آيين نامه بيمه اعتبار صادرات كالا (شماره ۳۴)

آيين‌نامه شماره ۳۴

شرايط عمومي ‌بيمه‌نامه اعتبار صادرات كالا و حداقل نرخ ‌حق‌بيمه آن

مصوب ۷۴.۳.۱

(با اعمال اصلاحات مصوب شوراي عالي بيمه تا۸۶.۲.۲۶ )

الف  شرايط عمومي

فصل اول  كليات

ماده ۱ اساس قرارداد

اين ‌بيمه‌نامه براساس قانون بيمه مصوب ارديبهشت ماه سال ۱۳۱۶ و براساس پيشنهاد كتبي ‌بيمه‌گذار تنظيم گرديده و هر گونه تغييري در آن به موجب الحاقيه‌هاي صادره خواهد بود. آن قسمت از پيشنهاد كتبي ‌بيمه‌گذار كه مورد قبول ‌بيمه‌گر واقع نگرديده و كتباً به ‌بيمه‌گذار هم زمان با صدور ‌بيمه‌نامه اعلام شده جزو تعهدات ‌بيمه‌گر محسوب نمي‌گردد.

ماده ۲- تعاريف

۱-۲- ‌بيمه‌گر: ‌بيمه‌گر شركت بيمه‌ايست كه مشخصات آن در اين ‌بيمه‌نامه قيد گرديده و جبران خسارت احتمالي را طبق شرايط مقرر در اين ‌بيمه‌نامه به عهده مي‌گيرد.

۲-۲- ‌بيمه‌گذار: ‌بيمه‌گذار شخص حقيقي يا حقوقي مذكور در اين ‌بيمه‌نامه است كه بيمه را خريداري نموده و متعهد پرداخت ‌حق‌بيمه آن مي‌باشد.

۳-۲- ذي‌نفع: هر شخص حقيقي يا حقوقي مذكور در اين ‌بيمه‌نامه است كه در تمام يا قسمتي از موضوع بيمه نفع داشته باشد.

۴-۲- موضوع بيمه: تأمين مطالبات ‌بيمه‌گذار/ ذي‌نفع در رابطه با فروش كالاي مذكور در ‌بيمه‌نامه مي‌باشد.

۵-۲- فرانشيز: مبلغ و يا درصد معيني از خسارت مي‌باشد كه تحمل آن به عهده ‌بيمه‌گذار خواهد بود.

فصل دوم  شرايط

ماده ۳- اصل حسن نيت

‌بيمه‌گذار مكلف است با رعايت دقت و صداقت در پاسخ به پرسش‌هاي ‌بيمه‌گر كليه اطلاعات راجع به موضوع بيمه را در اختيار ‌بيمه‌گر قرار دهد.

اگر ‌بيمه‌گذار در پاسخ به پرسش‌هاي ‌بيمه‌گر عمداً از اظهار مطلبي خودداري نمايد و يا عمداً بر خلاف واقع اظهاري بنمايد قرارداد بيمه باطل و بلا‌اثر خواهد بود ولو اين كه مطالب كتمان‌شده و يا اظهارات خلاف واقع هيچ تأثيري در وقوع حادثه نداشته باشد. در اين صورت نه فقط ‌حق‌بيمه پرداختي ‌بيمه‌گذار به وي مسترد نخواهد شد بلكه ‌بيمه‌گر مي‌تواند مانده ‌حق‌بيمه را نيز مطالبه نمايد.

ماده ۴- تعهدات ‌بيمه‌گر

‌بيمه‌گر متعهد است آن قسمت از خساراتي را كه به علت عدم وصول مطالبات ‌بيمه‌گذار از خريدار متوجه وي شده است جبران نمايد مشروط بر اين كه ناشي از خطرات زير بوده باشد.

۱-۴- ورشكستگي يا اعسار خريدار.

۲-۴- استنكاف خريدار از قبول كالاي صادرشده مشروط بر اينكه كالاي مذكور طبق پروفرما و يا استاندارد‌هاي مورد توافق صادر شده باشد.

۳-۴- خودداري خريدار از پرداخت برات در سررسيد.

۴-۴- عدم پرداخت بهاي كالا در سررسيد مربوط.

۵-۴- تيره‌شدن يا قطع رابطه سياسي با كشور خريدار به نحوي كه صادركننده موفق به دريافت مطالبات خود در سر رسيد نشود.

۶-۴- اعمال سياست‌هاي اقتصادي و محدوديت‌هاي وارداتي و يا ارزي دركشور خريدار كه موجب عدم دريافت مطالبات ‌بيمه‌گذار گردد.

۷-۴- سلب مالكيت از خريدار كالا بر اثر ملي شدن و يا مصادره اموال به نحو ي كه ‌بيمه‌گذار موفق به دريافت مطالبات خود نشود.

