي‌شود. نحوه نظارت، وظايف بازرس فني و شرايط فني ساختمان‌ها به موجب دستورالعملي به شرح پيوست خواهد بود.

فصل سوم : خسارت‌هاي مستثنا شده

ماده ۴. خسارت‌هاي زير تحت پوشش اين بيمه‌نامه نيست:

۱- خسارت‌هايي كه عمداً يا سهواً توسط بيمه‌گزار يا ذي‌نفع به موضوع بيمه وارد مي‌شود.

۲- آسيب‌هاي ناشي از آتش‌سوزي يا انفجار به استثناي مواردي كه آتش‌سوزي يا انفجار به طور مستقيم ناشي از خسارت تحت پوشش اين بيمه‌نامه باشد.

۳- خسارت ناشي از سيل، آتش‌فشان، طوفان، صاعقه و همچنين زلزله مگر اينكه توافق ديگري صورت گرفته باشد.

۴- جنگ، تجاوز، عمليات تروريستي يا خراب كاري، انقلاب، شورش، توقيف، غصب (چه نظامي و چه غير آن) و مصادره.

۵- خسارات مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از تشعشعات اتمي و راديواكتيو.

۶- خسارات ناشي از رانش يا جابجايي زمين و همچنين نشست مگر اينكه ناشي از عيوب پنهان باشد.

۷- خسارت ناشي از ساختمان‌هاي مجاور، نشت لولههاي آب و فاضلاب عمومي يا آب‌هاي زيرزميني.

۸- هرگونه خطا، نقص يا اشتباه در طرح، اجرا يا مصالح مربوط به سازه‌هاي جانبي، تجهيزات‌، لوازم و اثاث يا اجزاي خارجي ساختمان و نازك‌كاري.

۹- هرگونه تغيير در رنگ، نما، لكه شدن يا خرابي ظاهري و سطحي.

۱۰- خسارت‌هاي ناشي از تعميرات، تغييرات و اضافات پس از تكميل ساختمان مگر با اطلاع قبلي و موافقت كتبي بيمه‌گر.

۱۱- هر نوع خسارت ناشي از عايق‌كاري ساختمان، پشت بام، لوله‌هاي فاضلاب، مخزن يا تجهيزات تحت پوشش مگر اينكه توافق ديگري صورت گرفته باشد.

۱۲- هرگونه ماليات، عوارض، هزينه و جريمه ناشي از افزايش ارزش موضوع بيمه.

۱۳- خسارات ناشي از هر موضوعي كه بازرس فني كتباً به بيمه‌گذار ابلاغ نموده و يا در گواهي تأييد مقيد به شرطي شده است مگر اينكه متعاقباً اصلاح شده و مورد تأييد بيمه‌گر نيز قرار گرفته باشد يا مستقيماً ناشي از آن نباشد.

۱۴- خسارت‌هاي ناشي از فرسودگي.

فصل چهارم : وظايف و تعهدات بيمه‌گزار

ماده ۵ . رعايت اصل حد اعلاي حسن نيت

بيمه‌گزار مكلف است پرسش هاي كتبي بيمه‌گر را با دقت و صداقت و به طور كامل پاسخ دهد. هرگاه بيمه‌گزار در پاسخ به پرسش هاي بيمه‌گر عمداً از اظهار مطلبي خودداري و يا عمداً اظهار خلاف واقع بنمايد به نحوي كه مطالب اظهار نشده و يا اظهارات خلاف واقع، موضوع خطر را تغيير دهد و يا از اهميت آن در نظر بيمه‌گر بكاهد بيمه‌نامه از تاريخ انعقاد باطل و بلااثر خواهد بود حتي اگر مطلبي كه كتمان شده يا بر خلاف واقع اظهار شده است هيچ گونه تاثيري در وقوع حادثه نداشته باشد. در اين صورت نه فقط وجوه پرداختي بيمه‌گزار به وي مسترد نخواهد شد بلكه بيمه‌گر مي‌تواند اقساط معوق حق بيمه تا آن تاريخ را نيز از وي مطالبه نمايد.

