دستورالعمل آموزشي متقاضيان نمايندگي بيمه

دستورالعمل دوره‌هاي آموزشي متقاضيان نمايندگي بيمه

(موضوع تبصره ۱ و بند خ ماده ۵ آئين‌نامه شماره ۷۵ مصوب شوراي عالي بيمه)

الف- حداقل مدت آموزش نظري مورد نياز متقاضيان نمايندگي بيمه به شرح زير مي‌باشد. دارندگان حداقل مدرك كارشناسي در رشته‌هاي بيمه يا رشته‌هاي با گرايش بيمه، بدون نياز به طي دوره آموزشي.

۱- دارندگان حداقل مدرك كارشناسي در رشته‌هاي مرتبط با بيمه شامل اقتصاد، امور مالي، حسابداري، آمار، مديريت و حقوق فاقد يك سال سابقه كار فني و تخصصي بيمه‌، طي حداقل ۱۲۰ ساعت دوره آموزشي به شرح ستون مربوط در جدول شماره ۱ و دريافت گواهينامه نامه قبولي پايان دوره آموزشي.

۲- دارندگان حداقل مدرك كارشناسي در رشته‌هاي غير مرتبط با بيمه فاقد دوسال سابقه كار فني و تخصصي بيمه‌، طي حداقل۱۴۰ ساعت دوره آموزشي به شرح ستون مربوط در جدول شماره ۱ و دريافت گواهينامه نامه قبولي پايان دوره آموزشي.

۳- دارندگان مدرك ديپلم و يا فوق ديپلم فاقد سه سال سابقه كار فني و تخصصي بيمه‌، طي حداقل ۱۶۰ ساعت دوره آموزشي به شرح ستون مربوط در جدول شماره۱ و دريافت گواهينامه نامه قبولي پايان دوره آموزشي.

ب- برگزاري دوره‌هاي آموزشي موضوع اين دستورالعمل طبق عناوين دوره و طرح ‌درس‌هاي پيوست توسط شركتهاي بيمه و پژوهشكده بيمه منوط به داشتن شرايط و امكانات لازم با نظارت بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران بلامانع است.

ج- برگزاري دوره‌هاي آموزشي موضوع اين دستورالعمل توسط مؤسسات آموزشي اعم از مؤسسات آموزشي وابسته به شركت‌هاي بيمه يا ديگر مؤسسات آموزشي، منوط به اخذ مجوز از بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.

د-كليه متقاضيان نمايندگي بيمه، ملزم به گذراندن دوره كارآموزي به مدت ۱۵ روز اداري در شركت بيمه ذي‌ربط مي‌باشند.

 

جدول شماره ۱. عناوين دوره‌هاي آموزشي

رديف

نوع دوره

عنوان دوره

مشمولين بند۲-الف

مشولين بند۳-الف

مشمولين بند۴-لف

پيش‌نياز

مدت (ساعت)

۱

عمومي

آئين نگارش و مكاتبات اداري

۴

۴

۸

ندارد

۲

اخلاق حرفه‌اي و مشتري مداري

۴

۴

۴

ندارد

۳

آشنايي با قوانين و مقررات عمومي

(قانون كار، تأمين اجتماعي، مالياتي و تجارت)

۸

۸

۸

ندارد

۴

پايه

 

