آيين‌نامه چگونگي اداره صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني

موضوع مادة ۱۳ قانون بيمه شخص ثالث

مصوب ۳/۱۱/۱۳۸۸ هيأت‌وزيران

ماده ۱- در اين آيين‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:

الف قانون: قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث  مصوب ۱۳۸۷

ب صندوق: صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني موضوع ماده (۱۰) قانون

پ بيمه مركزي: بيمه مركزي ايران

ماده ۲- صندوق داراي شخصيت حقوقي مستقل است و اداره آن در امور مالي، معاملاتي، استخدامي و تشكيلاتي بر اساس مقرراتي خواهد بود كه در بيمه مركزي مجري مي باشد. بالاترين مقام در اجراي مقررات ياد شده مدير صندوق خواهد بود.

ماده ۳- اركان صندوق به شرح زير تعيين مي‌شود:

الف مجمع عمومي        ب هيأت نظارت          پ بازرس(حسابرس)

ماده ۴- مجمع عمومي صندوق متشكل از اعضاي زير مي‌باشد:

الف- وزير امور اقتصادي و دارايي     ب وزير بازرگاني      پ- وزير دادگستري

ت وزير كار و امور اجتماعي      ث رئيس‌كل بيمه مركزي ايران

تبصره ۱- مجمع عمومي در اولين جلسه يكي از اعضاي خود را براي مدت دو سال به عنوان رئيس انتخاب مي‌كند.

تبصره ۲- مدير صندوق به عنوان دبير مجمع عمومي بدون حق رأي در جلسات مجمع عمومي صندوق حضور خواهد يافت.

ماده ۵- مجمع عمومي صندوق حداقل يك بار در سال با دعوت كتبي رئيس مجمع عمومي حداكثر ظرف شش ماه پس از پايان هر سال مالي به منظور بررسي عملكرد صندوق و تصويب صورت‌هاي مالي آن تشكيل خواهد گرديد و با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات آن با اكثريت رأي حاضران معتبر است. مجمع عمومي در طول سال به دعوت رئيس مجمع يا بر اساس تقاضاي يكي از اعضاي مجمع يا مدير صندوق نيز تشكيل مي‌شود.

تبصره مصوبات مجمع عمومي توسط رئيس مجمع ابلاغ خواهد شد.

ماده ۶- وظايف و اختيارات مجمع عمومي به شرح زير است:

الف تعيين خط مشي صندوق .

ب تصويب آيين‌نامه‌هاي مورد نياز صندوق.

پ رسيدگي به اظهارنظر در خصوص گزارش مدير صندوق راجع به عملكرد و صورت‌هاي مالي صندوق و نيز استماع گزارش حسابرس و بازرس قانوني در مورد آنها و تصويب ترازنامه و صورت‌هاي مالي .

ت بررسي و تصويب بودجه سالانه صندوق.

ث اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد رئيس‌كل بيمه مركزي در مورد تعيين مدير صندوق.

ج تعيين حقوق و مزاياي مدير صندوق.

چ  انتخاب و عزل اعضاي هيئت نظارت و تعيين ميزان حق حضور در جلسات.

ح اتخاذ تصميم در مورد ايجاد يا انحلال شعبه در مراكز استان‌ها و اعطاي نمايندگي صندوق به پيشنهاد مدير صندوق و تأييد هيأت نظارت مطابق دستورالعمل مصوب.

تبصره در صورت درخواست مدير صندوق، بيمه مركزي موظف است مكان‌هايي مناسب جهت استقرار دفتر مركزي صندوق در تهران و شعب آن در استان‌ها و تأمين لوازم و تجهيزات و امكانات مناسب جهت انجام فعاليت هاي صندوق فراهم كند.

خ تصويب دستورالعمل مربوط به ضوابط اعطا و يا لغو نمايندگي، حدود وظايف و اختيارات نماينده، ميزان كارمزد يا حق‌الزحمه قابل پرداخت و ساير شرايط مربوط.