ماده ۶. اعلام تشديد خطر

هرگاه در طول مدت بيمه تغييراتي در كيفيت، وضعيت و يا كاربري موضوع بيمه به وجود آيد كه موجب تشديد خطر شود بيمه‌گزار موظف است به محض اطلاع، بيمه‌گر را آگاه سازد.در صورت تشديد خطر قبل از وقوع خسارت، بيمه‌گر مي‌تواند حق بيمه اضافي متناسب با خطر را براي مدت باقيمانده مطالبه و در صورت عدم پرداخت آن توسط بيمه‌گزار، بيمه‌نامه را فسخ نمايد. هرگاه بعد از وقوع حادثه معلوم شود كه خسارت ناشي از تشديد خطر بوده است بيمه‌گر مي‌تواند خسارت را به نسبت حق بيمه تعيين شده به حق بيمه متناسب با خطر مشدد پرداخت كند.

ماده ۷. همكاري با بازرس فني

بيمهگزار موظف است در چارچوب وظايف خود طبق "دستورالعمل نحوه بازرسي، نظارت و ارزيابي بازرس فني منتخب شركت بيمه بر عمليات طراحي و ساخت و ساز ساختمانهاي مسكوني " با بازرس فني منتخب بيمهگر همكاري نمايد.

ماده ۸ . اعلام خسارت

بيمه‌گزار موظف است حداكثر ظرف پنج روز از تاريخ اطلاع خود از وقوع حادثه يا خسارت به يكي از مراكز پرداخت خسارت بيمه‌گر مراجعه و با تكميل فرم اعلام خسارت، وقوع حادثه را اعلام نمايد يا مراتب را ظرف مدت مذكور از طريق پست سفارشي به اطلاع بيمه‌گر برساند.

همچنين بيمه‌گزار موظف است مدارك مثبته و ساير اطلاعاتي كه راجع به حادثه و تعيين ميزان خسارت از او خواسته مي‌شود را در اختيار بيمه‌گر قرار دهد. در صورتي كه بيمه‌گزار هر يك از تعهدات فوق را انجام ندهد بيمه‌گر مي‌تواند ادعاي خسارت را رد كند مگر اين كه بيمه‌گزار ثابت كند كه به واسطه امور غير‌قابل‌اجتناب از عهده انجام آنها برنيامده است.

ماده ۹. جلوگيري از وقوع خطر و توسعه خسارت

بيمه‌گزار بايد براي جلوگيري از خسارت مراقبتي را كه عادتاً هر كس از مال خود مي‌نمايد نسبت به موضوع بيمه نيز بنمايد و در صورت نزديك شدن حادثه يا وقوع آن اقداماتي را كه براي جلوگيري از سرايت و توسعه خسارت لازم است به عمل آورد. در اولين زمان ممكن و حداكثر در ظرف پنج روز از تاريخ اطلاع خود از وقوع حادثه بيمه‌گر را مطلع سازد و الا بيمه‌گر مسئول نخواهد بود مگر آن كه بيمه‌گزار ثابت كند كه به واسطه حوادثي كه خارج از اختيار او بوده است اطلاع به بيمه‌گر در مدت مقرر براي او مقدور نبوده است. مخارجي كه بيمه‌گزار براي جلوگيري از توسعه خسارت مي‌نمايد بر فرض كه منتج به نتيجه نشود به عهده بيمه‌گر خواهد بود ولي هرگاه بين طرفين در موضوع لزوم مخارج مزبوره يا تناسب آن با موضوع بيمه اختلافي ايجاد شود براي حل اختلاف به حكم يا محكمه رجوع مي‌شود.

ماده ۱۰. خودداري از مصالحه

بيمه‌گزار جز با موافقت قبلي و كتبي بيمهگر مجاز به مصالحه و توافق با اشخاص ثالث در رابطه با حادثه موضوع بيمه نيست. عدم توجه به اين شرط مي‌تواند موجب محروميت بيمه‌گزار از دريافت تمام يا بخشي از خسارت گردد.