اصول بيمه

۰

۸

۸

ندارد

۵

بازاريابي بيمه

۶

۶

۸

ندارد

۶

حقوق بيمه

۶

۶

۸

اصول بيمه

۷

مديريت ريسك

۰

۸

۸

اصول بيمه

۸

سازمان و مديريت شركتهاي بيمه

۶

۸

۸

اصول بيمه

۹

حسابداري شركتهاي بيمه و مقررات مالي مربوط

۶

۸

۸

ندارد

۱۰

تخصصي

بيمه‌‌هاي عمر و مقررات مربوط

۶

۶

۶

اصول بيمه

۱۱

بيمه‌هاي حوادث و مقررات مربوط

۶

۶

۶

اصول بيمه

۱۲

بيمه‌‌هاي درمان و مقررات مربوط

۶

۶

۶

اصول بيمه

۱۳

بيمه‌هاي آتش‌سوزي و مقررات مربوط

۸

۸

۸

اصول بيمه

۱۴

بيمه‌هاي باربري و مقررات مربوط

۸

۸

۸

اصول بيمه

۱۵

بيمه شخص ثالث و قوانين مربوط

۸

۸

۸

اصول بيمه

۱۶

بيمه بدنه و مقررات مربوط

۸

۸

۸

اصول بيمه

۱۷

بيمه‌هاي مسئوليت و زيانهاي پولي و مقررات مربوط

۶

۶

۶

اصول بيمه

۱۸

بيمه‌هاي مهندسي و مقررات مربوط

۶

۶

۶

اصول بيمه

۱۹

كاربردي

آشنائي با قوانين و مقررات بيمه هاي بازرگاني

۴

۴

۸

اصول بيمه دوره‌هاي تخصصي

۲۰

آشنائي با آئين‌نامه‌ها و مصوبات شوراي عالي بيمه

۴

۴

۸

اصول بيمه دوره‌هاي تخصصي

۲۱

مقررات نمايندگي بيمه

۴

۴

۸

اصول بيمه دوره‌هاي تخصصي

۲۲

آشنايي با نرم افزارهاي كاربردي شركت بيمه

۶

۶

۶

اصول بيمه دوره‌هاي تخصصي

جمع

۱۲۰

۱۴۰

۱۶۰

 

 

 

طرح درس آئين نگارش و مكاتبات اداري

ويژه دوره آموزشي و توجيهي متقاضيان نمايندگي بيمه فاقد سابقه‌كار

شماره: ۱

هدف درس: كسب توانائي نگارش صحيح، انجام انواع مكاتبات اداري و گزارش دهي براي انجام وظايف نمايندگي بيمه

سرفصل‌هاي درس:

مباني آئين نگارش و مكاتبات اداري

اهميت و نقش مكاتبات اداري

انواع نامه هاي اداري و ضوابط مورد عمل در تنظيم آنها

مراحل تهيه نامه هاي اداري

آئين نگارش

ويژگيهاي يك نوشته خوب

اصول و قواعد گزارش نويسي

پيشنياز : ندارد

 

طرح درس اخلاق حرفه‌اي و مشتري مداري

ويژه دوره آموزشي و توجيهي متقاضيان نمايندگي بيمه فاقد سابقه‌كار

شماره: ۲

هدف درس: شناخت اصول اخلاق حرفه اي در صنعت بيمه و رعايت آن در عرصه نمايندگي بيمه

سرفصل‌هاي درس:

مسئوليت اخلاقي و اجتماعي سازمان

از اخلاق كار تا اخلاق حرفه‌اي

اصول اخلاق حرفه اي مصوب سنديكاي بيمه گران ايران

آئين نامه شماره ۷۱ : حمايت از حقوق بيمه گذاران ،بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها

پيشنياز : ندارد

 

طرح درس آشنايي با قوانين و مقررات عمومي

ويژه دوره آموزشي و توجيهي متقاضيان نمايندگي بيمه فاقد سابقه‌كار

شماره: ۳

هدف درس: آگاهي از قوانين و مقررات عمومي مرتبط با صنعت بيمه

سرفصل‌هاي درس:

قانون كار

قانون تأمين اجتماعي

قانون مالياتي

قانون تجارت

پيشنياز : ندارد

 

طرح درس اصول بيمه

ويژه دوره آموزشي و توجيهي متقاضيان نمايندگي بيمه فاقد سابقه‌كار

شماره: ۴

هدف درس: شناخت اصول بيمه و كاربرد آنها در عمليات بيمه اي (اين دوره پيش نياز دوره‌هاي تخصصي بيمه‌اي محسوب مي‌گردد.)

سرفصل‌هاي درس:

بيمه و ريسك

اصول بيمه

برخي مفاهيم بيمه‌اي (بيمه مشترك، فرانشيز و كاستني، بيمه اتكايي و....)