۸-۴- خسارات ناشي از وقوع جنگ يا حالت جنگ و يا هرگونه عملياتي كه به جنگ شباهت دارد در كشور خريدار اعم از اين كه جنگ اعلام شده يا نشده باشد.

۹-۴- خسارات ناشي از اعتصاب ، شورش و بلوا در كشور خريدار.

ماده ۵- حداكثر ميزان تعهد ‌بيمه‌گر

حداكثر تعهد ‌بيمه‌گر از مبلغ مذكور در ‌بيمه‌نامه تجاوز نخواهد كرد.

ماده ۶- زمان تحقق خسارت

۱-۶- در مورد ورشكستگي و يا اعسار خريدار پس از احراز آن .

۲-۶- در مورد خودداري خريدار از پرداخت قيمت كالاي حمل‌شده شش ماه پس از تاريخ سررسيدپرداخت .

۳-۶- در مورد استنكاف غير موجه خريدار از قبول كالاي صادرشده يك ماه پس از تاريخي كه با موافقت ‌بيمه‌گر كالا مجدداً فروش رفته يا ترتيبي براي برگشت يا انتقال آن به محل ديگر داده شده باشد.

۴-۶- در موردي كه خسارت وارده ناشي از ممانعت يا تأخير در انتقال قيمت كالا از كشور خريدار بوده و موجبات آن از حيطه اختيار خريدار و ‌بيمه‌گذار خارج باشد، سه ماه پس از توديع قيمت كالاي مزبور به صورت سپرده غير قابل برگشت در يكي از بانك‌هاي مورد قبول ‌بيمه‌گر.

۱-۴-۶- چنانچه توديع سپرده فوق‌الذكر به تشخيص ‌بيمه‌گر به موجب قوانين و مقررات جاري در كشور خريدار امكان‌پذير نباشد، چهار ماه پس از سررسيد پرداخت.

۵-۶- در ساير موارد پس از انقضا چهار ماه از تاريخ تحقق خطري كه موجب بروز خسارت شده است.

۱-۵-۶- عليرغم مهلت‌هاي مقرر در اين ماده در موارد زير زمان تحقق خسارت به ترتيبي كه براي هر مورد مقرر شده است مي‌باشد.

۱-۱-۵-۶- در صورتي كه خريدار خود را در عدم پرداخت قيمت كالا محق بداند و اين امر مورد قبول ‌بيمه‌گذار نباشد و يا در هر مورد ديگري كه حل اختلاف بين خريدار و ‌بيمه‌گذار به دادگاه صلاحيت‌دار و يا ساير مراجع پيش‌بيني‌شده در قرارداد احاله شده باشد پس از صدور حكم قطعي به نفع ‌بيمه‌گذار از مراجع مزبور.

۲-۱-۵-۶- در هر مورد كه به موجب شرايط قرارداد فروش يا قانون كشور خريدار ترتيبات خاصي براي مطالبه خسارت و يا استيفاي حقوق ‌بيمه‌گذار پيش‌بيني شده باشد براساس ترتيبات مذكور.

 ماده ۷- محاسبه خسارت

۱-۷- خسارت براساس مبلغ و شرايط قرارداد و نرخ تسعير مقرر در شرايط خصوصي و تا ميزان تعهد شركت محاسبه و پس از كسر فرانشيز پرداخت خواهد گرديد.

۱-۱-۷- هرگاه در قرارداد فروش شرط شده باشد كه عدم پرداخت بخشي از قيمت كالا در سررسيد مقرر موجب حال شدن بقيه طلب فروشنده مي‌شود چنين شرطي در زمان پرداخت خسارت نسبت به ‌بيمه‌گر بي‌اثر است مگر اينكه شرط خلاف آن در ‌بيمه‌نامه ذكر گرديده باشد.

۲-۷- مبالغ زير نيز در محاسبه خسارات منظور و پرداخت مي‌گردد.

۱-۲-۷- هزينه حمل مجدد كالا در صورتي كه كالاي صادره به علت استنكاف غيرموجه خريدار از قبول آن با موافقت ‌بيمه‌گر به محل ديگري منتقل يا مرجوع گردد.

۲-۲-۷- مبلغي كه خريدار خود را در عدم پرداخت آن محق دانسته در صورت صدور رأي مراجع ذي‌صلاح مبني بر محق نبودن خريدار.

۳-۲-۷- مخارجي كه ‌بيمه‌گذار براي جلوگيري از تحقق يا توسعه خسارت و يا وصول مطالبات خود مي‌نمايد بر فرض كه منتج به نتيجه نشود به عهده ‌بيمه‌گر خواهد بود. هر گاه بين طرفين در موضوع لزوم مخارج مزبور يا تناسب آن با موضوع بيمه اختلافي ايجاد شود حل اختلاف طبق مقررات ماده ۲۰ اين ‌بيمه‌نامه خواهد بود.