د- تعيين بازرس و ميزان حق‌الزحمه وي.

ذ انتخاب روزنامه كثيرالانتشار براي انتشار متن كامل ترازنامه و صورت درآمد و هزينه صندوق.

ر- اتخاذ تصميم در مورد مطالبات غير قابل وصول صندوق به پيشنهاد مدير صندوق و تأييد هيأت نظارت.

ز اتخاذ تصميم در خصوص ساير مواردي كه به موجب قانون در صلاحيت مجمع عمومي قرار دارد.

ژ تصويب دستورالعمل نحوه رسيدگي و پرداخت و بازيافت خسارت با پيشنهاد مدير صندوق .

ماده ۷- هيأت نظارت صندوق متشكل از پنج نفر عضو مي‌باشد كه چهار نفر آنان غيرموظف و با پيشنهاد مدير عامل و توسط مجمع عمومي انتخاب مي‌شوند. مدير صندوق عضو هيأت نظارت صندوق نيز مي‌باشد. جلسات هيأت نظارت حداقل ماهي يك‌بار با دعوت رئيس هيأت نظارت يا هريك از اعضا تشكيل مي‌شود. صورتجلسات مذاكرات هيأت نظارت در دفتري ثبت و به امضاي رئيس هيأت نظارت رسيده و نگهداري خواهد شد.

تبصره اعضاي هيأت نظارت در اولين جلسه يك نفر را از ميان خود به عنوان رئيس هيأت نظارت انتخاب مي كنند.

ماده ۸- وظايف و اختيارت هيأت نظارت به شرح زير مي‌باشد:

الف نظارت بر حسن اجراي مصوبات مجمع عمومي.

ب بررسي و تأييد يا اعلام نواقص گزارش عملكرد سالانه، ترازنامه و ساير صورت‌هاي مالي صندوق براي ارائه به بازرس.

پ تأييد بودجه سالانه و آيين‌نامه‌هاي موردنياز صندوق براي ارائه به مجمع عمومي.

ت تأييد سازمان و تشكيلات صندوق بنا به پيشنهاد مدير صندوق.

ث تأييد دستورالعمل پيشنهادي مدير صندوق راجع به ضوابط و يا لغو نمايندگي، حدود وظايف و اختيارات نماينده، ميزان كارمزد و يا حق‌الزحمه قابل پرداخت و ساير شرايط مرتبط با نمايندگي براي ارائه به مجمع عمومي براي تصويب.

ج اعلام نظر و يا اتخاذ تصميم نسبت به هر موضوع ديگري كه از سوي مدير صندوق پيشنهاد مي‌شود.

ماده ۹- مدير صندوق به پيشنهاد رئيس‌كل بيمه مركزي، تصويب مجمع عمومي صندوق و با حكم رئيس مجمع عمومي براي مدت چهارسال منصوب مي‌گردد. مجمع عمومي مي‌تواند نسبت به انتخاب مجدد مدير صندوق و يا عزل وي قبل از پايان مدت مذكور اتخاذ تصميم نمايد.

ماده ۱۰- مدير صندوق بالاترين مقام اجرايي صندوق است و داراي اختيارات لازم براي انجام امور صندوق در چارچوب بودجه و برنامه مصوب و آيين‌نامه‌هاي مربوط و مصوبات مجمع عمومي و مصوبات هيأت نظارت مي‌باشد و داراي وظايف و اختيارات به شرح زير است:

الف انجام امور صندوق بر اساس قانون، مفاد اين آيين‌نامه و ساير مقررات مربوط .

ب اجراي مصوبات و تصميمات مجمع عمومي و هيأت نظارت و انجام امور اداري و اجرايي صندوق برابر بودجه مصوب.

پ- تهيه ترازنامه و ساير صورت‌هاي مالي و گزارش عملكرد صندوق در هر سال مالي و ارائه آن به هيأت نظارت براي بررسي، تأييد و ارائه به مجمع عمومي صندوق.