ماده ۱۱. انتقال حقوق بيمه‌گزار به بيمه‌گر

بيمه‌گر در حدودي كه خسارت وارده را قبول يا پرداخت مي‌كند در مقابل اشخاصي كه مسؤول وقوع حادثه يا خسارت هستند قائم‌مقام بيمه‌گزار خواهد بود و بيمه‌گزار موظف است از هر عملي كه اقدام بيمه‌گر را عليه مسؤول خسارت مشكل و يا نا مقدور مي‌سازد خودداري نمايد. در غير اين صورت بيمه‌گر مي‌تواند خسارت را پرداخت نكند يا در صورت پرداخت خسارت، حق استرداد آن را از بيمه‌گزار خواهد داشت.

ماده ۱۲. پرداخت حق‌بيمه

بيمه‌نامه با تقاضاي بيمه‌گزار و قبول بيمه‌گر منعقد مي‌شود ولي شروع تأمين و اجراي تعهدات بيمه‌گر منوط به پرداخت حق‌بيمه است. حق‌بيمه در تاريخ شروع پوشش بيمه‌نامه براساس كل سرمايه بيمه‌شده محاسبه و پس از كسر پيش پرداخت، به بيمه‌گر پرداخت مي‌شود. در مدت سه ماه از تاريخ شروع بيمه‌نامه (يا هر مدتي كه توافق شده باشد) بيمه‌گذار بايد سرمايه نهايي بيمه‌شده را به بيمه‌گر اعلام و هرگونه حق‌بيمه اضافي را طي ۳۰ روز پس از اعلام بيمه‌گر پرداخت كند.

فصل پنجم : فسخ و انفساخ بيمه‌نامه

ماده ۱۳. فسخ بيمه‌نامه

در موارد زير بيمه‌گر يا بيمه‌گزار مي‌تواند بيمه‌نامه را فسخ نمايد:

الف) موارد فسخ از طرف بيمه‌گر

۱- در صورتي كه بيمه‌گزار حق‌بيمه را به موقع نپردازد.

۲- در صورت تشديد خطر مگر آنكه توافق خاصي بين طرفين صورت گرفته باشد.

۳- چنانچه بيمه‌گزار سهواً از اظهار مطالبي خودداري يا اظهارات خلاف واقع بنمايد و مطالب اعلام‌نشده يا اظهارات خلاف واقع در ارزيابي خطر مؤثر باشد.

ب) موارد فسخ از طرف بيمه‌گزار

۱- در صورتي كه خطر موضوع بيمه كاهش يابد و بيمه‌گر حاضر به تخفيف در حق‌بيمه نشود.

۲- در صورتي كه فعاليت بيمه‌گر به هر دليل متوقف شود.

۳- در صورتي كه بيمه‌گزار به هر دليل مايل به ادامه پوشش نباشد.

تبصره ۱ در صورتي كه بيمه‌گزار متقاضي فسخ بيمه‌نامه باشد بيمه‌گر حق‌بيمه مدت استفاده شده از بيمه را به روش كوتاه‌مدت محاسبه و باقيمانده را پرداخت مي‌كند.

تبصره ۲ تمام موارد فسخ از طرف بيمهگذار در صورت اخذ موافقت كتبي ذي‌نفع امكانپذير ميباشد. در اين صورت، بيمهگر بايد مراتب را علاوه بر بيمه‌گزار كتباً به اطلاع ذي‌نفع نيز برساند.

ماده ۱۴. انفساخ بيمه‌نامه

در صورتي كه موضوع بيمه به علتي غير از وقوع خسارات تحت پوشش اين بيمه نامه از بين برود بيمه‌نامه منفسخ مي‌گردد.

ماده ۱۵. نحوه اعلام فسخ و برگشت حق بيمه

۱- چنانچه بيمه‌گزار يا بيمه‌گر بخواهند بيمه نامه را فسخ كنند بايد مراتب را كتباً و رسماً به طرف مقابل اطلاع دهند. اثر فسخ در تمام موارد ده روز پس از ابلاغ مراتب به اقامتگاه طرف مقابل شروع مي‌شود.

