مصوبه ۲۹/۱۰/۸۷ هيأت وزيران

مصاديق و عناوين تخلفات رانندگي حادثه ساز

موضوع تبصرة ماده ۵ قانون بيمه شخص ثالث

رديف

عناوين تخلف

۱

هرگونه حركات نمايشي مانند دور زدن درجا ، حركت بر روي يك چرخ و يا هرگونه حركات در سطح راه‌ها و خيابان‌ها

۲

دور زدن در محل ممنوع

۳

عبور وسايل نقليه از پياده رو

۴

نقص سيستم روشنايي وسايل نقليه در هنگام شب

۵

عبور از محل ممنوع (ورود ممنوع)

۶

سبقت غير مجاز

۷

تجاوز از سرعت مجاز

۸

عبور از چراغ قرمز راهنمايي

۹

عدم رعايت حق تقدم عبور

۱۰

حركت به طور مارپيچ در راه‌ها

۱۱

تجاوز يا انحراف به سمت چپ معابر

۱۲

عدم رعايت فاصله مناسب با وسيله نقليه و يا عدم توجه به جلو

۱۳

گردش به چپ يا به راست در محل ممنوع

۱۴

روشن نكردن چراغ هنگام شب و در موقع لزوم

۱۵

رانندگي با وسيله نقليه داراي عيب و نقص فني مؤثر( چراغ، لاستيك، فرمان، برف پاك‌كن و زنجير چرخ)

۱۶

عدم رعايت شرايط مندرج در گواهينامه از قبيل استفاده از سمعك، عينك، يا تجهيزات خاص

۱۷

مصرف مواد روان‌گردان و مشروبات الكلي