دستورالعمل نحوه وصول و تقسيط مبلغ جريمه نداشتن بيمه‌نامه

 موضوع بند (ب) ماده ۱۱ قانون بيمه شخص ثالث

مصوب ۱۳/۵/۸۸ مجمع عمومي صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني

مجمع عمومي صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني كه در اين دستورالعمل اختصاراً "صندوق" ناميده مي‌شود در اجراي بند ب ماده ۱۱ قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث كه از اين پس "قانون بيمه شخص ثالث" ناميده مي‌شود مقررات راجع به نحوه وصول و تقسيط مبلغ مذكور در بند فوق و ساير ضوابط مربوط را به شرح زير تصويب نمود:

ماده ۱- دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني كه از انجام بيمه موضوع قانون شخص ثالث خودداري كنند موظفند طبق بند ب ماده ۱۱ قانون مزبور هنگام بيمه‌نمودن وسيله نقليه خود، علاوه بر حق‌بيمه متعلقه، مبلغي معادل حق‌بيمه مدتي كه وسيله نقليه آنها فاقد پوشش بيمه‌اي بوده است را بر اساس ضوابط پيش‌بيني‌شده در اين دستورالعمل بپردازند. مبلغ مذكور بر مبناي تعرفه حق‌بيمه در زمان صدور بيمه‌نامه به صورت روزشمار محاسبه و از معادل حق‌بيمه يك‌سال وسيله نقليه مورد بيمه تجاوز نخواهد كرد.

تبصره ۱- به منظور حمايت از اقشار آسيب‌پذير و پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي و ترويج فرهنگ بيمه، جريمه متعلقه به موتورسيكلت‌ها حداكثر به ميزان يك‌چهارم حق‌بيمه مدتي كه موتورسيكلت آنها فاقد بيمه‌نامه بوده است مشروط بر آنكه از معادل يك‌چهارم حق‌بيمه يك سال تجاوز نكند تعيين مي‌گردد. (۲۰/۳/۹۱)

تبصره ۲- به منظور ترغيب شركت‌هاي بيمه و كارگزاران بيمه براي وصول كامل و دقيق مبالغ موضوع اين دستورالعمل، صندوق موظف است سه‌درصد از مبالغ وصولي موضوع اين دستورالعمل را به عنوان هزينه وصول به شركت بيمه‌گر پرداخت نمايد. چنانچه صدور بيمه‌نامه توسط شبكه فروش غيرمستقيم شركت باشد بيمه‌گر موظف است حداقل ۶۰% (شصت درصد) هزينه وصول موضوع اين تبصره را در وجه عامل صدور يا فروش(نمايندگان وكارگزاران) پرداخت كند. (۲۰/۳/۹۱)

تبصره ۳- چنانچه بيمه‌گر يا نمايندگان و كارگزاران بيمه در وصول جريمه موضوع اين دستورالعمل مرتكب تخلفي گردند علاوه بر جبران خسارت وارده، وفق ماده(۸) اين دستورالعمل در مورد آنان تصميم لازم اتخاذ مي‌گردد. اين امر مانع تدابير و تنبيهات انضباطي توسط بيمه‌گر در مورد نمايندگان يا عوامل اجرايي و اداري خويش نمي‌باشد. (۲۰/۳/۹۱)

ماده ۲- شركت‌هاي بيمه موظفند هنگام صدور بيمه‌نامه، شماره بيمه‌نامه سال قبل وسيله نقليه را در بيمه‌نامه جديد درج نموده و چنانچه وسيله نقليه مورد بيمه فاقد پوشش بيمه‌اي باشد با توجه به مقررات قانون بيمه شخص ثالث و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن مبلغ مذكور در ماده ۱ را مطابق مقررات اين دستورالعمل محاسبه و در بيمه‌نامه درج نموده و آنرا نقداً و به طور يكجا وصول و حداكثر ظرف پانزده روز كاري در وجه صندوق پرداخت نمايند.

ماده ۳- در موارد خاص كه به تشخيص شركت بيمه، بيمه‌گذار قادر به پرداخت نقدي مبلغ مذكور در ماده (۱) نباشد تقسيط مبلغ با اخذ تعهدنامه كتبي و رعايت موارد زير امكان پذير خواهد بود:

الف كل مبلغ بدهي طي مدت اعتبار بيمه‌نامه و حداكثر طي شش قسط ماهانه و متوالي تسويه گردد.

