آيين نامه كارمزد نمايندگي و دلالي رسمي بيمه (شماره ۸۳)

(آيين‌نامه شماره ۸۳)

كارمزد نمايندگي و دلالي رسمي بيمه

مصوب ۲۴/۲/۹۲

شوراي‌عالي بيمه در اجراي ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري در جلسه مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۲ آيين‌نامه كارمزد نمايندگي و دلالي رسمي بيمه را مشتمل بر ۱۶ ماده و ۶ تبصره به شرح ذيل تصويب نمود:

فصل اول : كارمزد بيمه‌هاي غيرزندگي

ماده ۱- حداكثر كارمزد قابل پرداخت از طرف مؤسسات بيمه در انواع بيمه غيرزندگي براي معاملات بيمه‌اي كه توسط نمايندگان و دلالان رسمي بيمه انجام مي‌گيرد بر اساس درصدي از حق‌بيمه پرداخت‌شده بشرح زير است:

 

درصد كارمزد نمايندة حقيقي

درصد كارمزد شركت نمايندگي

الف- بيمة آتش‌سوزي:

۱- منازل مسكوني

 

۲۵

 

۲۹

۲- خطرات صنعتي موضوع جداول ضميمه شماره يك آيين‌نامه‌‌ شماره ۲۵ شوراي عالي بيمه

۱۰

۱۲

۳- خطرات غيرصنعتي موضوع جداول ضميمه شماره دو آيين‌نامه‌‌ شماره ۲۵ شوراي عالي بيمه

۱۵

۱۷

تبصره بند الف- ميزان كارمزد مربوط به كالاهاي نامبرده در جداول ضميمة شماره ۳، ۴ و ۵ آيين‌نامه‌‌ شماره ۲۵ مصوب شوراي عالي بيمه بسته به مورد، معادل اقلام مندرج در بندهاي ۲ و ۳ فوق ميباشد و در مورد كارمزد خطرات تبعي بندهاي ۲ و ۳ فوق حسب مورد ۵/۲ درصد افزوده مي‌گردد.

 

درصد كارمزد

نمايندة حقيقي

درصد كارمزد

شركت نمايندگي

ب- بيمه باربري:

۱- كالاهاي وارداتي

 

۱۰

 

۱۲

۱- كالاهاي داخلي و صادراتي

۱۵

۱۷

۳- باربري به نفع بانك

۵

۶

تبصره بند ب- در مواردي كه بيمه‌نامه باربري بوسيله بانك افتتاح‌كننده اعتبار تمديد ميگردد شركت بيمه ميتواند ۵۰ درصد ازكارمزد حق‌بيمه بيمه‌نامه تمديدي را به بانك و مابه‌التفاوت آن را حسب مورد به نماينده يا دلال رسمي بيمه پرداخت كند.

 

درصد كارمزد

نمايندة حقيقي

درصد كارمزد

شركت نمايندگي

ج- بيمه بدنه وسائط نقليه موتوري:

۱- وسائط نقليه سواري

۱۰

۱۲

۲- باركش

۷

۹

۳- اتوبوس- ميني بوس

۶

۸

 

 

درصد كارمزد

نمايندة حقيقي

درصد كارمزد

شركت نمايندگي

د- بيمه مسؤوليت:

۱- مسؤوليت مدني شخص ثالث اجباري و مازاد اختياري و حوادث راننده

۴

۵

۲- ساير انواع مسؤوليت (بجز مسؤوليت كشتي و هواپيما)

۲۵

۲۹

 

 

درصد كارمزد

نمايندة حقيقي

درصد كارمزد

شركت نمايندگي

هـ- بيمه حوادث شخصي و درماني:

۱- حوادث انفرادي

۲۸

۳۲

۲- حوادث گروهي

۲۵

۲۹

۳- درمان انفرادي

۱۵

۱۷

۴- درمان گروهي

۱۰

۱۲

 

 

درصد كارمزد

نمايندة حقيقي

درصد كارمزد

شركت نمايندگي

و- ساير انواع بيمه:

۱- پول در صندوق و گردش

۱۵

۱۷

۲- صداقت و امانت

۱۷

۲۰

۳- تمام خطر مقاطعه‌كاري، تمام خطر نصب و شكست ماشين‌آلات

۱۰

۱۲

۴- عدم‌النفع (بصورت مستقل)

۱۵

۱۷

۵- بدنه و مسؤوليت كشتي و هواپيما

۳

۵/۳

۶- دام و طيور و پرورش زنبور عسل و آبزيان

۲۰

۲۳

۷- اكتشاف و استخراج نفت و گاز

۵

۶

۸-  دزدي با شكست حرز (بصورت مستقل)

۱۰

۱۲

۹- شكست شيشه (بصورت مستقل)

۱۰

۱۲

۱۰- مرهونات به نفع بانك

۵

۶

ماده ۲- مبناي پرداخت كارمزدهاي موضوع اين آيين‌نامه‌‌ حق‌بيمه پرداخت‌شده مي‌باشد. در صورتي كه به هر علت ميزان حق‌بيمه بيمه‌نامه افزايش يا كاهش يابد به همان نسبت كارمزد نيز افزايش يا كاهش خواهد يافت.

