شرح وظایف اختصاصی اداره‌ كل نظارت بر بیمه های زندگی:


-        نظارت بر انطباق محاسبات و کلیه ذخایر مورد عمل موسسه بیمه با مجوزهای صادره و مقررات مربوطه؛

-        بررسی سرمایه­گذاری های موسسات بیمه از محل ذخایر ریاضی بیمه های زندگی و انطباق آن با مقررات مربوطه؛

-        بررسی ساختار صورت­های مالی از منظر تفکیک حساب­های زندگی و غیرزندگی؛

-        نظارت بر اجرای مقررات توانگری مالی شرکت های بیمه تخصصی زندگی؛

-        محاسبه شاخص های مالی مرتبط با بیمه های زندگی در موسسات بیمه؛

-        نظارت بر انطباق محاسبات و جداول نرخ های حق بیمه با مجوزهای صادره و مقررات مربوطه؛

-        نظارت بر فرآيند صدور بيمه­نامه­ها و قراردادهاي بيمه­اي به منظور حصول اطمينان از انطباق با قوانين و مقررات مریوطه؛

-        نظارت بر فرآيند رسيدگي به خسارات و ایفای تعهدات موسسات بيمه به ذینفع جهت اطمينان از  انطباق با قوانین و مقررات مربوطه؛

-        اعمال ضمانت­هاي اجرايي مقرر براي موسسات بيمه در صورت عدم رعايت قوانين و مقررات مربوطه؛

-        پاسخگويي و رسيدگي به شکايات مربوط به بیمه های زندگی؛

-      انجام بازرسي­هاي موردي از فعاليت های مرتبط با بیمه زندگی.