یف

عنوان تخلف رانندگی

نمره منفی

وسایل نقلیه شخصی

وسایل نقلیه عمومی و سنگین

1

هرگونه حرکات نمایشی مانند دور زدن در جا و یا حرکت موتورسیکلت بر روی یک چرخ

10 

2

تجاوز از سرعت مجاز (بیش از 50 کیلومتر در ساعت)

10 

 15

3

 سبقت غیرمجاز در راههای دو طرفه

10

4

 عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی

 10

5

 حرکت به طور مارپیچ

6

 حرکت با دنده عقب در آزادراهها و بزرگراهها

7

 رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان گردان و یا افیونی

10 

20 

8

 تجاوز از سرعت مجاز (بیش از 30 تا 50 کیلومتر در ساعت)

10 

9

 عبور از محل ممنوع

10

 تجاوز به چپ از محور راه

11

 عبور وسایل نقلیه از پیاده رو

12

 عدم رعایت حق تقدم عبور

13

 دور زدن در محل ممنوع

14

 استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت بالای 60 کیلومتر

15

 نقص فنی موثر یا نقس در سامانه (سیستم) روشنایی در شب

16

 عدم رعایت مقررات ایمنی حمل و نقل جاده‌‌ای مواد خطرناک

8

17

 رانندگی با وسیال نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز

18

 عدم رعایت شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از عینک، سمعک یا تجهیزات خاص

19

 عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور محصلین یا پلیس مدرسه

 3

20

 عدم رعایت مقررات حمل بار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

براساس این جدول اگر راننده ای در مرحله اول 30 امتیاز منفی کسب کند گواهینامه به مدت سه ماه توقیف و مبلغ 400 هزار ریال دریافت می شود.

در مرحله دوم 25 نمره منفی سبب توقیف گواهینامه و جریمه 600 هزار ریالی می شود و در مرحله سوم گواهینامه باطل می شود و تنها پس از گذراندن دوره های آموزشی و پرداخت یک میلیون ریال می توانند دوباره برای دریافت گواهینامه اقدام کنند.