۲- در صورت فسخ بيمه‌نامه از طرف بيمه‌گر يا انفساخ بيمه‌نامه‌، حق بيمه مدت باقيمانده به صورت روز‌شمار محاسبه به بيمهگذار مسترد مي‌گردد.

ماده ۱۶. انتقال مالكيت ساختمان

در صورت فوت بيمه‌گزار يا انتقال موضوع بيمه به ديگري اگر ورثه يا منتقل‌اليه كليه تعهداتي را كه به موجب بيمه‌نامه به عهده بيمه‌گزار بوده است در مقابل بيمه‌گر اجرا كند عقد بيمه به نفع ورثه يا منتقل‌اليه به اعتبار خود باقي مي‌ماند. معهذا هر يك از بيمه‌گر يا ورثه يا منتقل‌اليه حق فسخ آن را نيز خواهند داشت.بيمه‌گر حق دارد در ظرف ۳ ماه از تاريخي كه منتقل‌اليه قطعي موضوع بيمه تقاضاي تبديل بيمه‌نامه را به خود مي‌نمايد عقد بيمه را فسخ كند.در صورت انتقال موضوع بيمه به ديگري ناقل مسئول كليه اقساط عقب افتاده وجه بيمه در مقابل بيمه‌گر خواهد بود. ليكن از تاريخي كه انتقال را به بيمه‌گر به موجب نامه سفارشي يا اظهارنامه اطلاع مي‌دهد نسبت به اقساطي كه از تاريخ اطلاع به بعد بايد پرداخت شود مسئول نخواهد بود. اگر ورثه يا منتقل‌اليه متعدد باشند هر يك از آنها نسبت به تمام وجه بيمه در مقابل بيمه‌گر مسئول خواهد بود.

فصل ششم: نحوه تعيين و پرداخت خسارت

ماده ۱۷. نحوه تعيين مقدار خسارت

مقدار خسارت قابل پرداخت توسط بيمه‌گر به ترتيب زير تعيين مي‌شود. (در صورت عدم توافق در مورد ميزان خسارت طبق ماده ۲۱ عمل خواهد شد.)

الف) مبناي تصفيه خسارت، هزينه تعمير قسمت صدمه‌ديده يا نوسازي، تعويض و يا تقويت آن قسمت است به نحوي كه در شرايط قبل از وقوع خسارت قرار گيرد. در صورت لزوم هزينه تعمير قسمتهاي متأثر از عيوب پنهان نيز جبران خواهد شد. (هزينه‌هاي حرفه‌اي بيمه‌گزار نيز تحت پوشش مي‌باشد)

ب) براي هزينههايي كه به منظور جلوگيري از تخريب يا توسعه خسارت صورت ميگيرد مبناي پرداخت عبارت است از هزينههاي ترميم و بازسازي براي جلوگيري از خرابي ساختمان در مدت اعتبار بيمه نامه.

در صورت موافقت بيمه گر در زمان عقد قرارداد، بيمه گر هزينه هرگونه تعمير اوليه و موقت كه بخشي از تعميرات نهايي بوده و يا در جهت كاهش توسعه خسارت صورت پذيرفته شده باشد را پرداخت خواهد كرد.

تبصره هزينه هرگونه تغييرات، اضافات و اصلاحات انجام گرفته به جز آنچه در بندهاي الف و ب فوق نام برده شد در اين بيمه‌نامه تحت پوشش نيست.

ماده ۱۸. مهلت و نحوه پرداخت خسارت

بيمه‌گر موظف است حداكثر پانزده روز بعد از تكميل مدارك و توافق طرفين در خصوص ميزان آن يا اعلام رأي هيأت داوري يا دادگاه (موضوع ماده ۲۱) خسارت را پرداخت كند. حداكثر تعهد بيمه گر مربوط به هر قسمت مبلغي است كه در بيمه‌نامه درج شده است مگر اينكه سقف تعهد بعداً از طريق الحاقيه تعديل و حق‌بيمه اضافي آن نيز دريافت شده باشد. در هر حال فرانشيز و استهلاك به عهده بيمه‌گزار خواهد بود.

