آيين نامه نحوه تأسيس، فعاليت و انحلال دفاتر ارتباطي مؤسسات بيمه (شماره ۴۱)

 (‌آيين‌نامه شماره ۴۱)

تأسيس، فعاليت و انحلال دفاتر ارتباطي مؤسسات بيمه

و مؤسسات كارگزاري بيمه خارجي در جمهوري اسلامي ايران

مصوب ۸۰.۱۲.۱۴
 

ماده ۱- مؤسسات بيمه و مؤسسات كارگزاري بيمه خارجي مي‌توانند با موافقت بيمه مركزي ايران و در چارچوب ضوابط اين ‌آيين‌نامه اقدام به تأسيس دفتر ارتباطي در جمهوري اسلامي ايران نمايند. دفاتر ارتباطي موظفند علاوه بر ضوابط اين ‌آيين‌نامه، از قوانين دولت جمهوري اسلامي ايران و همچنين به عنوان شخص حقوقي از مقررات حاكم بر صنعت بيمه كشور ايران پيروي نمايند.

ماده ۲دفاتر ارتباطي مي‌توانند به عنوان رابط بين مؤسسه متبوع خود و مؤسسات بيمه ايراني در زمينه پيگيري امور بيمه اتكايي، ارائه خدمات كارشناسي و انتقال دانش فني بيمه‌اي فعاليت نمايند اما مجاز به عرضه بيمه و انجام عملياتي كه در حيطه وظايف مؤسسات بيمه داخلي قرار دارد نيستند.

ماده ۳- بيمه مركزي ايران براساس وظايف قانوني خود بر فعاليت دفاتر ارتباطي نظارت خواهد كرد.

ماده ۴- مؤسسات بيمه خارجي مي‌توانند دفتر ارتباطي خود در ايران را با اطلاع بيمه مركزي ايران و رعايت قوانين موجود به طور موقت تعطيل و يا آن را منحل نمايند.

ماده ۵در صورتي كه دفتر ارتباطي به تشخيص بيمه مركزي ايران از مقررات مربوط تخلف نمايد، بيمه مركزي ايران مي‌تواند حسب مورد تذكر يا اخطار دهد يا با موافقت رئيس‌كل بيمه مركزي ايران از فعاليت آن جلوگيري كند.

ماده ۶نحوه تأسيس ، فعاليت و انحلال دفاتر ارتباطي مزبور در چارچوب اين ‌آيين‌نامه از سوي بيمه مركزي ايران تعيين و اعلام خواهد شد.

اين ‌آيين‌نامه از تاريخ ابلاغ قابل اجرا خواهد بود.