ماده ۸- زمان پرداخت خسارت

‌بيمه‌گر موظف است حداكثر ظرف ۱۵ روز پس از زمان تحقق خسارت و تعيين ميزان آن نسبت به تصفيه آن در وجه ‌بيمه‌گذار يا ذي‌نفع اقدام نمايد.

ماده ۹- وظايف ‌بيمه‌گذار

۱-۹- مشخصات كامل قرارداد مربوط به اين ‌بيمه‌نامه را در اختيار ‌بيمه‌گر قرار دهد.

۲-۹- كليه اطلاعات خود را كه ممكن است در ارزيابي خطر مؤثر باشد از جمله هرگونه اطلاعي كه از سوابق بازرگاني خريدار دارد به منظور بررسي و ارزيابي دقيق خطر به آگاهي ‌بيمه‌گر برساند و فرم پيشنهاد بيمه را با دقت تكميل نمايد.

۳-۹- هرگونه اسناد و مدارك و اطلاعات مربوط به قرارداد فروش را كه مورد درخواست ‌بيمه‌گر باشد به وي تسليم دارد.

۴-۹- ‌بيمه‌گذار موظف است كليه تدابير و اقدامات لازم و مناسب را براي محافظت كالاي موضوع قرارداد و به منظور حفظ حقوق ‌بيمه‌گر عليه بدهكاران و يا هر شخص ديگري، معمول داشته و در صورت درخواست ‌بيمه‌گر در مهلت‌هاي قانوني اقدامات لازم حقوقي مانند واخواست و غيره را انجام دهد.

۵-۹- بدون اخذ موافقت كتبي ‌بيمه‌گر تغييراتي در قرارداد نداده و يا سررسيد پرداخت و يا مهلتي را تمديد ننمايد. موافقت و يا مصالحه و يا هر اقدام ديگري در رابطه با طلب مورد تضمين و يا وثايق و تأمين‌هاي وابسته به آن به عمل نياورد و يا به طور جزيي يا كلي از طلب يا وثايق و تأمين‌هاي وابسته به آن صرف‌نظر نكند و يا آن را به ديگري واگذار ننمايد.

۶-۹- چنانچه مشكلاتي در اجراي قرارداد فروش كالا به خريدار از قبيل تنظيم اسناد و تسليم مدارك مربوط به حمل و يا تحويل كالا بروزكند حداكثر تا ۱۰ روز از تاريخ اطلاع مراتب را به آگاهي ‌بيمه‌گر برساند.

۷-۹- حداكثر ظرف مدت ده روز از تاريخ اطلاع از هر واقعه‌اي كه ممكن است باعث تشديد خطر مورد تعهد شود و به طور كلي هر واقعه‌اي كه طلب مورد تعهد را تهديد كند بايد ‌بيمه‌گر را كتباً آگاه سازد.

۸-۹- در صورتي كه پس از انقضاي يك ماه از سررسيد پرداخت نتواند قسطي را وصول كند نظر خود را در باره علت توانايي بدهكار در پرداخت اقساط به ‌بيمه‌گر اعلام داشته و چنانچه متعاقب چنين وضعيتي وجهي وصول كند بلافاصله ‌بيمه‌گر را آگاه سازد.

۹-۹- دستوراتي را كه ‌بيمه‌گر به منظور جلوگيري يا كاهش خسارت مي‌دهد به اجرا در آورده و در صورتي كه ‌بيمه‌گر لازم بداند قرارداد را ادامه ندهد.

۱۰-۹- چنانچه در طول مدت حمل كالا ‌بيمه‌گذار از بروز عوامل زير در كشور خريدار مطلع شود بايستي بلافاصله از تحويل كالاي در حال حمل جلوگيري كرده و حمل ديگري به آن كشور انجام ندهد مگر با موافقت كتبي ‌بيمه‌گر.

۱-۱۰-۹- كشور خريدار ورود كالاي موضوع قرارداد را ممنوع كرده باشد.

۲-۱۰-۹- كشور خريدار دستور توقيف كالا را داده باشد.

۳-۱۰-۹- هر رويداد ديگري دركشور خريدار كه ممكن است منجر به تحقق خسارت گردد.

۱۱-۹- ‌حق‌بيمه مقرر را به ترتيب پيش‌بيني‌شده در شرايط خصوصي پرداخت نمايد.

۱۲-۹- حداكثر تا ۱۰ روز از تاريخ اطلاع از وقوع خسارت مراتب را با مدارك و اسناد مثبته‌اي كه نشان دهنده ميزان خسارت مورد ادعاست در اختيار ‌بيمه‌گر قرار دهد.