تبصره در صورتي كه سرمايه بيمه‌شده كمتر از ارزش موضوع بيمه در روز وقوع حادثه باشد بيمه‌گر فقط به تناسب سرمايه بيمه‌شده با قيمت واقعي آن در روز حادثه مسؤول جبران خسارت خواهد بود.

فصل هفتم : ساير مقررات

ماده ۱۹. بيمه مضاعف

چنانچه ساختمان موضوع اين بيمه‌نامه در طول مدت اعتبار بيمه‌نامه، بدون قصد تقلب به موجب بيمه‌نامه ديگري در مقابل تمام يا بخشي از خطرات مذكور بيمه شده باشد در صورت وقوع خسارت‌هاي تحت پوشش، مسؤوليت بيمهگر به تناسب سرمايه بيمه‌شده كه خود بيمه كرده با مجموع سرمايه بيمه‌شده ميباشد.

ماده ۲۰. تغيير سقف تعهد بيمه‌گر

۱- پس از پرداخت هر خسارت مجموع سرمايه بيمه‌شده ، به ميزان خسارت پرداخت‌شده تقليل خواهد يافت. در اين صورت بيمهگذار ميتواند پس از تعمير ساختمان با اخذ موافقت كتبي بيمهگر و پرداخت حق بيمه اضافي، سرمايه بيمه‌شده را به سقف اوليه بازگرداند.

۲- بيمه‌گذار مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند به طور كتبي از بيمه‌گر درخواست افزايش كل سرمايه بيمه‌شده را داشته باشد. در صورت موافقت، پوشش بيمه‌گر با سرمايه بيمه‌شده جديد از زمان پرداخت حق‌بيمه اضافي شروع خواهد شد.

ماده ۲۱. ارجاع به داوري

طرفين قرارداد بايد اختلاف خود را تا حد امكان از طريق مذاكره حل و فصل نمايند. اگر اختلاف از طريق مذاكره حل و فصل نشد مي‌توانند از طريق داوري يا مراجعه به دادگاه موضوع را حل و فصل كنند. در صورت انتخاب روش داوري، طرفين قرارداد يك داور مرضي‌الطرفين را انتخاب مي‌كنند. در صورت عدم توافق براي انتخاب داور مرضي‌الطرفين هر يك از طرفين داور انتخابي خود را به صورت كتبي به طرف ديگر معرفي مي‌كند. داوران منتخب، داور سومي را انتخاب و پس از رسيدگي به موضوع اختلاف با اكثريت آرا اقدام به صدور رأي داوري مي‌كنند. در صورتي كه براي انتخاب داور سوم داوران به توافق نرسند هر يك از طرفين قرارداد مي‌تواند تعيين داور سوم را از دادگاه صالح خواستار شود. هر يك از طرفين حق‌الزحمه داور انتخابي خود را مي‌پردازد و حق‌الزحمه داور سوم به تساوي تقسيم مي‌شود.

ماده ۲۲. مهلت اقامه دعوا

هرگونه ادعاي ناشي از اين بيمه نامه بايد حداكثر ظرف مدت دو سال از تاريخ بطلان ، فسخ و يا انقضاي مدت بيمه نامه و در صورت وقوع حوادث تحت پوشش، از تاريخ وقوع حادثه اقامه شود و پس از دو سال مذكور ادعاي ناشي از اين بيمه نامه مسموع نخواهد بود. مرور زمان مي‌تواند يك دفعه توسط هر يك از طرفين با اظهارنامه رسمي قطع شود. در صورت قطع شدن مرور زمان، به مدت باقيمانده مرور زمان يك سال اضافه خواهد شد.

جدول مشخصات بيمه‌نامه (پيشنهادي)

شماره بيمه‌نامه: ......................................

بيمه‌‌گر : .......................................

