دستورالعمل اجرايي ماده ۲ آيين‌نامه تنظيم امور ارزيابي خسارت بيمه‌اي(شماره۸۵)

"زمينه‌هاي تخصصي بيمه‌اي براي اعطاي پروانه ارزيابي خسارت بيمه‌اي"

هيئت عامل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران در اجراي ماده ۲ آيين‌نامه تنظيم امور ارزيابي خسارت بيمه‌اي (آيين‌نامه شماره ۸۵ مصوب مورخ ۲۶/۹/۹۲ شوراي عالي بيمه)، در جلسه مورخ ۱۴/۰۲/۱۳۹۳ دستورالعمل اجرايي ماده ۲ آيين‌نامه تنظيم امور ارزيابي خسارت بيمه‌اي با عنوان "زمينه‌هاي تخصصي بيمه‌اي براي اعطاي پروانه ارزيابي خسارت بيمه‌اي" را مشتمل بر ۳ ماده و ۲ تبصره به شرح زير تصويب نمود:

ماده ۱- زمينه تخصصي بيمه‌اي عبارت است از مجموعه‌اي از رشته‌هاي بيمه‌اي به شرح جدول زير كه به واسطه مشابهت در مبنا و ماهيت خسارت‌ها، ارزيابي خسارت در آن رشته‌هاي بيمه‌اي نياز به دانش و تجربه مشابهي دارند.

تبصره: هرگونه تغيير در عناوين زمينه‌هاي تخصصي مندرج در اين جدول منوط به تصويب هيات عامل خواهدبود.

عناوين زمينه‌هاي تخصصي ارزيابي خسارت بيمه‌اي و رشته‌هاي بيمه‌اي مربوط به هريك

رديف

عنوان زمينه تخصصي

رشته‌هاي بيمه‌اي مشمول

۱

ارزيابي خسارت‌هاي مالي وسايل نقليه موتوري زميني

بيمه بدنه و شخص ثالث اتومبيل و پوشش‌هاي تكميلي آنها

۲

ارزيابي خسارت‌هاي بدني وسايل نقليه موتوري زميني

بيمه شخص ثالث و حوادث راننده

۳

ارزيابي خسارت آتش‌سوزي

بيمه آتش‌سوزي مسكوني، تجاري و صنعتي و خطرات تبعي

۴

ارزيابي خسارت مهندسي

بيمه‌ تمام خطر پيمانكاران، مهندسي سازه‌ها، ماشين‌آلات و تجهيزات و نفت و انرژي

۵

ارزيابي خسارت حمل و نقل

بيمه حمل و نقل كالا (زميني، دريايي، ريلي و هوايي) و بيمه‌هاي مسئوليت مربوط

۶

ارزيابي خسارت كشتي

بيمه بدنه و مسئوليت شخص ثالث مالكان كشتي

۷

ارزيابي خسارت هواپيما

بيمه بدنه و مسئوليت شخص ثالث متصديان حمل هوايي

۸

ارزيابي خسارت بيمه‌هاي زندگي و حوادث

انواع بيمه‌ زندگي، مستمري و پوشش‌هاي تكميلي آنها و بيمه حوادث

۹

ارزيابي خسارت درمان

انواع بيمه درمان گروهي و انفرادي

۱۰

ارزيابي خسارت مسوليت مدني حرفه اي

انواع بيمه‌هاي مسئوليت (به استثناء بيمه‌ مسوليت ساير زمينه‌هاي تخصصي اين جدول)

۱۱

ارزيابي خسارت زيان‌هاي پولي

انواع بيمه‌هاي اعتبار، پول، صداقت و امانت كاركنان و عدم‌النفع


ماده ۲-
 شخص حقيقي متقاضي پروانه ارزيابي خسارت بيمه‌اي با رعايت ساير شرايط آيين‌نامه تنظيم امور ارزيابي خسارت بيمه‌اي فقط مي‌تواند در يك زمينه‌ تخصصي بيمه‌اي، پروانه ارزيابي خسارت بيمه‌اي دريافت نمايد.

ماده ۳-اشخاص حقوقي متقاضي پروانه ارزيابي خسارت بيمه‌اي با رعايت ساير شرايط آيين‌نامه تنظيم امور ارزيابي خسارت بيمه‌اي به ترتيب زير مي‌توانند پروانه ارزيابي خسارت دريافت نمايند:

الف- موسسات غير تجارتي، متناسب با نوع پروانه ارزيابي خسارت بيمه‌اي اعضاي خود.

ب- شركت‌هاي سهامي خاص وتعاوني‌هاي متعارف، متناسب با نوع پروانه ارزيابي خسارت بيمه‌اي مديرعامل و اعضاي هيات مديره خود.

تبصره: در صورتي كه اعضاي موسسات غيرتجارتي يا مدير عامل و اعضاي هيات مديره شركت‌هاي سهامي خاص و تعاوني‌هاي متعارف قبلا پروانه ارزيابي خسارت بيمه‌اي حقيقي دريافت نموده باشند، صدور پروانه براي هر يك از اشخاص حقوقي فوق منوط به توديع پروانه‌هاي صادره نزد بيمه مركزي وتعليق آن خواهدبود.

اين دستورالعمل در جلسه مورخ ۱۴/۰۲/۱۳۹۳ هيات عامل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران تصويب رسيد.