موسسات بيمه موظفند در اين رشته كه فاقد شرايط عمومي مصوب شوراي‌عالي بيمه مي‌باشد شرايط عمومي بيمه‌نامه‌هاي خود را بر اساس مجوز بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران يا كلوزهاي متعارف بين‌المللي صادر نمايند.
 

فهرست كلوزهاي متعارف در بيمه‌هاي كشتي در بازار بيمه كشور:
 

۱.        كلوز ۲۸۴ (خسارت كلي، زيان همگاني، ۴/۳ مسئوليت تصادم)

۲.        كلوز ۲۹۴ (خطرات اضافي بدنه)

۳.        كلوز ۲۸۱ (شرايط جنگ و اعتصابات بدنه زماني)

۴.        كلوز ۲۸۰ (شرايط بيمه زماني بدنه شناور)

۵.        كلوز ۲۸۹ (شرايط بيمه زماني بدنه شناور  فقط خسارت كلي)

۶.        كلوز۳۴۴ (شرايط بيمه زماني بدنه شناور)

۷.        كلوز ۳۴۶ (شناورهاي ماهيگيري)