بيمه‌گزار:...................................................

ساختمان بيمه‌شده: ......................

نوع ساختمان: ............................................

كاربري ساختمان: ........................

بازرس فني: ...............................................

كل سرمايه بيمه‌شده : ............................. ريال (شامل هزينه‌هاي ساخت و هزينه‌هاي حرفه‌اي در صورت ويراني كل ساختمان)

حد تعهد بيمه‌گر

سرمايه بيمه شده

مبلغ

درصد

۱- ويراني كل ساختمان يا خسارت وارده به ساختمان

.............. ريال

...%

۲- جلوگيري از تخريب يا توسعه خسارت

.............. ريال

۱۰% تا ۲۰%

۳- پاكسازي محل و برداشت ضايعات

.............. ريال

۵%

حق‌بيمه

پيش پرداخت حق‌بيمه

........................................ ريال

حق‌بيمه اضافي

........................................ ريال

كل حق‌بيمه

........................................ ريال

زمان‌بندي:

· تاريخ پيشنهاد: .............................................................................

· مدت اجراي عمليات ساختماني: از ....................تا .....................

· تاريخ صدور گواهي پايان كار كلي: ............................................

· تاريخ شروع پوشش بيمه‌اي: .........................................................

· مدت بيمه: .......................................................................

الحاقيه‌هاي ضميمه در تاريخ شروع: نوع ...........تعداد ...........

دستورالعمل نحوه بازرسي، نظارت و ارزيابي بازرس فني منتخب

شركت بيمه بر عمليات طراحي و ساخت و ساز ساختمان

(موضوع ماده ۷ شرايط عمومي بيمه عيوب اساسي و پنهان ساختمانهاي مسكوني)

۱- نظارت فني:

نظارت فني از زمان طراحي و شروع عمليات ساختماني آغاز ميشود و حداقل شامل موارد زير ميباشد:

۱-۱- بررسي نقشه‌هاي اجرايي، مشخصات فني و ساير مدارك كه جهت ارزيابي ريسك قبل از آغاز عمليات لازم است.

۲-۱- نظارت فني بر محاسبات ، مشخصات عمومي و مراحل چندگانه كنترل توسط نظام مهندسي و شهرداري‌ها.

۳-۱-گزارشات تحقيق از محل،‌ مفهوم طراحي سازه، مشخصات مربوطه و نوع پوشش آن.

۴-۱- كنترل فرآيند اجراي عمليات ساخت و ساز.

۵-۱- حضور نماينده يا بازرس فني منتخب بيمه‌گر در جلسه تحويل ساختمان.

۲ . وظايف بازرس فني

بازرس فني كه توسط بيمه‌گر انتخاب ميشود وظايف زير به عهده دارد:

۱-۲- تهيه گزارش ارزيابي ريسك براي بيمه‌گر شامل تعريف ريسك و شرح كارهاي تحت نظارت و موارد بيمه توأم با ساير گزارشات تكميلي آن و ارزش كل سرمايه بيمه‌شده. اين گزارش حداكثر سه ماه بعد از شروع كار تسليم بيمه‌گر خواهد شد.

۲-۲- ارائه اطلاعات درخواستي به بيمه‌گر و در صورت لزوم هرگونه مدرك يا پرونده مورد نياز بيمه‌گر.

۳-۲- مطلع‌كردن بيمه‌گر و ذي‌نفع بيمه‌نامه از عدم رعايت مقررات از جانب پيمانكاران و يا عيب و ايرادي كه ممكن است ثبات و يا استحكام ساختمان را به خطر اندازد به ويژه هرگونه ايراد به عمليات اجرايي اصلي كه ميتواند باعث تعليق بيمه‌نامه شود.

۴-۲- موارد زير را فوراً به بيمه‌گر اطلاع دهد:

- عدم توجه بيمه‌گزار براي بر طرف نمودن ايرادهايي كه به شرح فوق مورد اعتراض بازرس قرار گرفته است و بايد با هزينه او رفع شود.

