قانون الحاق دولت ايران

به سيستم بين‌المللي بيمه مسؤوليت مدني وسائط نقليه موتوري زميني

 در مقابل ‌شخص ثالث

‌مصوب ۲۵/۳/۱۳۵۶

‌ماده واحده- بيمه مركزي ايران مجاز است دفتر ايراني بيمه بين‌المللي مسؤوليت مدني دارندگان وسائط نقليه موتوري زميني (‌كارت سبز) را در ‌تهران دائر كند و نسبت به الحاق آن دفتر به سيستم بين‌المللي بيمه مزبور اقدام نمايد. ‌كليه مؤسسات بيمه ايراني مجاز به انجام عمليات بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث ملزم به‌ قبول عضويت دفتر مزبور مي‌باشند. ‌ترتيب اجراي اين قانون به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب شوراي عالي بيمه خواهد رسيد.

‌قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز پنجشنبه ۵ خرداد ماه ۱۳۵۶ در جلسه روز چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۵۶ به تصويب مجلس سنا رسيد.