چارچوب كلي فرم پيشنهاد بيمه و بخش‌هاي مختلف يك بيمه‌نامه

پيشنياز : ندارد


طرح درس بازاريابي بيمه

ويژه دوره آموزشي و توجيهي متقاضيان نمايندگي بيمه فاقد سابقه‌كار

شماره: ۵

هدف درس: ارتقاء دانش و مهارت نمايندگان بيمه در زمينه بازاريابي خدمات و مديريت مذاكره

سرفصل‌هاي درس:

كاربرد اصول بازاريابي در فروش بيمه

سيستم هاي و روشهاي توزيع در صنعت بيمه

فرايند ها و استراتژي هاي فروش در بيمه

مديريت ارتباط با مشتري و بيمه

روش هاي نوين فروش بيمه

راهبرد هاي اساسي در مذاكره فروش

پيشنياز : ندارد

 

طرح درس حقوق بيمه

ويژه دوره آموزشي و توجيهي متقاضيان نمايندگي بيمه فاقد سابقه‌كار

شماره: ۶

هدف درس: آشنا شدن با مباني حقوقي و تعهدات طرفين در قراردادهاي بيمه

سرفصل‌هاي درس:

مباني حقوق بيمه

شرايط اساسي عقد بيمه

-         اهليت طرفين

-         قصد و رضاي طرفين

-         معين بودن موضوع عقد بيمه

-         مشروعيت جهت عقد بيمه

طرفين عقد بيمه و تعهدات آنها

     -   تعهدات بيمه گر

     -   تعهدات بيمه گذار

نحوه فسخ يا انحلال عقد بيمه

     -   مدت عقد بيمه و مرور زمان دعاوي بيمه اي

    -    فسخ عقد بيمه اي و شرايط و آثار آن

    -    انحلال عقد بيمه و شرايط و آثار آن

پيشنياز : اصول بيمه

 

 

طرح درس مديريت ريسك

ويژه دوره آموزشي و توجيهي متقاضيان نمايندگي بيمه فاقد سابقه‌كار

شماره: ۷

هدف درس: يادگيري شناسائي، ارزيابي و كنترل ريسك ها و روشهاي برنامه‌ريزي در مقابله با خطرات

سرفصل‌هاي درس:

مفهوم و دامنه مديريت ريسك

 فرايند مديريت ريسك

شناسائي ريسك

ارزيابي ريسك

كنترل ريسك

 مديريت ريسك در عمل

پيشنياز : اصول بيمه

 

 

 

طرح درس مديريت امور موسسات بيمه (سازمان و مديريت شركتهاي بيمه)

ويژه دوره آموزشي و توجيهي متقاضيان نمايندگي بيمه فاقد سابقه‌كار

شماره: ۸

هدف درس: آشنا شدن با اركان و تشكيلات شركتهاي بيمه و عملكرد داخلي و خارجي آنها و روش مديريت خاص اين قبيل موسسات

سرفصل هاي درس:

بخش اول: ديدگاههاي كلي در اداره امور موسسات بيمه

-         اصول بيمه گري شامل تعيين نرخ و شرايط بيمه و تحليل خطرات بيمه پذير

-         بررسي خسارات و خدمات مربوط به آن

-         اصول بازاريابي و توسعه عمليات، تعيين ساختار پرتفوي، توسعه شبكه هاي فروش

-         اصول مالي و سرمايه گذاري شامل تعيين انواع ذخائر فني

بخش دوم: تشكيلات درون سازماني موسسات بيمه

-         قانون و ضوابط تاسيس موسسات بيمه غير دولتي

-         شيوه هاي توزيع وظايف و اختيارات براساس اهداف بيمه‌گري

-         تعيين حدود و اختيارات و مسئوليتها

-         روشهاي تمركز و يا عدم تمركز امور بيمه‌گري

-         ساختار مديريت در موسسات بيمه

بخش سوم: سياست گذاري و تعيين اولويتها و اهداف بيمه‌گري

-         عوامل تعيين كننده اولويتها

-         برنامه ريزي كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت

-         پيش بيني و آينده نگري روند توسعه پرتفوي

-         اصلاح مداوم تشكيلات درون سازماني با توسعه عمليات

-         برقراري هماهنگي در ارتباطات جهت نيل به اهداف بيمه­گري

-         شناخت عوامل موثر برون سازماني در تعيين اولويتها

بخش چهارم: ارتباطات درون سازماني در موسسات بيمه

-         روابط امور بيمه­گري و بازاريابي

-         روابط امور بيمه­گري و عمليات مالي

پيشنياز : اصول بيمه

 

