دستورالعمل نحوه تشكيل جلسات هيات رسيدگي به اختلافات

دستورالعمل نحوه تشكيل جلسات و

اتخاذ تصميم هيئت رسيدگي به اختلافات نماينده و شركت بيمه

مقدمه توضيحي:

براساس ماده ۲۰ آيين نامه تنظيم امور نمايندگي بيمه و به منظور رسيدگي به اختلافات نماينده و شركت بيمه در رابطه با مقررات آيين نامه مذكور و قرارداد نمايندگي، هيأت رسيدگي به اختلافات نماينده و شركت بيمه، مركب از نماينده منتخب بيمه مركزي، نماينده منتخب سنديكاي بيمه‌گران ايران و نماينده منتخب انجمن‌هاي صنفي نمايندگان بيمه تشكيل شده است. هر يك از نمايندگان مذكور براي مدت دو سال انتخاب مي‌شوند و عزل يا تجديد انتخاب آنها بلامانع است. تصميمات هيأت به صورت مكتوب و مستدل با اكثريت آراء اتخاذ مي‌شود و پس از امضاي اعضاي هيأت، توسط بيمه مركزي به طرفين ابلاغ مي‌شود. اين تصميمات براي طرفين قطعي و لازم‌الاجراست.

هيأت عامل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران در اجراي تبصره ۳ ماده ۲۰ آيين نامه شماره ۷۵ مصوب شوراي عالي بيمه و رديف ۴ از بند ح  ماده ۳ آيين نامه شماره ۴۸ «دستورالعمل نحوه تشكيل جلسات و اتخاذ تصميم هيأت رسيدگي به اختلافات نماينده و شركت بيمه» را در جلسه مورخ  ۰۸/۰۴/۱۳۹۳ به شرح زير تصويب نمود :

دستورالعمل :

ماده ۱) احكام اعضاي هيئت توسط رئيس‌كل بيمه مركزي ج.ا. ايران صادر خواهد شد و رياست و مسئوليت اداره جلسات هيئت به عهده نماينده بيمه مركزي ج.ا. ايران خواهد بود.

تبصره: دبيرخانه هيئت در بيمه مركزي ج.ا. ايران مستقر بوده و وظايف زير را برعهده دارد :

۱. بررسي مدارك دريافتي از طرفين اختلاف و تشكيل و تكميل پرونده؛

۲. هماهنگي لازم براي تعيين زمان جلسات؛

۳. تهيه پيش‌نويس دعوت‌نامه‌ها؛

۴. تهيه صورت مذاكرات و پيش‌نويس تصميمات هيئت؛

۵. تهيه پيش‌نويس مكاتبات مربوط به دبيرخانه هيئت؛

۶. پاسخ‌گويي به مكاتبات و مراجعات مربوط به دبيرخانه هيئت؛

۷. تهيه گزارش عملكرد هيئت.

ماده ۲) سنديكاي بيمه‌گران ايران و انجمن‌هاي صنفي نمايندگان بيمه موظفند حداكثر ظرف مدت ۱۵ روز از اعلام بيمه مركزي، نسبت به انتخاب و معرفي ۲ نفر نماينده (يك نفر عضو اصلي و يك نفر عضو علي‌البدل) براي هر دوره اقدام نمايند. تا زمان معرفي نمايندگان جديد، نمايندگان قبلي به انجام وظايف خود در هيئت ادامه خواهند داد.

تبصره: تغيير نمايندگان سنديكاي بيمه‌گران ايران و انجمن‌هاي صنفي نمايندگان بيمه در طي دوره دو ساله نمايندگي مشروط به معرفي جانشين، بلامانع است.

ماده ۳) نماينده منتخب بيمه مركزي از بين مديران بيمه مركزي يا كارمندان شاغل در بيمه مركزي با ۱۵ سال سابقه كار بيمه‌اي يا فني يا دارا بودن مدرك كارشناسي در رشته بيمه يا ساير رشته‌هاي با گرايش بيمه، رشته‌هاي مالي، حسابداري، حقوقي، اقتصاد و مديريت انتخاب مي‌شوند.