ماده ۳- حداكثر كارمزد قابل پرداخت به دلالان رسمي بيمه كه به صورت شخص حقوقي فعاليت مي‌كنند معادل صددرصد كارمزد نماينده حقوقي و حداكثر كارمزد قابل پرداخت به دلالان رسمي بيمه كه به صورت شخص حقيقي فعاليت مي‌كنند معادل صددرصد كارمزد نماينده حقيقي مقرر در ماده ۱ اين آئين‌نامه مي‌باشد.

ماده ۴- چنانچه مؤسسات بيمه ميزان كارمزد قابل پرداخت به نمايندگان و دلالان رسمي ‌را در قرارداد فيمابين قيد ننمايند كارمزد قابل پرداخت معادل حداكثر يادشده در اين آيين‌نامه‌‌ خواهد بود.

ماده ۵- مؤسسات بيمه مي‌توانند به شرط صدور بيمه‌نامه توسط نماينده، علاوه بر كارمزد مقرر در اين آيين‌نامه‌‌ هزينه صدور به ميزان حداكثر ۵ درصد پرداخت نمايند.

تبصره- هزينه صدور قابل پرداخت براي رشته بيمه مسؤوليت شخص ثالث اجباري و مازاد اختياري آن و حوادث راننده حداكثر معادل ۴ درصد مي‌باشد.

ماده ۶- مؤسسات بيمه مي‌توانند نمايندگان و دلالان رسمي بيمه را در سود حاصل از پرتفوي آنها بشرح زير مشاركت دهند:

۱-    بيمه بدنه وسائط نقليه موتوري مندرج در بند "ج" از ماده يك اين آيين‌نامه‌‌.

۲-    ساير انواع بيمه مسؤوليت موضوع رديف ۲ بند "د" از ماده يك اين آيين‌نامه‌‌.

۳-    بيمه حوادث انفرادي و بيمه درمان انفرادي موضوع رديف‌هاي ۱ و ۳ بند "هـ" از ماده يك اين آيين‌نامه.‌‌

۴-   بيمه پول در صندوق و گردش، صداقت و امانت و شكست شيشه موضوع رديف‌هاي ۱ ، ۲ و ۹ بند "و" از ماده يك اين آيين‌نامه‌‌.

سود قابل پرداخت نبايد از ۱۵ درصد كارمزد پرداختي به نماينده و دلال رسمي بيمه بابت عمليات بيمه هر سال وي بيشتر شود.

ماده ۷- مؤسسات بيمه مكلفند نسبت به مواردي كه در اين آيين‌نامه‌‌ كارمزدي براي آن پيش‌بيني نگرديده است قبل از پرداخت كارمزد، موافقت بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران را جلب نمايند.

ماده ۸- حداكثر مبالغ پرداختي تحت عناوين كارمزد و يا ساير هزينه‌هاي پيش‌بيني شده در اين آيين‌نامه‌‌، نمي‌تواند از ۳۵ درصد حق‌بيمه تجاوز نمايد.

تبصره ۱- پرداخت هرگونه كارمزدي بيش از ميزان مذكور در اين آيين‌نامه‌‌ غيرمجاز و ممنوع مي‌باشد.

تبصره ۲- مؤسسات بيمه مجاز به پرداخت كارمزد بجز به نمايندگان و دلالان رسمي بيمه نمي‌باشند.

ماده ۹- تخفيف در ميزان حق‌بيمه خواه در مورد بيمه‌هايي كه مستقيماً و بدون دخالت دلالان رسمي بيمه يا نماينده بيمه انجام مي‌شود و خواه در مورد بيمه‌هايي كه با دخالت آنان انجام مي‌شود به هر صورت ممنوع است.

تبصره- تخفيف در نرخ حق‌بيمه در موردي كه تعرفه مربوط آن را مجاز دانسته است مشمول اين ماده نخواهد بود.

فصل دوم : كارمزد بيمه‌هاي زندگي

ماده ۱۰- كارمزد قابل پرداخت براي تحصيل انواع مختلف بيمه‌هاي زندگي به شرح زير تعيين مي‌شود:

الف- براي بيمه‌هاي خطر فوت ساده زماني انفرادي با حق‌بيمه سالانه، حداكثر ۲۵ درصد حق‌بيمه وصولي.

ب- براي بيمه‌هاي خطر فوت ساده زماني جمعي با حق‌بيمه سالانه، حداكثر ۱۰ درصد حق‌بيمه وصولي.

ج- براي ساير انواع بيمه‌هاي زندگي با حق‌بيمه سالانه حداكثر ۷۵ درصد حق‌بيمه سال اول مشروط بر اين كه از ۳۰ درهزار سرمايه تجاوز نكند. ۴۰ درصد اين كارمزد پس از وصول حق‌بيمه سال اول و در سال‌هاي دوم تا پنجم هر سال ۱۵ درصد كارمزد پس از وصول حق‌بيمه‌هاي مربوطه قابل پرداخت است.