ت پيشنهاد ايجاد يا انحلال شعبه در مراكز استان‌ها و اعطا يا لغو نمايندگي صندوق و همچنين تهيه وارائه دستورالعمل موضوع بند (ح) ماده (۵) اين آيين‌نامه به مجمع عمومي صندوق پس از تأييد هيأت نظارت.

ج به كارگيري كاركنان مورد نياز صندوق و برنامه‌ريزي براي آموزش آنها در صورت لزوم.

چ نمايندگي صندوق در مقابل اشخاص حقيقي يا حقوقي، دادگاه‌ها و ساير مراجع قضايي و غير قضايي يا حق توكيل و ساير اختيارات مندرج در قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني از جمله مواد (۳۵) و (۳۶) قانون مذكور.

ح پيگيري وصول به موقع و صحيح درآمدهاي موضوع ماده (۱۱) قانون و انجام اقدامات لازم قانوني در اين خصوص.

خ انتشار ترازنامه و صورت درآمد و هزينه صندوق در روزنامه رسمي و روزنامه كثيرالانتشار تعيين‌شده توسط مجمع عمومي ظرف سه ماه پس از تصويب.

د نصب و عزل مديران صندوق.

ذ پيشنهاد افتتاح و يا بستن هرگونه حساب بانكي، سپرده‌گذاري نزد بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري مجاز به خريد و فروش اوراق مشاركت به هيأت نظارت براي تصويب با رعايت مقررات مربوط.

ر تهيه و تدوين آيين‌نامه هاي مورد نياز صندوق براي ارائه به هيأت نظارت.

تبصره ۱- مدير صندوق مي‌تواند به تشخيص و مسؤوليت خود قسمتي از وظايف و اختيارات خود را به هر يك از كاركنان صندوق تفويض نمايد.

تبصره ۲- مدير صندوق مي‌تواند با تأييد هيئت نظارت صندوق، ‌انجام بخشي از امور اجرايي و كارشناسي صندوق را كه قابليت واگذاري دارند از طريق انعقاد قرارداد به اشخاص حقيقي يا حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد.

تبصره۳- اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از قبيل چك‌ها، بروات، سفته‌ها، قراردادها و ساير اوراق تجاري به امضاي مدير صندوق و يك نفر ديگر به انتخاب هيأت نظارت با مهر صندوق معتبر خواهد بود.

ماده ۱۱- مجمع عمومي از ميان حسابداران رسمي، يك تا سه نفر را به عنوان بازرس براي مدت يك سال انتخاب مي‌كنند و يا از طريق سازمان حسابرسي نسبت به انجام وظيفه بازرسي اقدام مي‌شود.

ماده ۱۲ بازرس مي‌تواند از تمامي امور صندوق اطلاع حاصل كند اما حق مداخله در امور صندوق را نداشته و اجراي وظايف وي نبايد مانع جريان عادي كار صندوق شود.

ماده ۱۳- بازرس درباره صحت صورت‌هاي مالي كه مدير صندوق براي تسليم به مجمع عمومي تهيه مي‌كند و همچنين درباره صحت مطالب و اطلاعاتي كه هيأت نظارت در اختيار مجمع عمومي گذاشته است اظهار نظر نموده و گزارش جامعي به مجمع عمومي تسليم مي‌كند.

ماده ۱۴- مدير صندوق گزارش عملكرد سالانه براي بررسي و اظهار نظر، تسليم بازرس خواهد كرد. گزارش بازرس حداقل ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي سالانه در اختيار اعضاي مجمع عمومي قرار مي گيرد.

تبصره ۱- بازرس مي‌تواند هرگونه رسيدگي و بازرسي را در هر موقع انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوط به صندوق را مطالبه و ملاحظه و رسيدگي نمايد.

تبصره ۲- چنانچه بازرس اشكالاتي در كار صندوق ملاحظه نمايد مكلف است مراتب را به طور كتبي به اطلاع مدير صندوق برساند و اگر نسبت به رفع اشكال اقدام نشد موظف است موضوع را به هيأت نظارت و مجمع عمومي گزارش نمايد.