ماده ۴) نمايندگان منتخب سنديكاي بيمه‌گران بايد شرايط زير را دارا باشند:

۱. شاغل در يكي از شركت‌هاي بيمه؛

۲. داشتن بيش از ۱۵ سال سابقه كار بيمه‌اي يا فني يا دارا بودن مدرك كارشناسي در رشته بيمه يا ساير رشته‌هاي با گرايش بيمه، رشته‌هاي مالي، حسابداري، حقوقي، اقتصاد و مديريت؛

۳. از يك شركت بيمه انتخاب نشوند.

ماده ۵) نمايندگان منتخب انجمن‌هاي صنفي نمايندگان بيمه بايد شرايط زير را دارا باشند:

۱. نماينده حقيقي يا مديرعامل شركت نمايندگي فعال باشند.

۲. داشتن بيش از ۱۵ سال سابقه فعاليت بيمه‌اي؛

۳. از بين نمايندگان يك شركت بيمه انتخاب نشوند.

ماده ۶) در پرونده‌اي كه به هر نحوي از انحاء هريك از اعضاي هيئت به طور مستقيم يا غيرمستقيم ذي‌نفع باشند، آن عضو نمي‌تواند در فرآيند رسيدگي و تصميم‌گيري مشاركت نمايد.

ماده ۷) جلسات هيئت با حضور سه عضو تشكيل خواهد شد. در غياب نماينده اصلي، عضو علي‌البدل در جلسه شركت خواهد كرد.

ماده ۸) تقاضاي رسيدگي به اختلاف بايد مستند و در چارچوب تعيين‌‌شده از سوي دبيرخانه هيئت تنظيم شده باشد.

ماده ۹) دبيرخانه هيئت موظف است؛ حداكثر ظرف مدت يك هفته پس از تكميل مدارك مورد نياز، تصوير تقاضاي رسيدگي را به همراه مدارك و مستندات مربوط براي طرف اختلاف ارسال كند. طرفين اختلاف موظف‌اند حداكثر ظرف مدت ۱۵ روز پاسخ مستند و مستدل خود را به دبيرخانه هيئت ارائه نمايند. عدم ارائه پاسخ به مكاتبات هيئت ظرف مهلت مقرر از سوي طرفين اختلاف، مانع از رسيدگي و اتخاذ تصميم هيئت نخواهد شد.

ماده ۱۰) حداكثر مدت رسيدگي به هر پرونده ۲ ماه از تاريخ تكميل مدارك مي‌باشد. اين مدت براي يك‌بار قابل تمديد خواهد بود.

ماده ۱۱) حسب تشخيص رئيس هيئت، طرفين اختلاف مي‌توانند در جلسه رسيدگي به پرونده شركت نمايند. عدم حضور هريك از طرفين، مانع از رسيدگي و اتخاذ تصميم نخواهد شد.

ماده ۱۲) طرف اختلاف مكلف است، حداكثر ظرف مدت ۳۰ روز از تاريخ ابلاغ تصميم هيئت، نسبت به اجراي آن اقدام و نتيجه را مستنداً طي نامه رسمي به دبيرخانه هيئت اعلام نمايد. در صورت عدم اجراي تصميم هيئت، بيمه مركزي ج.ا. ايران مي‌تواند حسب مورد، ضمانت‌هاي اجرايي مندرج در ماده ۲۶ آيين‌نامه شماره ۷۵ را اعمال نمايد.

ماده ۱۳) متقاضي (خواهان/شاكي) مي‌تواند قبل از اتخاذ تصميم هيئت، دعواي خود را استرداد و يا تقاضاي توقف در رسيدگي را به دبيرخانه هيئت ارائه كند. در اين صورت، پرونده از دستوركار هيئت خارج خواهد شد.

ماده ۱۴) مواردي كه در اين دستورالعمل پيش‌بيني نشده است، تابع آيين‌نامه تنظيم امور نمايندگي بيمه خواهد بود.

ماده ۱۵) اين دستورالعمل در ۱۵ ماده و ۲ تبصره در مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۳ به تصويب رسيد.