۱۳-۹- كليه اقدامات مقتضي و ضروري يا هرگونه اقدامي كه مورد درخواست ‌بيمه‌گر باشد (از جمله اقدامات قانوني ) را به منظور وصول مطالبات از خريدار يا ضامن خريدار يا هر شخص ديگري كه بتوان مطالبات را از وي وصول كرد به عمل آورد.

۱۴-۹- در صورتي كه متعاقب دريافت خسارت از ‌بيمه‌گر وجهي از خريدار يا ضامن وي يا از محل ديگري بابت قراردادي كه خسارت مربوط به آن است دريافت نموده باشد بايد كل مبلغ دريافتي را به ‌بيمه‌گر پرداخت كند.

۱۵-۹- ‌بيمه‌گذار پس از تصفيه خسارت كليه حقوق خود را اعم از عين و منافع (اصل و بهره) قانوني نسبت به قراردادي كه خسارت مربوط به آن است تا ميزان خسارت دريافتي به ‌بيمه‌گر منتقل كرده و ‌بيمه‌گر مي‌تواند به هر نحوي كه لازم بداند نسبت به استيفاي حقوق خود اقدام نمايد.

بنابر اين ‌بيمه‌گذار مكلف است:

۱-۱۵-۹- كليه حقوق خود نسبت به قراردادي كه خسارت مربوط به آن را دريافت مي‌دارد همزمان و به صورت كتبي به ‌بيمه‌گر واگذار نمايد.

۲-۱۵-۹- كليه اسناد مربوط به كالايي كه بابت آن خسارت پرداخت شده است را به ‌بيمه‌گر واگذار و منتقل نمايد.

۳-۱۵-۹- كليه وثايق يا تضمين‌هاي مربوط به قرارداد را تحويل ‌بيمه‌گر دهد و يا به ‌بيمه‌گر واگذار كند.

ماده ۱۰- فسخ و بطلان ‌بيمه‌نامه

چنانچه ‌بيمه‌گذار يا نماينده او در مو قع عقد قرارداد با قصد تقلب ارزش كالا را اضافه بر قيمت عادله اعلام كرده باشد عقد بيمه باطل و ‌حق‌بيمه دريافتي قابل استرداد نيست.

۱-۱۰- هرگاه ‌بيمه‌گذار عمداً از اظهار مطالبي خودداري كند يا عمداً اظهارات كاذبه بنمايد و مطالب اظهار نشده يا اظهارات كاذبه طوري باشد كه موضوع خطر را تغيير داده يا از اهميت آن در نظر ‌بيمه‌گر بكاهد عقد بيمه باطل خواهد بود حتي اگر مراتب مذكور تاثيري در وقوع حادثه نداشته باشد. در اين صورت نه فقط وجوهي كه ‌بيمه‌گذار پرداخته است قابل استرداد نيست بلكه ‌بيمه‌گر مي‌تواند مانده ‌حق‌بيمه را نيز مطالبه نمايد.

۲-۱۰- اگر خودداري از اظهار مطالبي يا اظهارات خلاف واقع از روي عمد نباشد عقد بيمه باطل نمي‌شود. در اين صورت هرگاه مطلب اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود ‌بيمه‌گر حق دارد يا اضافه ‌حق‌بيمه را از ‌بيمه‌گذار در صورت رضايت او دريافت داشته قرارداد را ابقا كند و يا قرارداد بيمه را فسخ كند. در صورت فسخ، ‌بيمه‌گر بايد مراتب را به موجب اظهارنامه يا نامه سفارشي دو قبضه به ‌بيمه‌گذار اطلاع دهد. اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به ‌بيمه‌گذار شروع مي‌شود و ‌بيمه‌گر بايد اضافه ‌حق‌بيمه دريافتي تا تاريخ فسخ را به ‌بيمه‌گذار مسترد دارد. در صورتي كه مطلب اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بيمه پرداختي و وجهي كه بايستي در صورت اظهار خطر به طور كامل و واقع پرداخت شده باشد تقليل خواهد يافت.

ماده ۱۱- تغيير مالكيت

در صورتي كه فروشنده يا خريدار در قرارداد تغيير يابد مراتب مي‌بايستي در اسرع وقت به اطلاع ‌بيمه‌گر برسد و در هر حال انتقال حقوق و تعهدات ناشي از قرارداد بيمه به انتقال گيرنده منوط به موافقت كتبي ‌بيمه‌گر خواهد بود.