- تعليق نظارت بر كل و يا بخشي از عمليات موضوع بيمه.

- هرگونه وضعيتي كه باعث تشديد خطر شود به خصوص توقف كارها بيش از يك ماه، خسارت‌هاي وارده و ورشكستگي.

۵-۲- در صورتي كه اسكان يا تحويل ساختمان قبل از تاريخ صدور گواهي پايان كار كلي ساختمان انجام شود موضوع را به اطلاع بيمه‌گر برساند.

۶-۲- تسليم گواهي‌نامه ارزيابي تكميل كارها همراه با ايرادات ساختمان به بيمه‌گر.

۳. معيارهاي بازرسي:

معيارهاي لازم براي انجام كليه بازرسي‌ها وكنترل‌ها موضوع اين دستورالعمل بر اساس مقررات ملي ساختمان، نقشه‌ها و محاسبات فني، اجرايي و كيفيت مواد و مصالح ساختماني مورد تأييد مؤسسه استاندارد و همچنين الزامات بيمه‌گر خواهد بود.

۴. شرايط فني ساختمان موضوع بيمه

۱-۴- كليه ساختمان‌ها براساس مقررات ملي ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازي شهرداري‌ها ارزيابي و اجرا خواهد شد.

۲-۴- در صورت استفاده از مصالح جديد و يا بكارگيري فرآيند جديد درساختن بنا، تائيديه مؤسسه استاندارد و مقررات ملي ساختمان در خصوص كيفيت آن توسط بازرس فني كنترل و بيمه‌گر با صدور گواهي، موافقت خود را در مورد بيمه نمودن آن مصالح و يا فرآيند اعلام دارد. منظور از فرآيند جديد هرگونه فرآيندي است كه در كارهاي بنائي ، بتن ، بتن مسلح و يا ساير كارها تا بحال رايج نبوده است. مصالح جديد به مصالحي گفته مي‌شود كه تاكنون در ساختمان‌سازي به كار نرفته و براي اولين بار از آنها استفاده مي‌شود.

۳-۴- در صورت لزوم بيمه‌گزاران/ پيمانكاران/ مجريان بايد قطعات پيش ساخته و يا تركيبات انجام گرفته را جهت آزمايش تخريب به بازرس فني ارائه نمايند. اگر آزمايشات مقاومت غير معمول لازم باشد بيمه‌گزار/ پيمانكار/ مجري بايد هزينه آن را تقبل نمايد.

۴-۴- ظرفيت تحمل خاك و وضعيت سازگاري فونداسيون توسط بازرس فني مورد بررسي قرار گرفته و در صورت نياز آزمايشات بعدي انجام خواهد شد.

۵ . وظايف بيمه‌گزار

۱-۵- بيمه‌گزار بايد موارد زير را قبل از انعقاد قرارداد به بيمه‌گر يا نماينده او اعلام نمايد:

نوع و تركيب بناها.

روش‌ها و سبك‌هاي اجرا و تكنولوژي ساخت.

تاريخ شروع كارها و مدت زمان اجرا.

برآورد اوليه هزينه پروژه به تفكيك اجزاي آن.

۲-۵. بيمه‌گزار ملزم به انجام اقدامات زير است:

- قبل از آغاز عمليات، پرونده ساختمان اعم از نقشه‌هاي اجرايي، شرح برآورد مقادير كار، مشخصات عمومي و تمام مدارك لازم و برنامه زمان‌بندي اجراي فعاليت‌هاي ساختمان و هرگونه تغيير در حين اجرا را بدون دريافت هزينه به بازرس فني منتخب و يا نماينده بيمه‌گر تحويل دهد.

- اجازه دهد نماينده يا بازرس فني منتخب بيمه‌گر به كارگاه دسترسي آزاد داشته باشد.

- پانزده روز قبل از شروع كارها و همچنين تحويل ساختمان بازرس فني را مطلع سازد.

- در صورت انقضاي قرارداد، گواهي پايان كار كلي را ظرف مدت يك ماه به بيمه‌گر ارائه دهد.