آشنايي با وظايف و ساختار هيات و نحوه طرح شكايت در هيات

هيات رسيدگي به اختلافات نماينده و شركت بيمه

«هيات رسيدگي به اختلافات نماينده و شركت بيمه» به موجب ماده ۲۰ آيين نامه تنظيم امور نمايندگي بيمه (شماره ۷۵) به منظور رسيدگي به اختلافات نماينده و شركت بيمه در رابطه با مقررات آيين نامه ياد شده و قرارداد نمايندگي بيمه تشكيل مي شود و تصميمات متخذه آن پس از امضاي اعضاي هيئت (شامل نماينده بيمه مركزي ج.ا.ا ، نماينده منتخب سنديكاي بيمه گران ايران و نماينده منتخب انجمن‌هاي صنفي نمايندگان بيمه) به طرفين اختلاف اعلام مي شود. اين تصميمات براي طرفين قطعي و لازم الاجرا مي باشند.

حسب ماده ۸ «دستورالعمل نحوه تشكيل جلسات و اتخاذ تصميم هيات رسيدگي به اختلافات نماينده و شركت بيمه» كه مطابق آن «تقاضاي رسيدگي به اختلاف بايد مستند و در چارچوب تعيين شده از سوي دبيرخانه هيئت تنظيم شده باشد» شركتهاي بيمه و نمايندگان آنها مي توانند از طريق مراجعه به سامانه نظارت و هدايت الكترونيكي بيمه (سنهاب) و طي فرايند مربوطه نسبت به طرح شكايات خود اقدام نمايند.