 

طرح درس حسابداري شركتهاي بيمه

ويژه دوره آموزشي و توجيهي متقاضيان نمايندگي بيمه فاقد سابقه‌كار

شماره: ۹

هدف درس: آشنا شدن با كاربرد قواعد عام حسابداري در زمينه بيمه و مقررات مالي مربوطه

سرفصل‌هاي درس:

مباني حسابداري بيمه

وجه تمايز بين حسابداري در موسسات بيمه با حسابداري در ساير موسسات

 حسابداري عمليات بيمه اي مستقيم

حسابداري عمليات بيمه هاي اتكائي

 نحوه تنظيم و نمونه ترازنامه و سود و زيان يك شركت بيمه

 نحوه تنظيم صورت تغييرات در وضعيت مالي يك شركت بيمه

مقررات و آئين نامه هاي مرتبط با حسابداري شركت هاي بيمه

پيشنياز : ندارد

 

 

 

 

 

 

طرح درس بيمه‌هاي عمر و مقررات مربوط

ويژه دوره آموزشي و توجيهي متقاضيان نمايندگي بيمه فاقد سابقه‌كار

شماره: ۱۰

هدف درس: آشنايي با مفاهيم، ساز و كارها و خصوصيات بيمه‌ هاي عمر و مقررات مرتبط

سرفصل‌هاي درس:

مباني بيمه هاي عمر

انواع محصولات بيمه عمر

تفاوت بيمه هاي عمر پس اندازي و غير پس اندازي

بررسي فرم پيشنهاد، بيمه نامه و اجزاي آن

نحوه ارزيابي ريسك و صدور بيمه نامه و الحاقيه

عوامل موثر در محاسبه نرخ حق بيمه

نحوه اعلام خسارت و مراحل پرداخت آن

آئين نامه ها و مصوبات مرتبط با بيمه هاي عمر

پيشنياز : اصول بيمه

 

 

طرح درس بيمه‌هاي‌ حوادث و مقررات مربوط

ويژه دوره آموزشي و توجيهي متقاضيان نمايندگي بيمه‌ فاقد سابقه‌كار

شماره: ۱۱

هدف درس: آشنايي با مفاهيم، ساز و كارها و خصوصيات بيمه‌نامه‌هاي حوادث و مقررات مرتبط

سرفصل‌هاي درس:

مباني بيمه هاي حوادث

بررسي فرم پيشنهاد و انواع بيمه نامه هاي حوادث

 نحوه ارزيابي ريسك و صدور بيمه نامه و الحاقيه

عوامل موثر در محاسبه نرخ حق بيمه

نحوه اعلام خسارت و مراحل پرداخت آن

آئين نامه ها و مصوبات مرتبط با بيمه هاي حوادث

پيشنياز : اصول بيمه

 

 

طرح درس بيمه‌‌هاي درمان و مقررات مربوط

ويژه دوره آموزشي و توجيهي متقاضيان نمايندگي بيمه‌ فاقد سابقه‌كار

شماره: ۱۲

هدف درس: آشنايي با مفاهيم، ساز و كارها و خصوصيات بيمه‌نامه‌هاي درمان و مقررات مرتبط

سرفصل‌هاي درس:

مفاهيم اساسي بيمه هاي درمان

بيمه هاي درمان فردي و گروهي

بررسي فرم پيشنهاد، بيمه نامه و اجزاي آن

نحوه ارزيابي ريسك و صدور بيمه نامه و الحاقيه

عوامل موثر در محاسبه نرخ حق بيمه

نحوه اعلام خسارت و مراحل پرداخت آن

بيمه درمان پايه و تكميلي

آئين نامه ها و مصوبات مرتبط با بيمه هاي درمان

پيشنياز : اصول بيمه

 

 

 

 

طرح درس بيمه‌‌هاي آتش‌سوزي و مقررات مربوط

ويژه دوره آموزشي و توجيهي متقاضيان نمايندگي بيمه‌ فاقد سابقه‌كار

شماره: ۱۳

هدف درس: آشنايي با بيمه‌نامه‌هاي آتش‌سوزي و فرايند هاي كاري در اين رشته

سرفصل‌هاي درس:

مباني بيمه هاي آتش سوزي

بررسي فرم پيشنهاد و انواع بيمه نامه هاي آتش سوزي

 نحوه ارزيابي ريسك و صدور بيمه نامه و الحاقيه

عوامل موثر در محاسبه نرخ حق بيمه

نحوه اعلام خسارت و مراحل پرداخت آن

آئين نامه ها و مصوبات مرتبط با بيمه هاي آتش سوزي

پيشنياز : اصول بيمه

 

 

طرح درس بيمه‌ باربري

ويژه دوره آموزشي و توجيهي متقاضيان نمايندگي بيمه فاقد سابقه‌كار

شماره: ۱۴

هدف درس: آشنايي با بيمه‌نامه‌هاي باربري و فرايند هاي كاري در اين رشته

سرفصل‌هاي درس:

مباني بيمه هاي باربري

بررسي فرم پيشنهاد و انواع بيمه نامه هاي باربري

 نحوه ارزيابي ريسك و صدور بيمه نامه و الحاقيه

عوامل موثر در محاسبه نرخ حق بيمه

نحوه اعلام خسارت و مراحل پرداخت آن

استانداردهاي بين المللي در بيمه هاي باربري

آئين نامه ها و مصوبات مرتبط با بيمه هاي باربري

پيشنياز : اصول بيمه

 

 

طرح درس بيمه شخص ثالث و قوانين مربوط

ويژه دوره آموزشي و توجيهي متقاضيان نمايندگي بيمه فاقد سابقه‌كار

شماره: ۱۵

هدف درس: آشنايي با بيمه‌نامه‌هاي شخص ثالث و فرايند هاي كاري در اين رشته

سرفصل‌هاي درس:

مباني بيمه هاي شخص ثالث

بررسي فرم پيشنهاد و بيمه نامه شخص ثالث

 نحوه ارزيابي ريسك و صدور بيمه نامه و الحاقيه

عوامل موثر در محاسبه نرخ حق بيمه

نحوه اعلام خسارت و مراحل پرداخت آن

صندوق تامين خسارت هاي بدني

سيستم كارت سبز

قوانين و مقررات و آئين نامه هاي مرتبط با بيمه شخص ثالث

پيشنياز : اصول بيمه

 

 

 

 

 

طرح درس بيمه بدنه و مقررات مربوط

ويژه دوره آموزشي و توجيهي متقاضيان نمايندگي بيمه فاقد سابقه‌كار

شماره: ۱۶

هدف درس: آشنايي با بيمه‌نامه‌هاي بدنه اتومبيل و فرايند هاي كاري اين رشته

سرفصل‌هاي درس:

مباني بيمه هاي بدنه اتومبيل

بررسي فرم پيشنهاد و انواع بيمه نامه‌هاي بدنه

 نحوه ارزيابي ريسك و صدور بيمه نامه و الحاقيه

عوامل موثر در محاسبه نرخ حق بيمه

نحوه اعلام خسارت و مراحل پرداخت آن

آئين نامه ها و مصوبات مرتبط

پيشنياز : اصول بيمه

 

 

طرح درس بيمه مسئوليت و زيانهاي پولي و مقررات مربوط

ويژه دوره آموزشي و توجيهي متقاضيان نمايندگي بيمه فاقد سابقه‌كار

شماره: ۱۷

هدف درس: آشنايي با انواع مسئوليت و بيمه‌نامه‌هاي آن و فرايند هاي كاري اين رشته

سرفصل‌هاي درس:

بررسي فرم پيشنهاد و انواع بيمه نامه هاي مسئوليت

نحوه ارزيابي ريسك و صدور بيمه نامه و الحاقيه

عوامل موثر در محاسبه نرخ حق بيمه

نحوه اعلام خسارت و مراحل پرداخت آن

بيمه اعتبار

بيمه تضمين

بيمه صداقت و امانت كاركنان

آئين نامه ها و مصوبات مرتبط با بيمه هاي مسئوليت

پيشنياز : اصول بيمه

 

