موسسات بيمه موظفند در اين رشته كه فاقد شرايط عمومي مصوب شوراي‌عالي بيمه مي‌باشد شرايط عمومي بيمه‌نامه‌هاي خود را بر اساس مجوز بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران يا كلوزهاي متعارف بين‌المللي صادر نمايند.


فهرست كلوزهاي متعارف بيمه‌هاي هواپيما در بازار بيمه كشور


۱.        بيمه‌نامه هواپيما- لندن (AVN۱C ۲۱/۱۲/۹۸)

۲.        حق‌بيمه‌هاي معوق (AVN۵A)

۳.        شروط پرداخت حق‌بيمه (AVN۵A ۱۷/۱۰/۹۶)

۴.        كلوز حذف و اضافه در بيمه‌نامه‌هاي بدنه (AVN۱۷A ۰۱/۱۰/۹۶)

۵.        كلوز حذف و اضافه در بيمه‌نامه‌هاي مسئوليت (AVN۱۸A ۰۱/۱۰/۹۶)

۶.        كلوز حذف و اضافه تركيبي (AVN۱۹A ۰۱/۱۰/۹۶)

۷.        كلوز حق‌بيمه برگشتي از محل Lay up هواپيماها (AVN۲۶ ۰۴/۰۲/۲۰۰۲)

۸.        كلوز حق‌بيمه برگشتي از محل Lay up هواپيماها (AVN۲۶A ۰۴/۰۲/۲۰۰۲)

۹.        شرط استثنا آلودگي راديواكتيو (AVN۳۸B)

۱۰.     شرط استثنا خطرات آلودگي صوتي، آلودگي و ساير خطرات تبعي (AVN۴۶B ۰۱/۱۰/۹۶)

۱۱.     كلوز استثنائات جنگ،‌هواپيما ربايي و ساير خطرات تبعي (AVN۴۸B ۰۱/۱۰/۹۶)

۱۲.     الحاقيه گسترش پوشش مسئوليت‌هاي هوايي (AVN۵۲E)

۱۳.     كلوز مسئوليت‌هاي غير هوايي (AVN۵۹ ۰۱/۱۰/۹۶)

۱۴.     كلوز ارزش توافقي (AVN۶۱ ۰۱/۱۰/۹۶)

۱۵.     كلوز تداخل مسئوليت (AVN۶۳ ۰۱/۱۰/۹۶)

۱۶.     الحاقيه قرارداد تامين مالي/ اجاره شركت هواپيمايي (AVN۶۷B ۲۸/۰۹/۹۴)

۱۷.     كلوز مسئوليت خلبانان و خدمه پروازي (AVN۷۳ ۰۹/۰۲/۲۰۰۱)

۱۸.     كلوز جبران غرامت خلبانان (AVN۷۴ ۰۹/۰۲/۲۰۰۱)

۱۹.     كلوز پرداخت‌هاي تكميلي (AVN۷۶ ۰۹/۰۲/۲۰۰۱)

۲۰.     كلوز شمول هزينه‌هاي پزشكي و ديگر هزينه‌هاي مرتبط (AVN۸۰ ۰۹/۰۲/۲۰۰۱)

۲۱.     كلوز مشاركت در منافع به شرط تمديد (AVN۸۸ ۰۹/۰۲/۲۰۰۱)

۲۲.     كلوز پوشش بهره‌بردار بي تقصير (AVN۸۹ ۰۹/۰۲/۲۰۰۱)

۲۳.     كلوز استثنائات تشخيص تاريخ (AVN۲۰۰۰A ۱۴/۰۳/۲۰۰۱)

۲۴.     كلوز پوشش تشخيص تاريخ (قابل اجرا در بيمه‌نامه‌هاي بدنه و مسئوليت) (AVN۲۰۰۱A ۲۱/۰۳/۲۰۰۱)

۲۵.   كلوز پوشش تشخيص تاريخ (قابل اجرا در تمام بيمه‌نامه‌ها به جز بيمه‌نامه‌هاي مسئوليت) (AVN۲۰۰۱A ۲۱/۰۳/۲۰۰۱)

۲۶.     كلوز تسويه موقت خسارت ۵۰/۵۰ (AVS۱۰۳ ۱۲/۱۰/۸۳)

۲۷.     كلوز استثناء محدوده جغرافيايي (LSW۶۱۷F ۰۷/۲۰۰۵)

۲۸.     كلوز استفاده غيرمجاز (LSW۷۰۶ ۱۲/۱۹۹۳)

۲۹.     كلوز گروه سازمان هواپيمايي كشوري (LSW۷۰۸A ۰۷/۱۹۹۴)

۳۰.     اعلاميه مسئوليت چندگانه (LSW۱۰۰۱ ۰۸/۱۹۹۴)