ماده ۱۲- تشديد خطر

هرگاه ‌بيمه‌گذار در نتيجه عمل خود خطري را كه به مناسبت آن عقد بيمه منعقد شده است تشديد كند يا يكي از كيفيات يا وضعيت موضوع بيمه را به طوري تغيير دهد كه اگر وضعيت مزبور قبل از قرارداد موجود بود ‌بيمه‌گر حاضر براي انعقاد قرارداد با شرايط مذكور در قرارداد نمي‌گشت بايد ‌بيمه‌گر را بلافاصله از آن مطلع كند اگر تشديد خطر در نتيجه عمل ‌بيمه‌گذار نباشد مشاراليه بايد مراتب را در ظرف ده روز از تاريخ اطلاع خود رسماً به ‌بيمه‌گر اعلام كند. در هر دو مورد مذكور فوق ‌بيمه‌گر حق دارد اضافه ‌حق‌بيمه را معين نموده به ‌بيمه‌گذار پيشنهاد كند و در صورتي كه ‌بيمه‌گذار حاضر به قبول و پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ كند و اگر تشديد خطر يا تغيير وضعيت موضوع بيمه در نتيجه عمل خود ‌بيمه‌گذار باشد خسارات وارده را نيز از مجراي محاكم عمومي از او مطالبه كند. در صورتي كه ‌بيمه‌گر پس از اطلاع از تشديد خطر به نحوي از انحا رضايت به بقاي قرارداد داده باشد مثل آنكه اقساطي از وجه بيمه را پس از اطلاع از مراتب از ‌بيمه‌گذار قبول كرده يا خسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد ديگر نمي‌تواند به مراتب مذكور استناد كند. وصول اقساط ‌حق‌بيمه بعد از اطلاع از تشديد خطر يا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه دليل بر رضايت ‌بيمه‌گر به بقا قرارداد مي‌باشد.

ماده ۱۳- اصل بيمه مضاعف

اگرتمام يا قسمتي از خطرات تحت پوشش اين ‌بيمه‌نامه به موجب قرارداد ديگري و براي همان خطر و مدت نزد ‌بيمه‌گر ديگري بيمه شده باشد ‌بيمه‌گذار ملزم است مراتب را بدون تأخير و با ذكر نام ‌بيمه‌گر و مبلغ بيمه‌شده به اطلاع ‌بيمه‌گر برساند. در اين صورت مسؤوليت ‌بيمه‌گر به تناسب مبلغي كه خود بيمه كرده با مجموع مبالغ بيمه‌شده مي‌باشد مگر آن كه در شرايط خصوصي به نحو ديگري توافق شده باشد.

ماده ۱۴- آخرين نشاني

كليه مكاتبات بايستي با پست سفارشي به آخرين نشاني اعلام شده از سوي ‌بيمه‌گر و ‌بيمه‌گذار ارسال گردد.

فصل سوم  استثنائات و ساير مقررات

ماده ۱۵- استثنائات

موارد زير در تعهد ‌بيمه‌گر نمي‌باشد:

۱-۱۵- عدم اجراي قرارداد فروش و يا يكي از شرايط آن به وسيله ‌بيمه‌گذار يا نمايندگان و يا شركاي وي مگر اينكه عدم اجراي آن بنا به تصميم دولت و يا دستور ‌بيمه‌گر باشد كه در اين صورت نيز، تعهد ‌بيمه‌گر فقط به ميزان ارزش كالاي صادره يا خدمات انجام شده مي‌باشد.

۲-۱۵- عدم انجام وظايفي كه طبق مقررات صادرات و واردات ايران به عهده ‌بيمه‌گذار محول بوده است.

۳-۱۵- عمد ‌بيمه‌گذار يا نمايندگان و يا كارگزاران وي كه به طور مستقيم و يا غير مستقيم موجب بروز خسارت شده باشند.

۴-۱۵- خسارات ناشي از عدم دريافت مجوز ورود كالا و انتقال قيمت آن و رعايت ساير مقررات و تشريفات لازم .

۵-۱۵- قراردادي كه طبق آن كالا بايد به كشوري غير از كشور خريدار صادر شود و يا قيمت كالا از كشوري غير از كشور خريدار دريافت شود مگر اينكه موافقت قبلي ‌بيمه‌گر جلب شده باشد.

۶-۱۵- قراردادي كه به موجب آن اجازه ورود كالا به كشور خريدار و يا دريافت قيمت آن مشروط به ورود كالاي ديگر از ساير كشورها شده باشد.

۷-۱۵- قراردادهايي كه مدت پرداخت قيمت كالاي موضوع آن بيش از ۱۸۰ روز از تاريخ حمل كالا باشد مگر اينكه موافقت قبلي ‌بيمه‌گر اخذ شده باشد.

۸-۱۵- خسارت وارد به كالاي فروخته شده در صورتي كه حين حمل خسارت ببيند يا از بين برود، ‌بيمه‌گرتعهدي درجبران خسارت وارده به كالا و يا عدم پرداخت بهاي آن توسط خريدار نخواهد داشت.

۹-۱۵- قرارداد منعقده با خريداري كه با ‌بيمه‌گذار منافع مشترك داشته باشد مگر با موافقت كتبي ‌بيمه‌گر.

