آيين‌نامه نحوه توقيف وسايل نقليه فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث

موضوع ماده (۱۹) قانون بيمه شخص ثالث

مصوب ۲۹/۷/۸۸ هيأت‌وزيران

ماده ۱- حركت وسايل نقليه موتوري زميني بدون داشتن بيمه‌نامه شخص ثالث معتبر ممنوع است دارندگان اين گونه وسايل نقليه مكلفند مدرك بيمه‌نامه يادشده را هنگام رانندگي به همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران راهنمايي و رانندگي يا پليس راه ارائه نمايند. در صوتي كه وسيله نقليه مزبور فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث معتبر باشد مأموران يادشده يا پليس راه موظفند ضمن صدور برگ جريمه و الزام راننده متخلف به پرداخت جريمه تعيين‌شده، وسيله نقليه را در نزديكترين پاركينگ عمومي يا محل مطمئن ديگري توقيف نمايند.

تبصره ۱- منظور از محل مطمئن، ‌هر محلي كه به تشخيص پليس مناسب براي نگهداري وسايل نقليه مي‌باشد.

تبصره ۲- مسؤوليت ورود خسارت به وسيله نقليه در حين انتقال به عهده حمل‌كننده و در طي دوران توقيف به عهده مسؤول محلي است كه تحت عنوان محل مطمئن، وظيفه نگهداري از وسايل نقليه را به عهده دارد.

تبصره ۳- راهنمايي و رانندگي و پليس راه مجازند نسبت به كنترل مستمر و دوره‌اي بيمه‌نامه شخص ثالث وسايل نقليه موتوري زميني اقدام نمايند.

ماده ۲- مأموران راهنمايي و رانندگي و پليس راه موظفند به هنگام كنترل و اجراي قوانين و مقررات مربوط به تخلفات رانندگي و ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني (‌به غير از هنگام اسقاط خودرو) نيز مدرك بيمه‌نامه شخص ثالث را مطالبه و كنترل نموده و در صورتي كه وسيله نقليه مزبور فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث معتبر باشد براساس ماده (۱) عمل كنند.

ماده ۳- در صورتي كه ارايه بيمه‌نامه معتبر براي رانندگان وسايل نقليه عمومي حمل بار يا مسافر مستلزم صرف زمان باشد شخص راننده و مؤسسه يا شركت مربوط موظفند با توجه به شرايط و موقعيت مسافران، به نحو مطمئن و مناسب نسبت به انتقال مسافران تا مقصد و همچنين جبران خسارت واردشده اقدام نمايند و در خصوص وسايل نقليه باربري نيز مسؤوليت و خسارت‌هاي ناشي از حمل و نگهداري محمولات در مدت توقيف به عهده مؤسسه مربوط و دارنده و راننده مي‌باشد.

ماده ۴ رفع توقيف وسيله نقليه موتوري زميني كه به دليل فقدان بيمه‌نامه شخص ثالث توقيف گرديده است صرفاً مستلزم ارايه بيمه نامه معتبر توسط دارنده وسيله نقليه به مرجع توقف‌كننده مي باشد.

ماده ۵ دارندگان وسيله موتوري زميني موظفند ظرف چهل و پنج روز پس از توقيف، با ارائه بيمه‌نامه شخص ثالث معتبر براي رفع توقيف وسيله نقليه موتوري زميني خود اقدام نمايند و چنانچه ظرف مدت مذكور اقدامات لازم را به عمل نياورند پليس راهنمايي و رانندگي يا پليس راه موظف است مراتب را جهت تعيين تكليف به مرجع قضايي صالح اعلام نمايد.

ماده ۶- سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا در بارنامه وسايل نقليه باربري و صورت وضعيت مسافري، بيمه‌نامه شخص ثالث و تاريخ انقضاي آن درج گردد.

ماده ۷- پليس راهور نيروي انتظامي مكلف است در صورت احراز تخلف شركت يا مؤسسه حمل و نقل در صدور بارنامه يا صورت وضعيت مسافري براي وسيله نقليه عمومي فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث مراتب را در اسرع وقت جهت اجراي قانون به وزارت راه و ترابري اعلام نمايد.

ماده ۸- بيمه مركزي ايران موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا امكان صدور بيمه‌نامه شخص ثالث توسط شركت‌هاي بيمه‌اي در حداقل زمان ممكن با پيش‌بيني سازوكار لازم صورت گيرد به نحوي كه بيمه‌گذار در محل قادر به پرداخت حق‌بيمه و اخذ قرارداد شخص ثالث باشد.

ماده ۹- بيمه مركزي ايران در نقاطي از جاده‌ها كه گلوگاه كنترلي بوده و توسط پليس راهور نيروي انتظامي و با هماهنگي وزارت راه‌وترابري تعيين مي‌شود(‌ترجيحا جنب پاسگاه يا ايستگاه‌هاي پليس راه) نسبت به اتخاذ سازوكار لازم براي ايجاد جايگاه صدور بيمه‌نامه شخص ثالث توسط شركت‌هاي بيمه‌اي اقدام نمايد.

ماده ۱۰- بيمه مركزي ايران موظف است ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه ترتيبي اتخاذ نمايد كه با استعلام شماره پلاك انتظامي يا ساير مشخصات فني خودرو توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران سابقه بيمه‌اي شخص ثالث آن قابل ارائه باشد تا از توقيف وسايل نقليه موتوري زميني كه رانندگان آن مدارك بيمه‌اي معتبر به همراه ندارند جلوگيري شود.

ماده ۱۱- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا امكان دسترسي به بانك‌هاي اطلاعاتي آن نيرو در ارتباط با مواردي از قبيل مشخصات وسايل نقليه موتوري زميني، گواهينامه‌هاي صادرشده و همچنين سوابق تخلفات رانندگي، از طريق سيستم رايانه‌اي براي بيمه مركزي ايران و شركت‌هاي بيمه فراهم گردد.

اين تصويب‌نامه در تاريخ ۲۹/۷/۱۳۸۸ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.