د- براي ساير انواع بيمه‌هاي زندگي با حق‌بيمه يكجا، حداكثر ۲ درصد حق‌بيمه.

ماده ۱۱- حداكثر كارمزد قابل پرداخت به نمايندگان بيمه و دلالان رسمي بيمه معادل صددرصد كارمزد مقرر در ماده ۱۰ اين آئين‌نامه و اصلاحات آن مي‌باشد.

ماده ۱۲- مؤسسات بيمه مي‌توانند جز در موارد بيمه‌هاي با حق‌بيمه يكجا حداكثر ۳ درصد حق‌بيمه را بابت هزينه وصول حق‌بيمه به نمايندگان بيمه و يا دلالان رسمي بيمه و يا مأمورين وصول پرداخت نمايند.

ماده ۱۳- در صورتي كه كارمزد پرداختي به نمايندگان يا دلالان رسمي بيمه در مورد يك يا چند بيمه‌نامه كمتر از ميزان كارمزد پيش‌بيني شده در ماده ۱۰ باشد مؤسسه بيمه مي‌تواند از محل مابه التفاوت آن بعنوان كارمزد تشويقي به نمايندگان خود يا دلالان رسمي بيمه به تناسب اهميت بيمه‌هايي كه تحصيل كرده اند پرداخت نمايد. در هر حال جمع كارمزد و كارمزد تشويقي دريافتي نمايندگان و دلالان رسمي بيمه نمي‌تواند از ميزان مقرر در مواد ۱۰ و ۱۱ تجاوز كند.

فصل سوم : ساير مقررات

ماده ۱۴- شركت‌هاي بيمه موظف‌اند هزينه صدور و كارمزد نمايندگان بيمه و دلالان رسمي بيمه را با رعايت نصاب‌هاي زير محاسبه و پرداخت نمايند:

الف- كارمزد هر بيمه‌نامه با توجه به مقدار حق‌بيمه و طبقه‌بندي زير:

۱-    تا دو هزار و پانصد ميليون ريال حق‌بيمه، حداكثر صددرصد كارمزد مصوب.

۲- بيش از دو هزار و پانصد ميليون ريال تا پنج هزار ميليون ريال حق‌بيمه، حداكثر پنجاه درصد كارمزد مصوب نسبت به حق‌بيمه مازاد.

۳-    بيش از پنج هزار ميليون ريال تا ده هزار ميليون ريال حق‌بيمه، حداكثر بيست و پنج درصد كارمزد مصوب نسبت به حق‌بيمه مازاد.

۴-    بيش از ده هزار ميليون ريال حق‌بيمه، حداكثر ده درصد كارمزد مصوب نسبت به حق‌بيمه مازاد.

بهزينه صدور هر بيمه‌نامه با توجه به مقدار حق‌بيمه و طبقه‌بندي زير:

۱-    تا پانصد ميليون ريال حق‌بيمه حداكثر صد درصد هزينه صدور مصوب.

۲- بيش از پانصد ميليون ريال تا دو هزار و پانصد ميليون ريال حق‌بيمه حداكثر بيست و پنج درصد هزينه صدور مصوب نسبت به حق‌بيمه مازاد.

۳- بيش از دو هزار و پانصد ميليون ريال تا پنج هزار ميليون ريال حق‌بيمه حداكثر ده  درصد هزينه صدور مصوب نسبت به حق بيمه مازاد.

۴-    بيش از پنج هزار ميليون ريال حق‌بيمه، حداكثر پنج درصد هزينه صدور مصوب نسبت به حق‌بيمه مازاد.

ج- چنانچه مدت پوشش بيمه‌اي در بيمه‌نامه‌هايي كه عرفاً به صورت سالانه صادر مي‌شود كمتر از يكسال باشد كارمزد و يا هزينه صدور بايد براساس حق‌بيمه ساليانه و با رعايت بندهاي الف و ب فوق به ترتيب زيرمحاسبه و پرداخت شود:

                      حق‌بيمه كوتاه مدت× (حق‌بيمه ساليانه/كارمزد ساليانه)

ماده ۱۵- مؤسسات بيمه مجازند براي بيمه‌نامه‌هاي مربوط به دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري، دستگاه‌هاي موضوع مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومي كشور، نيروهاي نظامي و انتظامي، قواي مقننه و قضائيه و كليه دستگاه‌هايي كه به نحوي از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند حداكثر ۲۵ درصد كارمزد و هزينه صدور بر اساس طبقه‌بندي مندرج در بندهاي الف و ب ماده ۱۴ را بپردازند.

ماده ۱۶- اين آيين‌نامه از تاريخ ۱/۴/۱۳۹۲ لازم‌الاجرا است و جايگزين آيين‌نامه شماره ۲۹ (كارمزد نمايندگي بيمه) مصوب شوراي عالي بيمه و مكمل‌هاي بعدي آن خواهد شد.