۱۰-۱۵- نوسانات نرخ ارز مگر آن كه خلاف آن شرط شده باشد.

۱۱-۱۵- خسارات ناشي از عدم تطبيق كالاي ارسالي با سفارش خريدار.

۱۲-۱۵- خسارات ناشي از عيب ذاتي كالا.

ماده ۱۶- اسقاط تعهد ‌بيمه‌گر

هرگونه اظهار و عمل خلاف از سوي ‌بيمه‌گذار يا نمايندگان وي كه به قصد گمراهي ‌بيمه‌گر صورت گيرد و همچنين عدم انجام هر يك از تعهدات مقرر در اين ‌بيمه‌نامه از طرف ‌بيمه‌گذار موجب اسقاط تعهدات ‌بيمه‌گر خواهد شد بدون اين كه اين امر تاثيري در تعهدات ‌بيمه‌گذار از جمله پرداخت ‌حق‌بيمه مقرر داشته باشد.

ماده ۱۷- مهلت اقامه دعوا

طرح هرگونه ادعاي خسارتي بعد از گذشت دو سال از زمان تحقق خسارت مسموع نخواهد بود.

ماده ۱۸ واگذاري حقوق

‌بيمه‌گذار حق انتقال حقوق و منافع ناشي از ‌بيمه‌نامه‌اي كه بنام اوصادر شده است را ندارد مگر با موافقت قبلي ‌بيمه‌گر.

ماده ۱۹- اصل قائم‌مقامي

كليه حقوق ‌بيمه‌گذار عليه اشخاص ثالث به لحاظ تقصير يا مسؤوليت اشخاص مذكور در ايجاد حادثه تا ميزان خسارت پرداخت شده به ‌بيمه‌گر منتقل مي‌گردد.

ماده ۲۰- حل اختلاف

در صورتي كه بين ‌بيمه‌گر و ‌بيمه‌گذار درباره اين ‌بيمه‌نامه اختلافي بروز كند كه از طريق مسالمت آميز و يا ارجاع امر به كارشناس واحد مرضي‌الطرفين فيصله نيابد حل اختلاف به هيأتي از كارشناسان كه به ترتيب زير تعيين مي‌شوند ارجاع مي‌شود.

۱-۲۰- هر يك از طرفين يك نفر كارشناس تعيين و كتباً به طرف ديگر معرفي مي‌كند كارشناسان مزبور كارشناس ديگري را به عنوان سركارشناس تعيين خواهند كرد.

۲-۲۰- رأي هيأت كارشناسي با اكثريت آرا معتبر و لازم الاجرا است و قبل از صدور رأي كارشناسي هيچ دعوايي در خصوص ‌بيمه‌نامه در مراجع قضايي قابل طرح نمي‌باشد.

۳-۲۰- در صورتي كه هر يك از طرفين در مدت سي روز داور خود را تعيين ننمايد و يا داوران در انتخاب سرداور به توافق نرسند طرفين حق مراجعه به مقامات ذيصلاح را خواهند داشت.

۴-۲۰- هر يك از طرفين پرداخت حق‌الزحمه كارشناس اختصاصي خود و نيمي از حق‌الزحمه سركارشناس را به عهده دارد.

ب  تعرفه (۲۵/۲/۸۶۱/۳۴)

ماده ۱- در مواردي كه خريدار يا ضامن، بانك مركزي يا وزارت دارايي كشور خريدار باشد حداقل نرخ بيمه اعتبار صادرات كالا با رعايت دوره اعتبار مجاز انواع كالاها موضوع ماده ۷ اين آيين‌نامه و حداقل يك ماه به شرح جدول زير تعيين و محا‎‏ًٌٍَُسبه مي‌گردد:

گروه ريسك

نرخ به درصد

۱

۳/۰ + (دوره اعتبار) × ۰۱/۰

۲

۵/۰ + (دوره اعتبار) × ۰۱/۰

۳

۷/۰ + (دوره اعتبار) × ۰۲/۰

۴

۹/۰ + (دوره اعتبار) × ۰۳/۰

۵

۳/۱ + (دوره اعتبار) × ۰۴/۰

۶

      ۷/۱+ (دوره اعتبار) × ۰۵۷۵/۰

۷

۱/۲ + (دوره اعتبار) × ۰۸/۰

تبصره ۱- منظور از دوره اعتبار، فاصله زماني تاريخ حمل و تاريخ سررسيد پرداخت به ازاي هر ماه مي‌‌باشد.

تبصره ۲- در صورتي ‌كه دوره اعتبار بيش از ۲۳ ماه باشد به ازاي هر ماه مازاد۱۰ درصد اضافه نرخ منظور خواهد گرديد.

تبصره ۳- در مواردي ‌كه كالا طي چند مرحله حمل گردد، دوره اعتبار بر اساس ميانگين مدت دوره اعتبار در هر مرحله حمل محاسبه و تعيين خواهد شد.

