روش انجام استعلام از طريق پيامك:

يك پيامك به فرمت زير به شماره ۳۰۰۰۲۶۲۱ ارسال نماييد:

فرمت پيامك: ۱ * كد ملي بيمه گذار * شماره بيمه نامه چاپ شده
نمونه: ۱ * ۰۰۳۸۵۱۵۰۰۰ * ۹۱/۰۱/۰۰۲/۰۰۰۱۲۳