بيمه حوادث ضد امنيتي

دستورالعمل بيمه حوادث ضد امنيتي

نامه شماره ۵۰۱۰۵/۹۰ مورخ ۲۷/۱۲/۹۰ بيمه مركزي

بر اساس بند (ب) ماده (۲) مصوبه شماره ۷۵۹/۲۰-ر-س/ت۴۵۷۹۲ك

 مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۹

وزراي عضو شوراي توسعه و امنيت پايدار شرق و غرب كشور

۱-    شركت‌هاي بيمه مجازند در چارچوب دستورالعمل نحوه بيمه حوادث ضد امنيتي، در مناطق مشمول(موضوع بند ۱ ماده ۲ دستورالعمل)، پوشش خطر حوادث ضد امنيتي را به‌عنوان خطر اضافي ضميمه بيمه‌نامه‌هاي مرسوم از جمله مهندسي، آتش‌سوزي و ... با نرخ حداكثر نيم‌درصد و در چارچوب شرايط عمومي رشته مربوط عرضه نمايند.

دوره اجراي آزمايشي اين بخشنامه از تاريخ ابلاغ، يك سال شمسي است و شركت‌هاي بيمه موظفند يك ماه قبل از اتمام دوره اجراي آزمايشي، گزارش عملكرد اين بيمه را براي اتخاذ تصميم به بيمه مركزي ج.ا. ايران ارسال نمايند.

ماده۱: هدف

هدف و مقصود از اجراي اين دستورالعمل تأمين امنيت رواني و جبران خسارت‌هاي مالي احتمالي ناشي از حوادث ضد امنيتي است كه در مناطق غرب و شرق كشور حادث مي‌شود.

ماده ۲: تعاريف

۱-۲ مناطق مشمول : استان‌هاي غرب و شرق كشور

۲-۲ معاونت: معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري

۳-۲ بيمه‌مركزي: بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران

۴-۲ حوادث ضد امنيتي: منظور از حوادث ضد امنيتي هرگونه احتمال از دست دادن يا كاهش سرمايه بر اثر حوادث با منشأ سياسي است كه در مناطق مشمول طرح رخ دهد.

۵-۲ بيمه‌گذار: سرمايه‌گذاران بخش خصوصي(اعم از داخلي و خارجي) و بخش تعاوني كه در مناطق غرب و شرق كشور فعاليت و سرمايه‌گذاري نموده و يا قصد انجام فعاليت و سرمايه‌گذاري دارند با تشخيص و تأييد شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مربوط.

۶-۲ بيمه‌گر: كليه شركت‌هاي بيمه كه داراي مجوز فعاليت از بيمه‌مركزي مي‌باشند و بيمه‌نامه حوادث ضد امنيتي را به هزينه دولت عرضه مي‌نمايند.

۷-۲  بيمه‌نامه حوادث ضد امنيتي : قراردادي است كه به موجب آن بيمه‌گر در ازاي دريافت حق‌بيمه، خسارت وارده بر اثر حوادث ضد امنيتي به بيمه‌گذار را جبران مي‌كند.

۸-۲  حق‌بيمه : مبلغي است كه توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري تأمين و در ازاي صدور بيمه‌نامه به بيمه‌گر پرداخت مي‌گردد.

ماده ۳ معاونت مذكور موظف است حق‌بيمه اين بيمه‌نامه را براي مناطق مشمول در بودجه سنواتي تأمين و تخصيص دهد.

ماده ۴- بيمه‌ مركزي موظف است شرايط عمومي اين بيمه‌نامه را تدوين و پس از تصويب شوراي عالي بيمه به شركت‌هاي بيمه ابلاغ نمايد.

ماده ۵- بيمه‌گر موظف است در چارچوب شرايط عمومي مصوب شوراي عالي بيمه و قوانين و مقررات بيمه، بيمه‌نامه حوادث ضد امنيتي را براي سرمايه‌گذاران بخش خصوصي صادر نمايد.

ماده ۶- هرگونه پرداخت خسارت از محل اين بيمه‌نامه منوط به تأييد وقوع حوادث ضد امنيتي از سوي شوراي تأمين استان خواهد بود.

ماده ۷- بيمه‌گر موظف است خسارت وارده را با همان ارزي كه حق‌بيمه بر اساس آن دريافت شده پرداخت نمايد.

ماده۸- اين آيين‌نامه در ۸ ماده و ۸ بند تنظيم و پس از تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست‌جمهوري، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بيمه ‌مركزي در تاريخ‌هاي ۱۸/۵/۹۰ و ۲۲/۵/۹۰ در دهمين جلسة شوراي توسعه و امنيت پايدار شرق كشور بررسي و به تصويب رسيد.