تبصره ۴- در مواردي كه بهاي كالا به صورت قسطي پرداخت گردد، ‌حق‌بيمه هر قسط جداگانه محاسبه خواهد شد.

ماده ۲- در صورتي ‌كه سايردستگاه‌هاي دولتي به عنوان خريدار يا ضامن، متعهد پرداخت شوند، ۵ درصد اضافه نرخ منظور خواهدشد.

ماده ۳ در صورتي كه خريدار خصوصي با تضمين يك بانك، متعهد پرداخت شود(نظير اعتبار اسنادي L/C، ضمانت‌نامه بانكي، برات تضمين شده توسط بانك و يا ساير مواردي كه يك بانك متعهد پرداخت مي‌شود)۱۰ درصد اضافه نرخ منظور خواهد شد.

ماده ۴ در صورتي كه خريدار خصوصي بدون تضمين بانكي، متعهد پرداخت شود (نظير ابزار پرداخت حساب باز، وصولي‌هاي ساده و فاقد تضمين بانكي)۶۰ درصد اضافه نرخ منظور خواهد شد.

ماده ۵- نرخ‌هاي مذكور در جدول ذيل ماده يك  با لحاظ حداقل  ۱۰ درصد فرانشيز براي خطرات سياسي و ۱۵ درصد براي خطرات غير سياسي مي‌باشد.

ماده ۶- طبقه‌بندي كشورها بر حسب خطرات موضوع بيمه صادرات كالا بر اساس طبقه‌بندي متداول مراجع صالحه بين‌المللي و به شرح جدول پيوست تعيين مي‌گردد. بيمه مركزي ايران مي‌تواند با توجه به تغيير شرايط سياسي و اقتصادي بين‌المللي طبقه‌بندي جديد كشورها را در صورت لزوم اعلام نمايد.

ماده ۷ دوره اعتبار مجاز بر حسب نوع كالا به شرح زير تعيين مي‌شود.

رديف

انواع كالا

طول دوره اعتبار مجاز

۱

مواد خام

۶ ماه

۲

كالاهاي مصرفي

۶ ماه

۳

كالاهاي مصرفي بادوام

۲ سال

۴

كالاهاي واسطه‌اي

۲ سال

۵

كالاهاي شبه سرمايه‌اي

۴ سال

۶

كالاهاي سرمايه‌اي

۵ سال يا بيشتر

۷

ماشين‌آلات كامل

۵ سال يا بيشتر

ج- مؤسسات بيمه مي‌توانند در موارد خاص با موافقت بيمه مركزي ايران به موجب شرايط خصوصي حدود تعهدات خود را تغيير داده و يا نرخ ديگري را مورد عمل قرار دهند.

د- مؤسسات بيمه مي‌توانند پس از اخذ موافقت بيمه مركزي ايران در خصوص شرايط و نرخ، نسبت به صدور بيمه‌نامه صادرات خدمات اقدام نمايند.

 