ب اولين قسط معادل ۲۰ درصد مبلغ بدهي همزمان با صدور بيمه‌نامه دريافت شود.

ج كد شناسايي بيمه‌گذار (موضوع ماده ۶ اين دستورالعمل) تعداد اقساط، مبلغ و سررسيد هر قسط در بيمه‌نامه صادره قيد گرديده و در سوابق و اطلاعات رايانه‌اي مربوط منعكس شود.

تبصره ۱- متن تعهدنامه كتبي مي‌بايستي توسط صندوق در اختيار شركت‌هاي بيمه قرار گيرد.

تبصره ۲- تقسيط مبلغ موضوع ماده ۱ در مورد وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي مجاز نمي‌باشد.

ماده ۴- ارائه رسيدهاي پرداخت اقساط در زمان تجديد بيمه‌نامه ضروري است. عدم ارائه رسيدهاي مزبور به منزله عدم پرداخت اقساط بدهي تلقي خواهد شد مگر اينكه سابقه پرداخت در سيستم رايانه‌اي مربوط ثبت و منعكس شده باشد.

ماده ۵- در صورتي كه بيمه‌گذار تمام يا تعدادي از اقساط بدهي خود را پرداخت نكند در زمان صدور بيمه‌نامه جديد بايد كل مبلغ بدهي را بطور يك‌جا به حساب صندوق واريز نمايد.

تبصره چنانچه بيمه‌گذار قادر به پرداخت بدهي خود به صورت يكجا نباشد شركت بيمه مي‌تواند با توجه به مدتي كه وسيله نقليه فاقد پوشش بيمه‌اي بوده است بر اساس حق‌بيمه تعهدات قانوني در زمان تجديد بيمه‌نامه، صرفاً براي يك‌بار ديگر مبلغي را كه بيمه‌گذار مي‌بايستي بپردازد محاسبه نموده و تقسيط نمايد. در اين صورت اقساطي كه بيمه‌گذار قبلا پرداخت نموده است از مبلغ مزبور كسر خواهد شد.

ماده ۶- صندوق موظف است به منظور اطمينان از حسن اجراي اين دستورالعمل، برنامه رايانه‌اي مناسب ظرف دو ماه از تاريخ اين مصوبه تهيه نموده و در اختيار شركت‌هاي بيمه قرار دهد به نحوي كه با اختصاص كد شناسايي براي هر يك از بيمه‌گذاران مشمول بند ب ماده ۱۱ قانون بيمه شخص ثالث، بتوان از مدتي كه وسيله نقليه فاقد پوشش بيمه‌اي بوه است، مبلغي كه نقداً پرداخت شده است و ساير اطلاعات مذكور در مواد ۲ و ۳ اين دستورالعمل اطلاع حاصل نمود. شركت‌هاي بيمه موظف به استفاده از برنامه رايانه‌اي مزبور مي‌باشند.

ماده ۷- در صورتي كه بر اساس اسناد و مدارك مثبته و معتبر مشخص گردد وسيله نقليه مورد نظر در تمامي مدتي كه بيمه نشده است به علت سرقت و يا توقيف وسيله نقليه توسط مراجع قانوني، مورد استفاده قرار نگرفته است دارنده وسيله نقليه از پرداخت مبلغ موضوع ماده (۱) اين دستورالعمل معاف خواهد بود. در اين صورت شركت بيمه ذي‌ربط موظف است اسناد و مدارك ارائه‌شده توسط بيمه‌گذار را به صندوق ارسال نمايد.

ماده ۸- در صورت عدم رعايت مفاد اين دستورالعمل يا هرگونه تخلف توسط شركت‌هاي بيمه يا نمايندگان بيمه با اعلام مدير صندوق، موضوع توسط بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران بررسي و به تناسب، طبق ماده ۲۸ قانون بيمه شخص ثالث اقدام خواهد شد.

ماده ۹- اين دستورالعمل در ۹ ماده و ۳ تبصره در جلسه مورخ ۱۳/۵/۱۳۸۸ كار گروه نمايندگان مجمع عمومي عمومي صندوق كه در اجراي بند ۹ صورت‌جلسه شماره ۵۵۹ مجمع عمومي به طور فوق‌العاده اين صندوق تشكيل گرديد تصويب شد و از تاريخ ۳۱/۶/۱۳۸۸ قابل اجرا خواهد بود.