ماده ۱۵- سال مالي صندوق از اول فروردين‌ماه هر سال آغاز شده و در پايان اسفندماه همان سال پايان مي يابد.

ماده ۱۶- صندوق موظف است حساب‌هاي درآمد، هزينه، دارايي و بدهي خود را به تفكيك ثبت و نگهداري كرده و هر شش ماه يك بار گزارش عملكرد وضعيت مالي و تعهدات خود را براي اعضاي مجمع عمومي ارسال نمايد.

ماده ۱۷- هزينه‌هاي اداره صندوق بنا به درخواست مدير صندوق به صورت علي‌الحساب از سوي بيمه مركزي پرداخت مي‌شود و در پايان سال مالي، معادل اين مبلغ حداكثر تا سقف سه درصد از درآمد صندوق طبق تبصره (۳) ماده (۱۰) قانون با بيمه مركزي تسويه حساب خواهد شد.

ماده ۱۸- شركت‌هاي بيمه كه مجاز به صدور بيمه‌نامه شخص‌ثالث مي‌باشند ‌موظفند:

الف در اجراي بند الف ماده (۱۱) قانون، معادل پنج درصد از حق‌بيمه‌هايي را كه بابت بيمه اجباري موضوع قانون دريافت مي‌نمايند حداكثر ظرف سه روز از پايان هر هفته به حساب صندوق واريز نمايند.

ب مبالغ موضوع بند ب ماده (۱۱) قانون را مطابق دستورالعمل مصوب مجمع عمومي صندوق وصول نموده و به صندوق پرداخت نمايند.

تبصره ۱- در صورتي كه هريك از شركت‌هاي بيمه نسبت به پرداخت به‌موقع وجوه موضوع بندهاي الف و ب ماده (۱۱) قانون اقدام ننمايند بيمه مركزي مكلف است به درخواست مدير صندوق موضوع را بررسي و ماده (۲۸) قانون را اعمال نمايد.

تبصره ۲- مدير صندوق موظف است در صورت عدم پرداخت حقوق قانوني صندوق از سوي شركت هاي بيمه نسبت به اعلام جرم موضوع تبصره (۵) ماده (۱۱) قانون به مراجع قضايي اقدام نمايد.

ماده ۱۹- معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهوري موظف است در اجراي بندهاي (ه) و (و) ماده (۱۱) قانون، همه ساله در لايحه بودجه كل كشور ‌مبلغي معادل بيست درصد از جرايم وصولي راهنمايي و رانندگي در كل كشور و نيز معادل بيست درصد از كل هزينه‌هاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي توسط قوه قضاييه را به منظور تأمين بخشي از منابع ملي صندوق پيش‌بيني و منظور نمايند تا طبق مفاد ماده (۲۰) به صندوق پرداخت گردد.

ماده ۲۰- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف ده روز از پايان هر ماه معادل بيست درصد از جرايم وصولي راهنمايي و رانندگي در كل كشور و همچنين معادل بيست درصد از كل هزينه‌هاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي توسط قوه قضاييه را به صندوق پرداخت نمايد.

ماده ۲۱- معاونت ياد شده موظف است در صورت كمبود منابع مالي صندوق جهت ايفاي تعهدات آن و در اجراي تبصره (۱۱) قانون با درخواست مدير صندوق و تأييد و اعلام رئيس مجمع عمومي صندوق، كسري منابع صندوق را در بودجه سنواتي سال بعد منظور نمايد.

ماده ۲۲- مازاد درآمد بر هزينه در پايان سال مالي پس از تصويب مجمع عمومي به حساب اندوخته سال بعد به منظور انجام تعهدات مقرر در قانون منتقل مي‌شود. وجوه مصرف‌نشده منابع درآمدي هرسال به حساب افزايش اندوخته احتياطي منظور خواهد شد.

اين تصويب نامه در تاريخ ۳/۱۱/۱۳۸۸ به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.