جدول پيوست ‌آيين‌نامه شماره ۳۴

طبقه‌بندي ريسك سياسي و اقتصادي كشورها

طبقه ريسك

كد

نام كشور

طبقه ريسك

كد

نام كشور

۶

SWZ

سوازيلند

۰

USA

ايالات متحده

۰

SWE

سوئد

۰

AUT

اتريش

۰

CHE

سوئيس

۷

ETH

اتيوپي

۷

SDN

سودان

۵

AZA

آذربايجان

۷

SUR

سورينام

۵

JOR

اردن

۷

SYR

سوريه

۷

ARG

آرژانتين

۷

SOM

سومالي

۶

ARM

ارمنستان

۷

SLE

سيرالئون

۵

URY

اروگوئه

۷

SYC

سيشل

-

ERI

اريتره

۲

CHL

شيلي

۷

UZB

ازبكستان

۷

IRQ

عراق

۰

ESP

اسپانيا

۲

SAI

عربستان سعودي

۰

AUS

استراليا

۲

OMN

عمان

۰

SVN

اسلوواكي

۶

GHA

غنا

۲

EST

استوني

۳

RUS

فدراسيون روسيه

۰

SVN

اسلووني

-

MNE

صربستان و مونته

۳

ZAF

آفريقاي جنوبي

۰

FRA

فرانسه

۷

AFG

افغانستان

۰

FIN

فنلاند

۷

ECU

اكوادور

-

FJI

فيجي

۶

ALB

آلباني

۵

PHL

فيليپين

۳

DZA

الجزاير

۲

CYP

قبرس

۴

SLV

السالوادور

۷

KGZ

قرقيزستان

۰

DEU

آلمان

۴

KAZ

قزاقستان

۲

ARE

امارات متحده عربي

۲

QAT

قطر

۷

ATG

آنتيگ و باربادو

۳

CRI

كاستاريكا

۴

ABW

آروبا

-

NCL

كالدونياي جديد

۵

IDN

اندونزي

۷

KHM

كامبوج

۰

GBR

انگلستان

۷

CMR

كامرون

۷

AGO

آنگولا

۰

CAN

كانادا

۵

UKR

اوكراين

-

KIR

كروواسي

۷

UGA

اوگاندا

۰

KOR

كره جنوبي

۰

ITA

ايتاليا

۷

PRK

كره شمالي

۰

IRL

ايرلند

۴

COL

كلمبيا

۰

ISL

ايسلند

۶

KEN

كنيا

-

BRB

باربادوس

۷

CUB

كوبا

۳

BHS

باهاما

-

COM

كومور

۲

BHR

بحرين

  

۲

KWT

كويت

۴

BRA

برزيل

۶

CPV

كيپ ورده

-

BMU

برمودا

۶

GAB

گابن

۲

BRN

برونئي

۷

GMB

گامبيا

-

BDI

بروندي

-

GRD

گرانادا

۷

BLR

بلاروس

۶

GEO

گرجستان

۰

BEL

بلژيك

-

GRL

گرينلند

۳

BGR

بلغارستان

۵

GTM

گوآتمالا

۷

BLZ

بليز

-

GUM

گوام

۶

BGD

بنگلادش

۷

GUY

گويان

۷

BEN

بنين

۷

GIN

گينه

-

BTN

بوتان

۷

GNQ

گينه استوايي

۲

BWA

بوتسوانا

۷

GNB

گينه بيسائو

۷

BFA

بوركينافاسو

۵

PNG

گينه پاپوا

۷

BIH

بوسني و هرزگوين

۲

LTU

لتوني

۷

BOL

بوليوي

۷

LAO

لائوس

۶

PRY

پاراگوئه

۷

LBN

لبنان

۶

PAK

پاكستان

۶

LSO

لستو

-

PLW

پالائو

۰

LUX

لوگزامبورگ

۴

PAN

پاناما

۲

POL

لهستان

-

PYF

پلي نزي فرانسه

۷

LBR

ليبريا

۰

PRT

پرتغال

۶

BLY

ليبي

-

PRI

پرتوريكو

۲

LTU

ليتواني

۴

PER

پرو

-

LIE

ليختن اشتاين

۷

TJK

تاجيكستان

۷

MDG

ماداگاسكار

۶

TZA

تانزانيا

۳

MUS

موريس

۳

THA

تايلند

۲

MAC

ماكائو

۷

TKM

تركمنستان

۷

MWI

مالاوي

۵

TUR

تركيه

۲

MLT

مالت

۲

TTO

ترينيداد و توباگو

۵

MDV

مالديو

۷

TJO

توگو

۲

MYS

مالزي

-

TON

تونگا

۶

MLI

مالي

۳

TUN

تونس

۳

HUN

مجارستان

۶

JAM

جامائيكا

۳

MAR

مراكش

-

CYM

جزاير كايمان

۴

EGY

مصر

-

SLB

جزايرسليمان

۷

MNG

مغولستان

-

VIR

جزايرويرجين

۵

MKD

مقدونيه

۷

CAF

افريقاي مركزي

۲

MEX

مكزيك

۱

CZE

چك

۷

MRT

موريتاني

۵

DOM

دمنيكن

۶

MOZ

موزامبيك

۷

COD

كنگو

  

۵

MDV

مولداوي

۷

COG

جمهوري كنگو

۷

MMR

ميانمار

۷

TCD

چاد

-

FSM

ميكرونزي

۲

CHN

چين

۳

NAM

ناميبيا

۰

DNK

دانمارك

۷

NPL

نپال

-

DMA

 دمنيكا

۰

NOR

نروژ

۷

RWA

روآندا

۷

NER

نيجر

۳

ROU

روماني

۷

NGA

نيجريه

۶

ZMB

زامبيا

۷

NIC

نيكاراگوئه

۷

ZWE

زيمبابوه

۰

NZL

نيوزلند

۰

JPN

ژاپن

۶

VEN

ونزوئلا

۷

CIV

ساحل عاج

-

VUT

وانواتو

۷

STP

سائوتومه وپرينسيپل

۴

VNM

ويتنام

-

WSM

ساموآ

۷

HTI

هائيتي

-

SMR

سان مارينو

۰

NLD

هلند

۵

LKA

سريلانكا

۷

HND

هندوراس

۷

KNA

سنت كيت و نوويس

۳

IND

هندوستان

-

LCA

سنت لوسيا

۱

HKG

هنگ كنگ

۵

VCT

سنت وينسنت و گرنا

۶

YEM

يمن

۰

SGP

سنگاپور

۰

GRC

يونان

۶

SEN

سنگال