 

طرح درس بيمه‌ مهندسي و مقررات مربوط

ويژه دوره آموزشي و توجيهي متقاضيان نمايندگي بيمه فاقد سابقه‌كار

شماره: ۱۸

هدف درس: آشنايي با بيمه‌هاي مهندسي و بيمه نامه‌هاي مهندسي و فرايند هاي كاري اين رشته

سرفصل‌هاي درس:

مباني بيمه هاي مهندسي

بررسي فرم پيشنهاد و انواع بيمه نامه‌هاي مهندسي

بيمه تمام خطر مهندسي

بيمه تمام خطر نصب

بيمه شكست ماشين آلات

بيمه عدم النفع

نحوه ارزيابي ريسك و صدور بيمه نامه و الحاقيه

عوامل موثر در محاسبه نرخ حق بيمه

نحوه اعلام خسارت و مراحل پرداخت آن

پيشنياز : اصول بيمه

 

 

 

طرح درس آشنائي با قوانين و مقررات بيمه هاي بازرگاني

ويژه دوره آموزشي و توجيهي متقاضيان نمايندگي بيمه فاقد سابقه‌كار

شماره: ۱۹

هدف درس: افزايش دانش نمايندگان از قوانين و مقررات مبنايي بيمه‌هاي بازرگاني

سرفصل‌هاي درس:

قانون بيمه

قانون تأسيس بيمه مركزي و بيمه‌گري

مروري بر ساير قوانين و مقررات مربوطه

پيشنياز : اصول بيمه و دوره‌هاي تخصصي

 

 

طرح درس آشنائي با آئين‌نامه‌ها و مصوبات شوراي عالي بيمه

ويژه دوره آموزشي و توجيهي متقاضيان نمايندگي بيمه فاقد سابقه‌كار

شماره: ۲۰

هدف درس: ارتقاء سطح دانش و كسب آگاهي در ارتباط با آئين‌نامه‌هاي بيمه اي مرتبط با وظايف نماينده

سرفصل‌هاي درس:

جايگاه شوراي عالي بيمه در صنعت بيمه

نظام نامه شوراي عالي بيمه

اساسنامه سنديكاي بيمه گران ايران

مروري بر مصوبات شورا‌ي‌عالي بيمه

پيشنياز : اصول بيمه و دوره‌هاي تخصصي

 

طرح درس مقررات نمايندگي بيمه

ويژه دوره آموزشي و توجيهي متقاضيان نمايندگي بيمه فاقد سابقه‌كار

شماره: ۲۱

هدف درس: ارتقاء سطح دانش و آگاهي در زمينه انواع و نحوه فعاليت واسطه‌هاي بازار

سرفصل‌هاي درس:

اصول و مباني كسب و كار نمايندگي بيمه

آئين نامه تنظيم امور نمايندگي بيمه

آئين نامه كارمزد نمايندگي

آيين‌نامه ضوابط اعطاي‌ نمايندگي‌ بيمه ‌به‌ اشخاص‌ حقيقي‌ در مناطق‌ آزاد جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌

آئين نامه نمايندگي فروش بيمه‌هاي عمر

آشنائي با آئين نامه دلالي رسمي بيمه

آشنائي با آئين نامه مؤسسات ارزيابي خسارت

آشنائي با آئين نامه تاسيس ، فعاليت و انحلال دفاتر ارتباطي مؤسسات بيمه و مؤسسات كارگزاريبيمه خارجي در جمهوري اسلامي ايران

پيشنياز : اصول بيمه و دوره‌هاي تخصصي

 

طرح درس نرم‌افزارهاي كاربردي شركت بيمه

ويژه دوره آموزشي و توجيهي متقاضيان نمايندگي بيمه فاقد سابقه‌كار

شماره: ۲۲

هدف درس: كسب دانش و مهارت در استفاده از نرم‌افزارهاي كاربردي شركت بيمه

سرفصل‌هاي درس:

نرم‌افزارهاي مورد استفاده شركت بيمه در انجام فعاليتهاي بيمه‌گري و مرتبط با فعاليت نماينده بيمه

پيشنياز : اصول بيمه و دوره‌هاي تخصصي